Barn- och ungdomsnämnen – Rättvisa för familjerna, Lika villkor för friskolor

I fjor tog vi beslut i nämnden att lägga till i MORPen (Mål- och Resursplanen 2007-2010) ett BUN-uppdrag att införa Nacka-modellen. Detta föll tyvärr bort i tjänstemännens handläggning. I och med att vi nu har en Alliansregering, och det i Alliansprogrammet finns en överenskommelse om att införa kommunalt vårdnadsbidrag så föreslog jag i KF-mötet den 28:e november att vi skulle sätta upp en punkt i MORPen. Efter gruppledaröverläggning i pausen blev formuleringen: ”Nämnden skall stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram.”

Vi visste ju att regeringen skulle komma med ett förslag, och det är bättre att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag än att införa Nackamodellen. Det har ännu inte klarlagts om Nackamodellen håller juridiskt.

Socialminister Göran Hägglund har aviserat att han avser att lägga en proposition om en lag om kommunalt vårdnadsbidrag som skall börja gälla den 1 januari 2008.

Strax efter detta offentliggjordes kom en förfrågan från en medborgare i Mark om kommunens inställning till kommunalt vårnadsbidrag.

Jag har i beredningsgruppen sett till att denna nu kommer upp på nästa möte i AU och nämnden. Vi skall skicka ett officiellt svar att vi ställer oss positiva. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att formulera ett positivt svar. Vi kommer säkert också att debattera frågan i AU och nämnden. Socialdemokraterna skruvar förståss på sig, men får acceptera att vi måste stå för fullmäktiges ställning i frågan i vårt svar.

En fråga som vi bör diskutera är huruvida vi skall vänta tills propositionen kommer, eller om vi redan nu skall skicka en förfrågan till regeringen om att vi vill införa kommunalt vårdnadsbidrag och att vi önskar får förhandsbesked om propositionens innebörd för att kunna förbereda oss och ligga i startgroparna.

Ytterligare en fråga: fristående skolors likvärdiga ekonomiska villkor

Jag har initierat ytterligare en fråga som kommer upp i AU och nämnd: De fristående skolornas ekonomiska villkor och frågan om att behandla dem likvärdigt vad gäller bidrag per elev. Skolverket gjorde en utredning förra året, och riksdagen tog beslut att ge regeringen i uppdrag (med mp:s hjälp) att kommunerna skall vara skyldiga att ge likvärdiga ekonomiska villkor för fristående skolor jämfört med kommunala skolor. I skolverkets utredning finns en mängd rekommendationer, och så småningom kommer det en lagstiftning från regeringen. Redan nu är man dock skyldig att inte uppenbart diskriminera de fristående skolorna vad gäller uträkning av bidragsunderlaget. (Många kommuner har förlorat i länsrätten när friskolor överklagat).

Idag görs vissa avdrag, några som går att försvara, men många som inte är självklara, och vissa som direkt går att ifrågasätta.

Det finns idag inte heller någon sammanställning av kostnaderna per elev och kostnadslag för de fristående som är uppställd på samma sätt som sammanställningen av kostnader per elev och kostnadslag för de kommunala eleverna, vilket gör att man inte kan jämföra.

Jag har bett förvaltning att till AU och nämnden ta fram ett underlag där båda ställs upp på samma sätt (som den vi fått för kommunens elever) och så skall vi ta en principiell diskussion om skillnaderna.

En reaktion på “Barn- och ungdomsnämnen – Rättvisa för familjerna, Lika villkor för friskolor

  1. Pingback: Bidrag på lika villkor II « Kristdemokrat i Mark

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *