Bidrag på lika villkor II

Idag på Barn- och Ungdomsnämnden tog vi äntligen beslut efter ett långt arbete om nya riktlinjer och regler för bidragen till de fristående enheterna i förskola och grundskola. Frågan initierades av mig för drygt ett år sedan.

Grundförslaget har arbetats fram i en samrådsgrupp med tjänstemän från förvaltningen och representanter från de fristående enheterna. Förvaltningen lade ett förslag i slutet av 2007, och på vissa punkter hade de fristående anmält en avvikande uppfattning.

I decembermötet yrkade jag för några ändringar i förslaget, och dessa yrkanden har sedan bordlagts och utretts av förvaltningen, för att nu slutligen tas upp i beslut i nämnden idag.

Det betyder att vi idag tagit beslut om en modell som uppfyller de krav som Skolverkets rapport från juni 2006 ställde upp, och som regeringens särskilde utredare också lyft fram i sin utredning: ”Bidrag på vilka villkor”.

Det är en modell som är

* tydlig
* enkel att tillämpa
* förutsägbar
* öppen
* hållbar över tid

och som ger de fristående möjlighet till rättvisa och lika bidrag jämfört med de kommunala skolorna.

Det enda som inte riktigt är genomlyst är frågan om hur mycket administrativt bidrag som friskolorna skall få. Idag får de de motsvarande den administration som finns lokalt på en kommunal skola. Men vad jag kan se får de inte del av kostnaden som kommunen har för central växel, löneadministration, centrala datakostnader (epostsystem, epostklient, Officepaket mm).

Här behöver jag lära mig mer om hur administrativa kostnader bokförs i kommunen, och vad som är rimligt att de fristående skall få del av…

Gunnar Nilsson i Radio Sjuhärad om jäv

Hörde just inslaget i Radio Sjuhärads morgonnyheter från fredagen den 8:e. Dels var det på nyheterna under dagen, och dels har ett klipp lagts ut på webben.

Ni kan lyssna på klippet här, och göra er egen bedömning efter att ha läst mina kommentarer nedan. Jag kommer försöka få tillfälle att ge min egen bild av det i radion, eftersom det är en allvarlig anklagelse Gunnar kommer med.

Reportern som påannonserade inslaget på nyheterna inledde med att säga: ”Politiker i Mark anklagas nu för jäv.” ”Det är kristdemokratiske Per-Olof Hermansson…”. ”De borgerliga i Barn- och Ungdomsnämnden, med kristdemokraten och vice-ordföranden i nämnden, Per-Olof Hermansson, i spetsen, har argumenterat för förändrade regler som ger friskolorna mer pengar. Han säger också att ”den friskola som utan jämförelse får mest skattepengar är den kristna skolan Letebo, i Horred , där Per-Olof Hermanssons barn går. Det tycker ordföranden i nämnden, socialdemokraten Gunnar Nilsson, är mycket när en jävs-situation.” (Jag har två barn som går där, de 5 övriga går eller har gått på kommunala skolor)

För det första är det fegt av Gunnar Nilsson att ta upp frågan när jag inte är närvarande på presskonferensen. Han har aldrig i nämnden lyft frågan. Det han säger innebär ett ifrågasättande av min heder, mina motiv och drivkraft. Reportrarna tolkar det som att han anklagar mig för jäv.

Lyssnar man mer noggrant säger han inte det rakt ut, utan han svävar: ”Det är bekymmersamt, tycker jag, var går gränsen till jäv”

Han anklagar mig inte rakt ut för att vara jävig (i radion i alla fall). Han sår misstro, och vill misskreditera mig, skuldbelägga mig och mina motiv, när h an säger att det är bekymmersamt ur jävs-synpunkt.

Antingen är jag jävig, eller också är jag inte jävig. Det finns inget mellanläge. Han mumlar i skägget (som han inte har), och vill med antydningar om jäv skapa en ”Guilt by association”, det kallas att skambelägga någon. Jag tycker det är falskt.

Jag inser att han är desperat, han har inga argument, och kör då ett billigt debattknep.

Nej, han har inga argument mot de förändringar vi gjort, och de yrkanden som jag fört fram för ett nytt regelverk, eftersom de vi redan genomfört, och ämnar ändra i regelverket ligger helt i linje med Skolverkets tidigare rapport, och Alliansregeringens nya utredning som har förslag på alla de punkter som vi fört fram, som ligger helt i linje med vad vi yrkat.

Kan han inte argumentera mot våra förslag i stället??

På journalistens frågor svarar han: ”Det kan man säga”, ”Det kan man säga, ja” , ”Jo, så är det”

Vad är det då som Gunnar helt och fullt håller med om, och alltså står för:

1. ”Kan man beskriva det så att de borgerliga vill … hitta regler som gör att friskolorna får mer pengar?”

– ”Det kan man säga”

2. ”Under 2007 var det på grund av de ändrade reglerna med mer pengar till friskolan, så försvann 1 miljon kronor från de kommunala skolorna?”

– ”Det kan man säg, ja”

3. ”Och grundskolan gick med över 3 Mkr i förlust?”

– ”Ja, så är det”

Jag förstår att Gunnar på presskonferensen dragit dessa argument, och mitt i intervjun säger han också, som svar på frågan ”Hur ser ni socialdemokrater på det här, då?” : ”Vi ser att det är viktigt att de pengarna som… vad får det för konsekvenser för oss. För vi har ju inga extra pengar, utan det är ju de pengar vi har i vår samlade verksamhet. De får ju tas någonstans för att föra över dem.

Avslutningsvis säger han som sammanfattning:

”Det är viktigt då att vi ser på det, vad får det för konsekvenser när vi gör de här fördelningarna av pengarna. Det är oerhört viktigt. Och att vi vet, De här pengarna de tar vi därifrgån, och ger dit”

För mig är det solklart att med hans sätt att se (att vi fördelar pengar ”från” kommunala skolan och ”till” friskolorna, dvs en omfördelning) så är alla de ledamöter som har egna barn eller barn-barn i kommunal förskola, barnomsorg eller grundskola, med hans eget resonemang lika jävig. Vi beslutar jag (enligt Gunnar) om nedskärning av kommunens skolor, och då sitter de i samma jävssituation som Gunnar menar att jag har.

Nu menar inte jag att ledamöterna är jäviga för att de har barn i den kommunala skolan. Det är Gunnars åsikt som innebär denna syn. Inte min.

En analys av Gunnars resonemang, som inte argumenterar mot våra förslag, utan enbart bygger på ett resonemang att friskolorna inte skall få mer pengar:

1. Han menar att om vi följer lagen och förslagen i Skolverkets rapport och skapar tydliga regler och rättvisa, lika villkor för bidrag till fristående enheter så får det som konsekvens att de får mer pengar (och det är negativt enligt (s)).

– Motargument: Vi driver frågan om tydliga skriftliga regler, och rättvisa, lika villkor, som en principfråga. Vi driver inte ”mer pengar åt friskolorna”. De fristående enheterna har rätt till lika villkor enligt lagen. Hur man gör det kommer också förtydligas i en ny proposition och ny lag om ”Bidrag på lika villkor” från regering och riksdag. Den menar vi att man skall följa. Om detta sedan får som konsekvens att de får mer pengar, så är det deras rätt, och vi måste ta hänsyn till detta i den kommunala budgeten (som också omfattar de fristående enheterna). De kommunala skall inte få försämrad kvalitet för att de fristående fått vad som rätterligen tillkommer dem.

2. Han menar att det är friskolornas som delvis orsakat nämndens förlust.

– Mot: De ökade bidrag som friskolorna är enligt ekonomen Allan Wiberg till 300.000 kr förorsakade av de nya reglerna. Resterande beror på ökat antal elever, ökat antal barnomsorgstimmar, och att kommunens omsorgs- och skolkostnader ökat. Ökade kostnader för vår egen verksamhet skall automatiskt ge ökade bidrag till de fristående, efter som de skall ha lika villkor. Eftersom även den kommunala verksamheten haft ökade kostnader så innebär det att det inte är så att friskolorna ”tagit” från kommunens verksamhet. Det han kallar förlust är ju att all verksamhet (kommunens och de friståendes) haft högre kostnader än budget. Både kommens skolor och de fristående har alltså fått mer pengar.

