Mer pengar till skola och barnomsorg

När kommunstyrelsen beslutade om förslag till fastställandde av mål- och resursplan 2007-2010 samt förslag till beslut om begäran om ianspråktagande/återbetalning av ackumulerat resultat tyckte vi kristdemokrater att majoriteten gjorde lätt för sig.

Vid behandling av frågan om vissa nämnders behov av utökad ram har det inte förts en politisk diskussion om ramutökningens nivå, och vad detta får för konsekvenser för nämnden i fråga. Vi saknar en sådan diskussion och anser det viktigt att vi på politisk nivå bearbetar frågan om verksamheternas innehåll och kvalitet ställt i relation till verksamhetens tilldelning av resurser.

T.ex vad gäller förslaget att utöka Barn- och Ungdomsnämndens ram med 3,5 Mkr, så har detta inte ens behandlats i denna nämnd, och nivån på utökningen av ramen är föreslagen av tjänstemännen utan politisk förankring i nämnden.


Vad gäller ianspråktagande av ackumulerat resultat och resultatreserv har tjänstemannaförslag på 3 MKr lagts som avviker från nämndernas äskanden (4Mkr) utan någon konsekvensbeskrivning och utan politisk diskussion om de avvikelser som skett och vad det betyder för verksamheten och dess kvalitet.

I Barn- och Ungdomsnämndens fall har under frågans behandling konstaterats att resursfördelningsberäkningen för barnomsorgen för 2006 har nollställts, dvs BUN får inte någon justering av den tilldelning de skulle fått utifrån resursfördelningsmodellen för 2006. Även detta har skett utan politisk diskussion, och utan politiskt beslut.I Kommunstyrelsen ställde jag frågan till ekonomichefen, ”Betyder detta att Barn- och Ungdomsnämnden går miste om de pengar de skulle fått enligt resursfördelnignsmodellen, och hur mycket pengar är det i så fall?”

Hon svarade ja på frågan och förklarade att resursfördelningsmodellen skulle gett BUN 12 Mkr extra år 2007 om vi följt den. Nu föreslog förvaltningen i stället 3,5 Mkr (efter samtal med BUN:s förvaltning).

Självklart påverkar detta (att nämnden får ca 8 Mkr mindre än vi behöver) även BUN:s övriga verksamhet, nämligen grundskolan.

Under 2006 har barnomsorgens beläggning (produktion) ökat från 75% till 85 % av alla 1-5 åringar, utan att vi fått extra pengar för 2006. För 2007 har vi nu fått 3.5 Mkr. De ca 8 Mkr som därmed saknas drabbar förståss skolan, och där har vi nu att göra en nedskärning av lärartätheten från drygt 8 lärare per 100 elever till drygt 7 lärare per 100 elever.

Denna nedskärning kan vi inte göra innevarande läsår, utan först från höstterminen. Därmed sparar vi bara 4 Mkr genom den nedskärning som är planerad, och vår brist i nämnden blir då 4 MKr.

Barn- och ungdomsnämnden hade därför begärt att få utnyttja hela sitt ackumulerade överskott på 4.172 Kkr (drygt 4Mkr) för att täcka denna brist.

Jag menar att vi därmed visat stor återhållsamhet i kommunens nuvarande ekonomiska läge: Vi har ”avstått” från vår rätt att få 12 Mkr, och vi har för att täcka den brist som uppkommer sagt oss beredda att använda tidigare överskott i stället för att yrka på en ramökning. Överskottet om vi använder det, försvinner ju, och därmed har vi inte i nuläget lagt oss på en högre nivå, utan använt pengar som vi redan ”äger”.

I kommunfulllmäktige igår yrkade jag därför på att BUN skulle få använda 4 Mkr av tidigare överskott för 2007, och att 1 Mkr från projektet Mark24 skulle tas från Kommunstyrelsens reserver, och inte från den ”pott” på 7 Mkr som avsatts för ianspråktagande av överskott.

Jag blev förvånad över debatten, och med vilken hetta vänstersidan argumenterade mot detta förslag.

Själv tror jag att om vi satsar på barnomsorg (inkl vårdnadsbidrag) och skola så kommer vi spara pengar i senare skeden: gymnasieskolan och socialnämnden.

Vi behöver ge våra barn en trygg och harmonisk uppväxt, goda och kreativa inlärningsmiljöer, och goda kunskapar, samt kompetens och förmåga att ta ansvar för sitt lärande och sina liv. Det blir aldrig billigare i senare skeden.

I arbetet med MORP:en (Mål- och Resursplanen) för 2008-2011 måste vi göra en bättre politisk beredning när vi behandlar nämndernas ramar. Vi måste lyfta upp konsekvenserna för de olika alternativen, så att det blir tydligt för politikerna vad som händer i verkligheten. Det är inte bara siffror på ett papper vi tar beslut om.

Här kan du lyssna på debatten Klicka på

2007-04-24 del 2
(de första 9 minuterna, samt från den 57:e minuten tills beslutet i punkt 17)Läs också Borås Tidning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *