Om abort

I vårt parti har det förts en intensiv debatt om abort det senaste halvåret.

En av anledningarna är att socialminister Göran Hägglund valt att damma av en gammal (s)-utredning och lägga fram dess förslag att tillåta abort för kvinnor från EU-länder som kommer till Sverige – det som av många, bl a. RFSL, kallas abort-turism.

Vi är många i partiet som är upprörda av att Göran gjort detta okritiskt och utan någon förankringsprocess i partiet. Det hade varit klädsamt att ta upp frågan inom partiet först – vilket sannolikt lett till ett mera nyanserat förslag än det som nu föreligger.

Det är märkligt att en kristdemokratisk minister lägger fram förslag som med all sannolikhet kommer att öka antalet aborter – men det är inte det mest graverande utan det är att denna handling befäster det politiskt korrekta: ”abort är ok – barnet är bara en del av kvinnans kropp”. T.o.m. Kristdemokraterna menar ju detta nu – så kommer man att resonera. Det är oroande att partistyrelsen och partiledningen i form av partikansli alltmer uppträder med homogen åsiktsbildning. Man får misstanken att ett grupptryck finns som likriktar åsikter i en homogen riktning.

Argumentet att barnet är bara en cell-klump, en del av livmoderns innanmäte, en del av kvinnans kropp är falskt.

För det första kan ett foster ha en annan blodgrupp än kvinnan – det är bevisligen två olika blodomlopps-system. Det är två olika kroppar.

För det andra: Om kvinnan har rätt till sin egen kropp så följer därav inte att hon har rätt att amputera eller ta bort delar därav. I jämställdhetens namn har väl också männen rätt till sin egen kropp. Tror ni att en man frivilligt på svenskt sjukhus skulle få amputera en del av sin kropp: sin arm, eller sin penis? (Och inte kvinnor för den delen heller…)

Att kvinnan har rätt att ta bort ett foster – är alltså inte för att hon har rätt till sin egen kropp, utan för att hon har rätt att ta bort sitt foster! Och det är denna rätt som skall diskuteras – inte rätten till sin egen kropp.

Ett annat argument som abortförespråkare brukar föra fram är att det ofta är män som argumenterar mot abort.

Ur ren logisk och argumentationsanalytisk synpunkt är även detta argument inte hållbart.

Ett argument (t.ex mot abort) blir inte falsk eller ogiltigt för att det förs fram av någon med manligt kön. Senast jag såg detta argument var på tidningen Arbetaren. Han som förde fram detta argument var en man. Enligt hans resonemang skulle alltså argument mot abort vara ogiltiga om debattören är man, men argumenten är giltiga för abort om debattören är en man??
Nej, ett argument måste värderas utifrån sin egna, inneboende värden – det måsta vara relevant, och det måste vara sant: då blir det ett giltigt argument.

Många av våra väljare – speciellt våra kärnväljare – har valt Kristdemokraterna som parti just för dess syn på människans okränkbara värde, ett värde som de menar att människan har alltifrån hon danats i moderlivet.

Dessa väljar blir nu ytterst förvillade – och vilsna. Vilket parti skall nu kämpa för människans okränkbarhet? De kommer att rösta blankt – eller inte rösta – och i vissa fall gå till partier som kanske bättre representerar deras uppfattning i frågor som företagande etc. Och det kommer nödvändigtvis inte bara vara till borgerliga partier – även till (s) som till vissa delar står när oss vad gäller synen på de svaga och utsatta i samhället.

Jag tror att vi som parti allienerar våra kärnväljare genom vår partilednings agerande. Partiet har också rasat i opinionsundersökningarna – från ett redan lågt valresultat.

Partiledningen har trott att om vi kunde tvätta bort den fördom och misstro som partiet har genom att agera ”modernt upplysta” t.ex i abortfrågan så skall nya väljargrupper strömma till. Men där tror jag att de har fel. Vi attraherar inga nya väljare genom att svika i en av de grundläggande ideologiska frågorna om människovärdets okränkbarhet – men vi stöter bort många av våra kärnväljare.

Jag träffade nyligen en väljare som de senaste valen före valet 2006 röstat blankt, men som röstat på oss efter Göran Hägglunds intervju i Svd under valrörelsen, där han sa att han ville se över abortlagen. Hägglunds förslag om abort-turism var givetvis nu en stor besvikelse.

Tror ni att vi behåller denna röst i nästa val?

På vårt riktsting i sommar kommer det upp ett 30-tal motioner i abortfrågan. Till de flesta motioner föreslår partistyrelsen avslag, ett antal anses besvarade och endast 5 stycke föreslås bifallas.

En av de som föreslås bifallas är från några av våra medlemmar här i Marks Kommun. Jag klipper in den här:

4:50 Handlingsplan för att minska antalet aborter
De senaste rapporterna visar att antalet aborter har stigit igen trots satsningar på och ett ökat användande av dagen-efter-piller. Att en välfärdsstat som Sverige har ca 33000 aborter per år måste ses som ett socialt misslyckande. Vi anser det ej förenligt med ett civiliserat samhälle att ha en attityd av negligering av det ofödda barnet och att aborter ses som etiskt oproblematiska. En ny attityd från samhället/regeringens sida när det gäller aborter måste till.


Därför vill vi ha en handlingsplan för att minska antalet oönskade graviditeter. Detta innebär förebyggande åtgärder som till exempel att sexualundervisningen ökar betoningen på relationer, etik och ansvar. Men också öka möjligheten för att en oplanerad graviditet kan fullföljas. Detta genom att ge tydliga alternativ till abort och att ge ökat stöd till särskilt utsatta grupper så som unga gravida, ensamstående kvinnor och familjer som saknar ekonomiska medel.

Ekonomiska medel kommer att behövas för att starta stödgrupper och för att stödja redan befintliga alternativ till abort.

Vi yrkar:
att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att minska antalet oönskade graviditeter.

Sätila 2007-02-14
Sofie Martinez och Kathrin Larsson

Distriktsstämmans yttrande – Västra Götaland södra
Stämman beslutar att bilägga Marks lokalavdelnings yttrande.

Kristdemokraterna i Marks kommun har vid årsmöte beslutat tillstyrka motionen, och lämnar följande motivering: Antalet aborter ökar i Sverige och var 2006 under första halvåret 17 910 stycken. Den största ökningen finns hos kvinnor mellan 20 och 24 år, enligt en rapport från socialstyrelsen. Vi tror inte detta beror på att svenskar idag är oupplysta vad gäller preventivmedel och hur man undviker en graviditet. Det är snarare en fråga om attityd, och vi tror därför att det behövs en ökad undervisning, men också diskussion och problematisering av frågorna om relationer, ansvarstagande i relationer och synen på det fostret. Att det är stora regionala skillnader på antalet aborter pekar också på att attityderna och livssynen är viktig.

Denna motion är än viktigare idag, efter diskussionen om den föreslagna ändringen som skall ge EU-medborgare rätt till abort i Sverige. Den diskussionen har hamnat alltför mycket i tekniska detaljer, med partipolitiska prestigelåsningar, och skymmer därför huvudfrågan: Hur skall vi minska antalet oönskade graviditeter som leder till abort.

Distriktsstämman beslutar att föreslå rikstinget att bifalla motionens yttrande.

Kristdemokraternas interna debatt kommer att få stor bevakning i media. Den har redan börjat i och med att alla tidningar berättar om motionerna, t.ex Svd, Aftonbladet, Göteborgsposten.
Jag återkommer i denna fråga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *