Mer pengar till skola och barnomsorg

När kommunstyrelsen beslutade om förslag till fastställandde av mål- och resursplan 2007-2010 samt förslag till beslut om begäran om ianspråktagande/återbetalning av ackumulerat resultat tyckte vi kristdemokrater att majoriteten gjorde lätt för sig.

Vid behandling av frågan om vissa nämnders behov av utökad ram har det inte förts en politisk diskussion om ramutökningens nivå, och vad detta får för konsekvenser för nämnden i fråga. Vi saknar en sådan diskussion och anser det viktigt att vi på politisk nivå bearbetar frågan om verksamheternas innehåll och kvalitet ställt i relation till verksamhetens tilldelning av resurser.

T.ex vad gäller förslaget att utöka Barn- och Ungdomsnämndens ram med 3,5 Mkr, så har detta inte ens behandlats i denna nämnd, och nivån på utökningen av ramen är föreslagen av tjänstemännen utan politisk förankring i nämnden.


Vad gäller ianspråktagande av ackumulerat resultat och resultatreserv har tjänstemannaförslag på 3 MKr lagts som avviker från nämndernas äskanden (4Mkr) utan någon konsekvensbeskrivning och utan politisk diskussion om de avvikelser som skett och vad det betyder för verksamheten och dess kvalitet.

I Barn- och Ungdomsnämndens fall har under frågans behandling konstaterats att resursfördelningsberäkningen för barnomsorgen för 2006 har nollställts, dvs BUN får inte någon justering av den tilldelning de skulle fått utifrån resursfördelningsmodellen för 2006. Även detta har skett utan politisk diskussion, och utan politiskt beslut.I Kommunstyrelsen ställde jag frågan till ekonomichefen, ”Betyder detta att Barn- och Ungdomsnämnden går miste om de pengar de skulle fått enligt resursfördelnignsmodellen, och hur mycket pengar är det i så fall?”

Hon svarade ja på frågan och förklarade att resursfördelningsmodellen skulle gett BUN 12 Mkr extra år 2007 om vi följt den. Nu föreslog förvaltningen i stället 3,5 Mkr (efter samtal med BUN:s förvaltning).

Självklart påverkar detta (att nämnden får ca 8 Mkr mindre än vi behöver) även BUN:s övriga verksamhet, nämligen grundskolan.

Under 2006 har barnomsorgens beläggning (produktion) ökat från 75% till 85 % av alla 1-5 åringar, utan att vi fått extra pengar för 2006. För 2007 har vi nu fått 3.5 Mkr. De ca 8 Mkr som därmed saknas drabbar förståss skolan, och där har vi nu att göra en nedskärning av lärartätheten från drygt 8 lärare per 100 elever till drygt 7 lärare per 100 elever.

Denna nedskärning kan vi inte göra innevarande läsår, utan först från höstterminen. Därmed sparar vi bara 4 Mkr genom den nedskärning som är planerad, och vår brist i nämnden blir då 4 MKr.

Barn- och ungdomsnämnden hade därför begärt att få utnyttja hela sitt ackumulerade överskott på 4.172 Kkr (drygt 4Mkr) för att täcka denna brist.

Jag menar att vi därmed visat stor återhållsamhet i kommunens nuvarande ekonomiska läge: Vi har ”avstått” från vår rätt att få 12 Mkr, och vi har för att täcka den brist som uppkommer sagt oss beredda att använda tidigare överskott i stället för att yrka på en ramökning. Överskottet om vi använder det, försvinner ju, och därmed har vi inte i nuläget lagt oss på en högre nivå, utan använt pengar som vi redan ”äger”.

I kommunfulllmäktige igår yrkade jag därför på att BUN skulle få använda 4 Mkr av tidigare överskott för 2007, och att 1 Mkr från projektet Mark24 skulle tas från Kommunstyrelsens reserver, och inte från den ”pott” på 7 Mkr som avsatts för ianspråktagande av överskott.