Med all sannolikhet kommer Fullmäktige att täcka nämndens förlust, vilket därmed innebär att kommunens förskolor och grundskolor INTE förlorat på att de fristående fått ökade bidrag.

En sak som Gunnar glömmer: De barn som går i fristående förskola eller skola är också kommunens barn. De har rätt till likabehandling enligt lagen. Han glömmer också det faktum att om den fristående skola de idag går i inte skulle finnas, så skulle de idag gå i kommunens skola, och då skulle kostnaden vara högre. Om dessa barn utan att blinka har rätt at få dessa kostnader täckta om de går i kommunens skola, varför skall de då inte få dem täckta om de går i en friskola??

Men i hans socialdemokratiska rättvisesystem gäller den gamla regeln: ”Vi är alla jämlika, men några är mer jämlika än andra”.

Det är denna princip som vi borgerliga inte kan skriva under på.

(s)-politiker till attack, anklagar mig för jäv

Gunnar Nilsson, ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden gör ett utfall mot mig i dagens BT

Vi hade nämndsmöte i onsdags. Det var inga kontroversiella frågor på bordet. Vi hade inga omröstningar. Två ärenden hade BUN:s AU beslutat återremittera/bordlägga för vidare bearbetning, för att ta upp dem på nästa nämndsmöte i mars.

Den ena av dem var reglerna för fristående skolor och förskolor i Mark.

När jag fick problem med bil i torsdags ringde jag till Gunnar på förmiddagen och sa att jag inte kunde komma på presskonfererensen. ”Men det är ju inga konstigheter”, sade jag. ”Nej, vi var ju överens om alla frågor”, sade Gunnar.

Döm om min förvåning när BT-journalisten sedan ringer på sen-eftermiddagen och berättar om Gunnars utfall. Han anklagar mig för att vara jävig vad gäller frågan om regler för de fristående skolornas ekonomiska bidrag, redovisningen av bidragen mm. Han tycker jag är jävig för att jag har två barn i Leteboskolan.

Gunnar tog upp en fråga som inte ens var under behandling på mötet. Hans angrepp på mig uppfattar jag som ett ifrågasättande av min heder. Det var ett slag under bältet, eftersom han uttnyttjade tillfället då jag inte var närvarande. Hade jag varit där hade han inte vågat.

Jag förstår att Gunnar i sakfrågan inte har några argument, och därför i desperation tar till jävs-argumentet i ett försök att oroa och uppröra sina väljare.

Svagt, Gunnar!

Till saken hör att jag kollat med jurister om jävsförhållanden när man sitter i en politisk nämnd. Jag har dessutom läst lagen, och förordningar för att själv bilda mig en uppfattning i frågan.

Man är inte jävig om frågan som behandlas är generell. Den fråga vi har på bordet är frågan om att skapa ett regelverk för de fristående enheterna i Marks kommun. Det är inte Leteboskolan som är uppe till behandling.

Förvaltningen har tillsammans med de fristående enheterna arbetat fram ett förslag till regelverk. Jag har yrkat ändring på några av punkterna.

Bakgrunden är att kommunen de senaste 10 åren har en praxis som varit otydlig. Relationerna med de fristående och villkoren för beräkning av bidrag, utbetalning mm har inte varit skriftliga. Det har skapat oro, och otydlighet. Dessutom har på vissa punkter de fristående inte fått fullt ut det som de har rätt till.

Jag föreslog då i början av 2007 att vi skulle skapa ett regelverk med regler som gör att de får en rättssäker, transparent, förutsägbar och rättvis behandling. Detta har ingen opponerat sig emot.

Som underlag har jag utgått från Skolverkets rapport (nr xxx) som Skolverket på uppdrag av dåvarande (s)-regeringen tog fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, samt Friskolornas riksförbund.

