Socialnämnden i Mark

I torsdags hade vi KF, och frågan om ansvarsfrihet för nämnderna kom upp.

Fullmäktiges presidium hade ett förslag till beslut vad gäller socialnämnden:

”Kommunfullmäktige ställer sig bakom vad valda revisorer tar upp i revisionsberättelse 2010 angående socialnämnden vad gäller den delen av dess ansvarsområde som rör ärenden rörande barn och unga enligt socialtjänstlagen. Verksamheten har inte fungerat på det sätt som lagstiftning förutsätter och kräver, och som kommuninvånare har rätt att förvänta sig. Då det varit fråga om grundläggande brister i socialnämndens handläggning av ärenden rörande barn och unga riktar kommunfullmäktige anmärkning mot socialnämnden. Mot bakgrund av de åtgärder som socialnämnden vidtagit under främst senare delen av 2010 med genomlysning av verksamheten, genomgång av samtliga ärenden, påbörjat arbete med en ny och förbättrad internkontroll samt kontinuerlig rapportering till nämnden, beviljas socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i denna nämnd ansvarsfrihet för 2010.”

Beslutet innebär alltså att KF riktade anmärkning mot nämnden, vilket inte riktigt har kommit fram i media.

På Alliansmötet i tisdags diskuterade vi frågan. Flera partiföreträdare, inkl jag själv, poängterade att det som hänt i förvaltningen är mycket allvarligt, och nämndens hantering av händelserna oacceptabel. Flera av oss övervägde att inte ge ansvarsfrihet.

Vad var det som ändå gjorde att vi till slut bestämde oss för att ge ansvarsfrihet?

Vad innebär det att inte ge ansvarsfrihet? I princip finns det bara en konsekvens, att de som sitter i nämnden får avgå.

I gamla nämnden avgick förre ordföranden, Owe Eglinger, och ordföranden i socialutskottet, Ann Hjertén. Moderaterna  Miljöpartiet och folkpartiet lät sina ledamöter avgå i och med valet till nya nämnden där helt nya ledamöter valdes in.

Centern och Kristdemokraterna, (och MBP) lät däremot en del gamla vara kvar, som alltså skulle drabbas av ett misstroendevotum (= ej få ansvarsfrihet).

Att de två huvudansvariga, Owe E. och Ann H, avgick är för mig huvudargumentet att ge ansvarsfrihet åt nämnden. En bidragande orsak är också att nämnden i slutet av 2010 tog tag i problemen och tog en mängd beslut i syfte att åstadkomma förändring, som även om de inte blev klara under 2010, ändå påbörjades då.

Om vi inte gett ansvarsfrihet skulle en konsekvens varit att några som under 2010 påpekade brister, t.ex Inga-Maj Krüger (KD), Mia Magné (C) och Henry Sandahl (MPB) hade fått avgå.

Detta är en av orsakerna till att flera partier i KF valde att ge ansvarsfrihet.