Jag blev förvånad över debatten, och med vilken hetta vänstersidan argumenterade mot detta förslag.

Själv tror jag att om vi satsar på barnomsorg (inkl vårdnadsbidrag) och skola så kommer vi spara pengar i senare skeden: gymnasieskolan och socialnämnden.

Vi behöver ge våra barn en trygg och harmonisk uppväxt, goda och kreativa inlärningsmiljöer, och goda kunskapar, samt kompetens och förmåga att ta ansvar för sitt lärande och sina liv. Det blir aldrig billigare i senare skeden.

I arbetet med MORP:en (Mål- och Resursplanen) för 2008-2011 måste vi göra en bättre politisk beredning när vi behandlar nämndernas ramar. Vi måste lyfta upp konsekvenserna för de olika alternativen, så att det blir tydligt för politikerna vad som händer i verkligheten. Det är inte bara siffror på ett papper vi tar beslut om.

Här kan du lyssna på debatten Klicka på

2007-04-24 del 2
(de första 9 minuterna, samt från den 57:e minuten tills beslutet i punkt 17)Läs också Borås Tidning

Öppet brev till Scandics ledning

Hej

Jag har i snitt bott ca 5 nätter per år hos er i många år, och blev nybliven medlem i Hilton Honours. //anmärkning: Scandics medlemsklubb//

Jag blev väldigt besviken när jag hörde att ni beslutat ta bort biblarna från hotell-rummen för att inte kränka en medlem i ‘Humanisterna’.

Jag räknar mig själv som humanist, och då i ordets ursprungliga betydelse, inte den som HumanEtiska förbundet nu nylanserat. Humanism har som en av dess hörnpelare att verka för tolerans och förståelse mellan människor av olika raser och tro.

Tolerans är att acceptera att olika människor tycker och tror annorlunda, och ändå respektera deras tro och försvara deras rätt att tro och uttrycka den tron.

Äkta humanism, av vilket slag det än är öppen och tolerant, och inkluderande. Den ”humanism” som ‘Humanisterna’ står för är exkluderande, och ofta intolerant. Med ert beslut sällar ni er till den senare sorten.

Jag föreslår att ni läser på om vad Humanism är i någon grundläggande filosofibok, eller bok om idé- och lärdomshistoria.

Det som ni nu gjort är i själva verket en handling som visar på intolerans och som utgör ett utanförskapande av en viss grupp, nämligen de, troende såväl som icke-troende, som vill kunna läsa något ur bibeln innan de somnar. Att erbjuda gäster att hämta en bibel i receptionen är inte samma sak, särskilt om det är en icke-troende som kanske av någon anledning känner behov att söka stöd i bibeln, men som inte vill skylta med det öppet.

Jag kommer därför utträda ur HH, och i framtiden i möjligaste mån undvika att bo på Scandic.

Som medlem i min kommuns Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige kommer jag också att verka för att kommunens anställda och politiker inte bor på Scandic, med särskild hänvisning till att ni håller fast vid ert beslut om att erbjuda pornografiska filmer som kan erhållas ”anonymt”. Pornografiska filmer är ju bland de mest grova uttryck av kränkande behandling av andra människor, speciellt kvinnor, som man kan tänka sig.

Att ni försvarar det är anmärkningsvärt, särskilt sett i perspektivet att ni beslutat att ta bort biblarna från rummen.

mvh

Per-Olof Hermansson, Företagare och politiker

Vassevägen 11

519 30 HORRED

0320-800 08

0709-91 97 60

Hem: 0320-878 47

Läs även Anders Börjessons inlägg ”Rädda humanism från Humanisterna” på Expressen Han är ”ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896. Han arbetade under tolv år på Sveriges Radios vetenskapsredaktion och i sju år som vetenskaplig skribent i Svenska Dagbladet, samt två år som chefredaktör för Dagens Forskning.”