Jag drivs inte av ett ensidigt intresse att ge de fristående mer pengar. Jag drivs av ett rättvise-patos. De har samma rätt som kommunens skolor. Friskolornas barn är också kommunens barn.

Till råga på allt så är alla mina yrkanden i linje med Skolverkets förslag i rapporten. Dessutom lade i tisdags Alliansregeringens utredare fram sin utredning som bygger på Skolverkets rapport. Och i denna utredning föreslår han ett antal förändringar i lagen som ligger helt i linje med mina förslag. På några punkter har han skarpare förslag än jag.

I tidningen framför Gunnar en uppgift som är ren lögn. Han säger  ”I december lade han [dvs jag] ett förslag som innebär att den kommunla ersättningen höjs med sammanlagt 1,2 miljoner per år.”

Faktum: Kommunens kostnader för de fristående enheterna ökade 2007 med 1.2 miljoner kr. Det berodde på olika saker, delvis för att vi tidigare under hösten förändrat vilka overheadkostnader som inte skulle räknas bort från underlaget vid beräkning av de friståendes bidrag. Denna förändring uppskattade ekonomen Allan Wiberg till 300.000 kronor, om jag minns rätt. Den återstående ökningen beror på annat, att kommunens skol- och förskolekostnader ökat, större antal omsorgstimmar, fler antal elever mm. Detta har jag inte orsakat.

Att mina yrkanden vad gäller regelverket skulle öka kostnaderna med 1.2 miljoner kr är fel.

Gunnar säger att jag är jävig. Men om jag är jävig då vi diskuterar beräkning av bidrag och regelverket för de fristående, då är större delen av nämnden jävig när vi diskuterar fördelning av resurser till de kommunala skolorna. Många har ju barn, eller barn-barn i den kommunala skolan.

Så Gunnars påstående faller på sin egna orimlighet. Ingen skulle kunna sitta i en nämnd då.

Dessutom vill jag påpeka att ingen politiker i Mark slagits så mycket för Barn- och Ungdomsnämnden vad gäller att ge nämnden extra ramtilldelning för att höja skolans kvalitét. I budgetberedningen yrkade MarkAlliansen på att ge BUN 34 miljoner kronor extra för 2008. Sossarna yrkade på 7.5 miljoner kronor. I Kommunstyrelsen fick vi igenom detta med hjälp av Markbygdspartiet.

Av dessa pengar går mer än 96% till de kommunala skolorna.

Jag har två frågor till Gunnar: Hur får du mina förslag till 1.2 miljoner? Vad är den juridiska jävsgrunden?

Du är skyldig mig en ursäkt, Gunnar!

Reglerna om vårdnadsbidrag

Äntligen kommer nu reglerna om vårdnadsbidraget. I Marks kommun har vi i Kommunfullmäktige röstat igenom att vi skall införa vårdnadsbidraget från 1 juli 2008.

En stor del av kritiken från vänstern (s+v) var att reglerna inte vara klara, och att det inte går att förutspå konsekvenserna. Nu har vi fått regeringens förslag på regler. Jag tror inte vänstern ändrar sin uppfattning, de vill nog även fortsättningsvis stoppa vårdnadsbidraget.

Nu kan vi börja jobba på införandet här i Mark. Vi skall göra en enkät som går ut till alla föräldrar med barn som nyfödda upp till 2½ år, dvs de som har rätt att välja vårdnadsbidraget den 1 juli 2008. Sedan behöver vi fortsätta att hålla koll på de som får nya barn framöver för att kunna planera förskolans utbyggnad.

Vårdnadsbidraget gäller från 1-årsdagen, till treårsdagen. Det gäller per barn! Det kanske inte är många som har barn så tätt, men det var en viktig principiell punkt. Men för de som har tvillingar så betyder det mycket.

Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt ta ut vårdnadsbidraget om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Detta är mycket bra. Det gör att syskon eller far- och morföräldrar kan hjälpa till att ordna familjens livspussel, och familjen får hjälp ekonomiskt att fixa detta.

