Mark: Återremiss om lagen om valfrihet (LOV), men beslutet kommer i febr 2010

Efter stor debatt där socialdemokraterna värjde sig mot att besluta om att införa valfrihet i äldreomsorgen, blev det till slut en minoritetsåterremiss.

Motiveringen som de anförde var att frågan om kvalitetskontroll var för dåligt berett, och att något timpris inte räknats fram.

I utredarens försstudierapport sägs tydligt att projektet delas i två faser: en förstudiefas, med beslut i fullmäktige om genomförande av LOV, samt därefter en genomförandefas för att kunna slutligt införa kundvalssystem. 900 kkr har avsatts för förstudiearbetet, och 1.100 kkr för genomförandearbetet.

Det framgår också av sammanfattningens sjätte stycke : ”Vid ett beslut om … valfrihetssystem… kommer ett arbete starta skall hantera de detaljer som krävs för att införa ett sådant system. Ersättningen till utförarna är en viktig aspekt och kräver särskild utredning.”

Socialnämnden har haft en styrgrupp och en politisk styrgrupp för drivandet av projektet, och har här haft stora  möjligheter  att styra upplägget. De har valt att dela upp projektet i de två faserna.

Det vi idag skulle ta beslut om är att efter en förstudiefas genomföra ett valfrihetssystem, och påbörja genomförandefasen i enlighet med förstudiens sammanfattning. Ett praktiskt införande av LOV följer först efter genomförandearbetet.

Vad gäller återremissen yrkade jag:

1. Ärendet skall föras till kommunfullmäktige för beslut på nästa fullmäktige den 23 februari. (Så att det inte drar ut på tiden.)

2. Beredningen skall belysa den formella frågan om projektets uppdelningen i två faser, en förstudiefas med beslut om genomförande och en genomförandefas med slutligt införande av valfrihetssystem. (dvs beredningen skall inte utgöras i att utarbeta ett kvalitetskontrollsystem och räknat ut timpriset, viljet ju ligger i själva genomförandeprojektet, den andra fasen.)

3. Beredningen skall göras av Kommunstyrelsen. (För att undvika att frågan återremittas till  socialnämnden vilket skulle avsevärt fördröja ett beslut om införande.)

Mitt tilläggsyrkande gick igenom, så nu blir fördröjningen bara drygt två månader, vilket betyder att vi  hinner besluta om och införa valfrihet i äldreomsorgen under denna mandatperiod!

LOV – ny lag om valfrihet inom äldrevård och omsorg

En utredning pågår med syfte att en ny lag skall införas för att ge äldre rätt till valfrihet vad gäller utförare av hemtjänst och äldreomsorg.

Maria Larsson (Krisdemokraterna) som är Äldre- och folkhälsominister har gett, Acko Ankarberg, kristdemokratiskt kommunalråd i Jönköping, i uppdrag att genomföra utredningen.

Redan till hösten lägger regeringen ut 300 Mkr till de kommuner som är intresserade av att påbörja en omställning för att möjliggöra fritt val av hemtjänst och äldreomsorg.

En annan viktig kristdemokratisk fråga är en ‘värdighetsgaranti. Här har uppdraget att genomföra en utredning gått till Torbjörn Larsson, tidigare direktor för Ersta Sjukhus.

I ett tal på Äldreomsorgsmässan redogjorde Maria för förslagen.

Detta kommer vi Kristdemokrater i Mark att arbeta för lokalt. Vi tog ju i MORP:en beslut om att utarbeta en konkurrensutsättningspolicy, och då platsar det att vi gör det genom en valfrihetsreform inom hemtjänsten och äldrevården.