Läs också Civitas blogg. Civitas är ett oberoende idéinstitut som verkar för den västerländska politiska traditionens klassiska , kristna och humanistiska idéer såsom personalism, naturrätt, subsidiaritet, solidaritet och omsorg om det gemensamma bästa.

Kristofobi

Det är märkligt detta med mänskliga attityder och beteenden.

Oavsett vad folk har för ideologi (socialist, högerman, existensialist, materialist, marxist, kristen) så faller man lätt offer för maktens åsikter i olika frågor. Därmed beter de sig och yttrar sig på ett ”politiskt korrekt” sätt, i stället för att stå för sina egentliga åsikter och innersta känslor.

Senaste exemplet är Scandic Hotell som i en anda av ”tolerans” mot alla religioner tar bort Bibeln från hotellrummen. De säger: ”Alla religioner är välkomna på Scandic, så från och med idag uppmanar vi våra hotell att ta bort biblarna på hotellrummen”.

Kommentarer överflödiga som Emanuel Karlsten skriver på sin blogg ”Loggbok – The kristen upplevelse”

Scandics handlande är ett exempel på att man utan egentlig grund i den ideologi man egentligen står grundad på, och utan egentlig reflektion uttalar åsikter eller handlar på ett visst sätt utifrån en ”politiskt korrekt” mall som är pålagd en utifrån. Den kommer inte inifrån av genomtänkt övertygelse.

Eller vad sägs om dessa kommentarer från Scandic-anställda, citerade i Kalmar Läns Tidning:
”MÅSTE TA HÄNSYN TILL MUSLIMERNA”

– Ja, biblar, det är fel att ha biblar på rummen, det finns ju andra religioner, tycker Ann-Margret Johansson.

Men andra religioner har det väl funnits i tusentals år, de har ju inte uppkommit i år?
– Att ta bort biblarna, det känns politiskt mer korrekt.

OBS. Den sista bisatsen är korrekt citerad, man kunde tro att det är ett skämt, men det är på fullast allvar!

En medlem i Humanisterna ligger bakom Scandics beslut att ta bort biblarna.

Humanisterna, som de Humanetiska förbundet numera kallar sig, säger att de arbetar för öppenhet och tolerans. Men allt de skriver och alla deras ageranden ger uttryck för en intolerans och en tankens snävhet som är anmärkningsvärd.

När jag tog min universitetsexamen hade jag en tema-termin då vi skrev en avslutande uppsats. Vår grupp skrev om Humanismen, från 1100-talet och fram till idag. Vi tog upp bakgrunder och Humanismens utveckling och dess olika inriktningar, allt ifrån klassisk humanism, existensialistisk humanism, materialistisk humanism (marxism) och även kristen humanism. Ingenstans hittade vi någon humanism som representerar den ideologi som dagens ”Humanisterna” ger uttryck för.

Särskilt anmärkningsvärt är att notera att av de inlägg som görs på Humanisternas nyhetsbrevslista så handlar en förkrossande majoritet om Gud, Kristna, Bibeln, Gudstjänster, Kyrka, Religion, Påven, Kreationismen mm. Listan kan göras lång, men ni fattar vad jag menar: Det enda de är intresserade av är att motarbeta religioner i allmänhet och den kristna i synnerhet. De vill inskränka och förbjuda, hindra och varna för detta farliga: En tro.

Göran Skytte som är o-överträffad i sina kolumner i Svd skriver: ”kanske börjar vi nå den gräns där kristna inte längre stillatigande accepterar att man dagligen häller en hink skit över just kristendomen.”

Jag för min del har bott på Scandic-hotell i alla år som jag varit företagare, och även i kommunens sammanhang. Men från och med idag kommer jag att att försöka hitta andra alternativ, och även försöka påverka kommunen att inte ta in på Scandic.

Och jag kommer att avsluta mitt medlemskap i Hilton Honours. (Även om jag vet att det säkert ersätts av något annat kort nu när Scandic inte längre ägs av Hilton.)