Möjlighet finns att införa vårdnadsbidraget på deltid. Detta för att den kan kombineras med att man går ner från heltid och jobbar deltid, och utnyttjar den kommunala barnomsorgen på deltid. Här behöver jag läsa det detaljerade förslaget för att kunna göra en analys på vad det betyder. Troligen innebär det att fler går ner på deltid under dess viktiga 2 år, och minskar sin barnomsorgstid, och tar ut ett vårdnadsbidrag på deltid.

En förälder som nyttjar vårdnadsbidraget på heltid kommer få rätt till ledighet på heltid. Detta blir en ändring i föräldraledighetslagen.

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, kommer förälderna få behålla på den nivå som gällde omedelbart före en period med vårdnadsbidrag. Detta är också mycket viktigt. Det är ett skydd för den förälder som vårdar barnet.

Den överhoppningsbara tiden i a-kassan förlängs tills barnet fyller 3 år.

Vårdnadsbidraget får ej kombineras med andra bidrag: föräldrapenning, långtidssjukpenning, arbetslöshetsersättning. Principiellt tycker jag själv att en förälder som har en baby på några månader borde kunna få vårdnadsbidraget för det äldre barnet som kanske är 2½ år. Annars håller inte logiken, utan risken är att en del föräldrar stoppar in det äldre barnet på förskolan, och då har ju reformens syfte motarbetats.

Vårdnadsbidraget kommer kunna delas om barnet har delad vårdnad med delat boende och föräldrarna är överens.

Läs mer vad Socialminister Göran Hägglund skriver idag en Brännpunkts-artikel om vårdnadsbidraget.

Pedagogik i förskolan

Anders Borg vill öka pedagogiken i förskolan.

Vad har han för kompetens i denna fråga? Och vad har det med hans roll som Finansminister att göra? Är det Anders Borg som numera beslutar vad regeringen skall satsa på?

Varför detta utspel? Är det för att gå (s) till mötes? Eller?

Jag förstår inte.

Marie Küchen tror att det är en dimridå för att få bort uppmärksamheten från de senaste skandalerna om svarta betalningar.

Oavsett vilket tror jag inte att små barn behöver mer pedagogik. Det ingår redan. Det som behövs är snarare mer kreativitet och lek. Låt barnen vara barn. Kreativiteten dödas lätt av för mycket vuxenpåverkad pedagogik och ordning.

Blogged with Flock

MarkAlliansen och Markbygdspartiet röstade tillsammans i KS: vårdnadsbidrag mm

Idag på Kommunstyrelsen (KS) behandlades Mål- och resultatplanen (MORP) för 2008-2011.

Till stora delar har vi i Budgetberedningen arbetat fram ett gemensamt förslag.

Men på några viktiga punkter har vi i MarkAlliansen haft andra förslag än den grupp som haft majoritet i Budgetberedningen och KS arbetsutskott (KSAU) vars beslut låg som förslag nu på KS-mötet.

Det var dessa punkter som nu stod i fokus på KS. I KS har vi nämligen lika många ledamöter som vänstern, och Markbygdspartiet är vågmästare. Extra spännande!

Efter den gångna tidens tidningsskriverier om att vi i MarkAlliansen vill ge extra tillskott till Barn- och Ungdsomsnämnden (BUN) , för att stärka kvaliteten i grundskolan, men också för att genomföra vårdnadsbidraget, så hade vänsterpartierna (s + v) kommit sig för att lägga ett nytt förslag i KS, som skiljde sig från det förslag som vänsterpartierna själva lagt och tagit i budgetberedningen och i KSAU. (Sic!)

De ville lägga 15 Mkr (5 + 5 + 5) för åren 2008, 2009 och 2010 för att förstärka BUN:s verksamhet, dvs för att höja kvaliteten. Dessutom ville de lägga 15 Mkr (5 + 5 + 5) som en extra reserv inom Kommunfullmäktiges ram, att delas ut till BUN när nämnden börjat arbeta med sin omställningsprocess. BUN skulle därför få komma tillbaka till KF med rapporter om hur arbetet förlöper och äska de pengarna allteftersom.

