Vice ordförande

Glömde säga att jag blev vald till vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.

Det känns hedrande. Det känns bra, inför de beslut om vårdnadsbidrag som kommer under året!

Vi har också fått en bra representation i Socialnämnden, en annan av de nämnder som har ansvar får några av våra hjärtefrågor, äldreomsorgen, familjefrågor mm.

Inom kort kommer på vår hemsida en presentation av utfallet i nämnder och styrelser, med namn på våra representanter.

KF den 12:e december

Tillställningen igår blev inte så dramatisk som den skulle kunna blivit.

Visst ställde Markbygdspartiet till det. De yrkade på proportionella val till samtliga styrelser och nämnder. Men Henry Sandahl läste också upp en förklaring om deras ställningstagande som var obegripligt. Han både sa att de ville stödja en borgerlig ledning, men tog tillbaka det i samma anförande. Tolkningarna blev därefter. Vissa tolkade det som stöd, andra som avståndstagande.

Kontentan blev att MarkAlliansen, eller Fempartigruppen som vi också kallats, stod fast vid vår överenskommelse med vänsterblocket om att de skulle få ordförandeposterna och majoritet i utskott och 5-mannanämnder.

Trist; Men förhoppningsvis har Mbp lärt sig läxan: det går inte att förhandla med antydningar och med attackar, det kräver tydlighet och vilja till samförstånd.

Vi har också lärt oss en läxa: Förhandla inte för snabbt med vänsterblocket, och var inte för passiv gentemot Mbp. Vill vi ha ledningen behöver vi agera, inte bara reagera.

Det som förvånar mig är att Mbp inte lade fram förslag om Margareta Löfgren till ordförande i KS. Hade de gjort det så hade vi fått en annan ledning. Antingen visste de inte att detta var vår utgångspunkt för att rösta mot vänsterblocket. Henry Sandahl antydde i sitt tal att vi själva skulle lansera ML till ordförande, men det kunde vi ju inte göra med den överenskommelse vi hade med vänsterblocket.

En annan sak hade det varit om Mbp tydligt sagt att de vill stödja en borgerlig ledning (från ordförandeposten i KS, till ordförandeposten i minsta nämnd), och de lanserat henne.

Slutsatsen är att Mbp valt att inte lansera den borgerliga kandidaten Margareta Löfgren, och därmed har de visat att de inte ville stödja en borgerlig ledning.

Fortfarande har vi inte fått något annat skriftligt från Mbp än den pressrelease som kom efter valet där man deklarerade att man skulle vara oberoende och inte stödja något block.

Hoppas att Mbp:s väljare observerar detta, och minns det till nästa val.

Myrdals syn på barnomsorg

Eftersom jag citerade Alva Myrdal i mitt inlägg i Kommunfullmäktige den 28 november så vill jag ge ett mer ordagrannt citat:

”Det finns inom det husliga arbetet både såsom husmor och tjänare – fortfarande möjligheter för klena, imbecilla, indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl utrustade individer att stanna kvar och dra sig fram.”

Hon skrev också:
”I detta kapitel är vår uppgift nämast att mera i formen av valda exempel ge en konkretare föreställning om de socialpolitiska åtgärder, som i första rummet kunna tillgripas för att tjäna ett kvalitativt höjande av människomaterialet. I närmaste planet ligger då givetvis den radikala utsovring av höggradigt livsodugliga individer, som kan åstadkommas genom sterilisering.” [min kursivering]

Alva och Gunnar Myrdal, 1934 i ”Kris i befolkningsfrågan”

Markbygdspartiet i vågmästarrollen

I det två tidigar fullmäktigemöten vi haft har MBP tydligt visat sin borgerliga profil.

Vid första mötet lade man fram förslaget att utse Lennart Brunnander till Kommunfullmäktiges ordförande.

Eftersom förslaget inte var förankrat hos oss i MarkAlliansen, och vi ingått en överenskommelse med (s) och (v) om att de skulle få ordförandeposter så gick Lennart upp och förklarade att han inte var kandidat. Han förklarade också bakgrunden: Att Markbygdspartiet skriftligt i en pressrelease tydligt sagt ifrån att man ville vara oberoende och inte ville stödja något block. Därmed har vänstersidan fått majoriteten.

Henry Sandahl gick upp och orerade ordrikt om socialism och annat. Tydligt framgick att MBP i alla händelser inte var socialistiskt.

I förra fullmäktige stödde MBP alla voteringar där MarkAlliansen yrkade något annat än vänstersidan.

Under sista veckorna har MBP kontaktat MarkAlliansen för att föra förhandlingar så att den borgerliga sidan kan få makten via teknisk valsamverkan vid valen i fullmäktige. Tyvärr tog (c) och (fp) ställning mot ett sådant samarbete. De hänvisade till den överenskommelse som vi gjort med vänsterblocket, och att de inte kunde bryta denna när det nu gått så lång tid sedan valet.

Vår överenskommelse med vänsterblocket var att de skulle få alla ordförandeposter, majoritet i alla 5-mannanämnder och arbetsutskott, samt att vi i nämnderna för övrigt skulle vara lika in nämnderna med MBP som vågmästare, precis som i fullmäktige.

I valberedningen igår framkom en märklig sak: S nominerade bara två ersättar till krisledningsnämnden och räddningstjänstledningen, och Henry Sandahl (MBP) nominerade en till varje av dessa. Detta stämmer inte matematiskt med mandaten, och enda förklaringen är att det finns en ny uppgörelse mellan vänsterblocket och MBP.

Dessutom försa Henry sig när vi skulle nominera till Kommunstyrelsen: ”Jag nominerar två personer: ”Henry Sandahl, och Birgitta Andersson”. Här avbröt ordföranden, Barbro Pettersson (s) honom: ”Nej, Henry, proportionella val kan vi inte förätta här, det får vi ta i fullmäktige”.

Märkligt, men det finns kanske en förklaring som jag inte just nu förstår. Vill man kan man tolka det som ett försök till valteknisk allians mellan (s) och (mbp), men det tror jag straffar sig för (s).

Ny mandatperiod

Så har en ny mandatperiod börjat – i och med nya kommunfullmäktiges möte förra veckan. Ännu har dock inte nämnder och KS blivit valda. Det kommer nu nästa vecka på tisdag.

Förra veckans möte var en tydlig markering om de två blocken som trots allt finns i politiken: Vänsterblocket – och det icke-socialistiska blocket.

MarkAlliansen (M, C, KD, Fp, Mp) fick vid voteringarna stöd av Marbbygdspartiet. Det gällde beslut om att verksamheter skall läggas ut på entrepenad, efter prövning förståss.

Pelle Pellby (s) talade om att MORP:ens uppgift är att styra vilken utformning av välfärdsamhället vi vill ha. Detta lade grunden till en intressant debatt om vi vill ha ett samhälle med valfrihet eller inte.

Den andra frågan gällde Kristdemokraternas förslag i fullmäktige att lägga till en punkt i MORP:en. Under rubriken Barn- och Ungdomsnämnden, avdelning Förskolor föreslog jag att vi skulle lägga till en punkt om alternativa barnomsorgsformer. Detta eftersom det beslut om att inför den s.k. Nacka-modellen som vi tog den 17 maj, och som skulle bli en punkt i MORP:en försvunnit i hanteringen.

Däremot förslog vi en skrivning som var lite mer öppen och neutral än beslutet i nämnden. Resultatet blev att ”Nämnden skall stödja alternativa barnomsorgsformer i annan regi inom lagens ram”. Därmed har kommunen beredskap att kunna sätta igång omedelbart så fort regeringen lägger sitt förslag om kommunalt vårdnadsbidrag.

Kring detta blev det förståss en häftig och lång debatt. Vänstersidan protesterade och kunder inte förstå vad vi menade med valfrihet. ”Valfrihet är väl att det finns jobb och att det finns barnomsorg att lämna barnen till så att man kan jobba”, det var vad en ledamot tyckte.

Ett annat argument var att eftersom ensamstående mammor med barn inte kan stanna hemma med ett relativt lågt vårdnadsbidrag så skall ingen annan heller få göra det. Där följer man sin devis: ”Alla skall med”, dvs alla skall med på den lösning som (s) och de som har makten förordar.

Det är tur att vi har demokrati i Sverige – annars vore vi snart en öst-stat: valfrihet skulle vara att få de jobb som staten erbjuder, den barnomsorg som makten presterar, och det utbud av mjölk, bröd och kött som den statsägda produktionsapparaten klarar av att få fram. Och det vet vi hur ett sådant samhälle ser ut. Nej Tack!

Det skall bli intressant att se hur (s) och (v) vid makten kommer att reagera om de fortsätter att förlora omröstningar framöver.