Det blev givetvis debatt kring detta. I själva verket är det en pappersfigur, en slags Kejsarens nya kläder, dvs betyder inget, eftersom KF ändå alltid har makten över pengarna, och när som helst kan besluta tilldela nya tillskott till de nämnder som har behov av detta. T.ex kan det ske i nästa års MORP-arbete.

Att låta pengarna ligga hos KF är också att misstro BUN om förmåga och vilja att sköta sitt uppdrag.

Detta var deras försök att ”värva” Markbygdspartiet. Men Mbp genomskådade det.

Tidigare har Pelle Pellby sagt att MarkAlliansens förslag att ge extra tillskott för att stödja BUN var att äventyra kommunens ekonomi, och att det inte finns marginal för detta i den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför.

Nu vände de på en 5-öring, och föreslog lika mycket som oss (i runda slängar). Hur trovärdigt är det?

Deras ursprungliga förslag innebar en besparing (effektivisering) av BUN:s verksamhet på 5 Mkr nästa år, samt ca 5 Mkr 2009, och 7,5 Mkr 2010. Till detta hade det ursprungliga förslaget från vänstern ett omställningsbidrag på 7,5 Mkr för de tre åren. Dvs totalt sett en nedskärning. Då skall man betänka att under 2007 har BUN fått en nedskärning på 8 Mkr som gått ut över lärartätheten.

Lyckligtvis vann vi med Mpb:s hjälp denna omröstning. Inga pengar i en ”låtsas”-reserv hos KF.

Därutöver fick vi igenom vår vilja på alla punkter där vi skiljde oss från vänstern.

Konkurrensutsättningspunkten, att inför en policy om detta, samt uppdraget att lämna ut ytterligare verksamhet på entrepenad står kvar i MORP:en.

Deras förslag (som togs i KSAU) att lägga till en sats om att ”heltid är en rättighet och deltid en möjlighet” strök vi. Det räcker att det står att ”anställda skall ha anställningsavtal med möjlighet till individuella lösningar”.

När det gäller bidrag till BUN för att förstärka kvaliteten i grundskolan fick vi igenom vårt förslag att ge 6 Mkr 2008, 5,5 Mkr 2009 och 8 Mkr 2010, utöver det förslag som låg från KSAU på 5 Mkr 2008, och 2.5 Mkr 2009.

Vårt förslag landar då på att BUN får 11 Mkr 2008, 8 Mkr 2009, och 8 Mkr 2010, dvs totalt 27 Mkr för de tre åren.

Vänsterns nya förslag för BUN var 15 Mrk för de tre åren.

Vi fick också glädjande igenom att BUN ”skall införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens budgetproposition för 2008, att gälla från och med 1 juli 2008”.

Därtill följde förståss de pengar som vi yrkat: 2 Mkr 2008, 3 Mkr 2009 och 2 Mkr 2010 för vårdnadsbidraget, totalt 7 Mkr för de tre åren.

Nästa punkt där vi skiljdes åt ideologiskt är stödet till Marks Bostad AB. Vi hade i KSAU föreslagit att ge nya direktiv till MBAB: ”att öka utbyggnadstakten av hyreslägenheter i kommunen för att möta den ökande efterfrågan som finns”. Detta hade vänstern förståss inga problem med.

Men vårt nästa förslag hade de problem med: ”MBAB ges möjligheter att sälja del av bostadsbeståndet för att helt eller delvis finansiera nyproduktion av lägenheter i kommunen.”

Men åter igen fick vi igenom vad vi ville!

Dessutom hade (s) ett förslag att ge Spinnerskan (moderbolaget) direktiv att ge 6 Mkr i bidrag till MBAB för nyproduktion av hyreslägenheter, i första hand i Horred. Här fick de stöd av oss. Det är inget som motsäger vårt andra yrkande.

Det kändes som en stor dag idag.

Vårdnadsbidraget

I tisdags kväll på Kommunfullmäktige fick jag svar på min interpellation om vårdnadsbidraget i Marks kommun.

Bakgrunden är att vi den 28:e november 2006 när vi tog beslut om MORP:en (Mål- och Resultatplanen) för 2007-2010 hade en stor diskussion om vårnadsbidraget, valfrihet för föräldrarna att välja modell för vårdnad av sina barn och valfrihet över huvud taget. Jag hade nämligen yrkat att vi till Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) skulle lägga till ett uppdrag, med direktiv att ”stödja andra former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram” som en förberedelse för den dag då regeringen lägger propositionen om kommunalt vårdnadsbidrag.

Jag blev mycket förvånad när jag på SVT:s hemsida, vid deras redovisning av vilka kommuner som ämnade införa vårdnadsbidraget, läste att att Marks kommun inte ämnade göra det. Jag och BUN har uppfattat diskussionen och beslutet i KF som en förberedelse att införa vårdnadsbidraget. Jag tog reda på via SVT att det var Pelle Pellby som svarat.

Jag ställde därför en interpellationsfråga till Pelle Pellby:

1. Hur förklarar du ditt svar med hänsyn till KF:s beslut den 28:e november 2006 att ge BUN uppdraget enligt ovan?

2. Anser du att en kommunstyrelseordförande på frågor om kommunens avsikter får gå emot KF-beslut, efter eget gottfinnande?

3. Vilka övriga kommentarer lämnades i kommunens svar i enkäten?

Pelles svar var tunt. Han unviker frågan, och slingrar sig genom att svara:

1. Det finns idag inga nationella beslut som ger Marks kommun eller någon anna kommun ens formella möjligheter att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Det innebär också att KF i Mark överhuvudtaget inte behandlat frågan om kommunalt vårdnadsbidrag än mindre fattat beslut om det. Däremot har KF get BUN i uppdrag att ”nämnden skall stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram”. Det uppdraget fullföljer nämnden bla genom att ge ekonomiskt stöd till barnomsorg som tex föräldrakooperativet Bybarna i Ubbhult, personalkooperativet Ur och Skur och till den förskola som Missionskyrkan i Kinna bedriver. Stödet ges självklart inom lagens ram.

På tredje frågan säger han: 3. Det lämnades inga andra kommentarer i enkäten.

Min motfråg i KF blev: Varför var det då så kontroversiellt det beslut vi tog i KF? Varför var ni så emot mitt yrkande som slutligen vann majoritet: att stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram? Om vi redan gör det och gjort det i många år. Eller var det så att det var mot de fria förskolorna ni argumenterade? Då blir jag än mer bekymrad om var vi skall hamna i denna kommun som styrs av vänsterpartierna.

På detta fick jag inget svar. Han upprepade bara sitt svar att det inte finns något kommunalt vårdnadsbidrag enligt hans punkt 2 ovan.

Dessutom kunde jag upplysa fullmäktige att Pelle visst lämnat en kommentar i enkäten, han hade skrivit att vårdnadsbidraget är en omodern lösning av barnomsorgsfrågan. Detta speglar deras syn: vårdnaden och fostran av barnet skall skötas av utbildade barnpedagoger, och inte av föräldrarna.

Vi behöver kämpa mer om detta i Mark. Jag kommer att följa frågan här på bloggen, och skärskåda socialdemokraternas ideologi vad gäller vård och fostran av barn. Deras politik bygger nämligen på den socialpolitik som Alva Myrdal lanserade i böckerna Kris i befolkningsfrågan (1934) och Stadsbarna (1938). Det kom också en SOU (Statens Offentliga Utredningar) 1938 som jag kommer att redovisa.

Det blir ingen rolig läsning för våra politiska motståndare…

Som en början på denna skärskådning följer här några intressant länkar:

Elise Claesson, fd facklig jämställdhetsexpert, välkomnar Ulrika Messing till hemmafruklubben i Aftonbladet.

Sifo redovisar högt stöd för stöd till de som vill vara hemma och själv ta hand om sina barn.

Föreningen Barnens rätt till föräldrarnas tid kämpar för att få vårdnadsbidraget och redovisar för debatten och kampanj, bla föräldraupproret.

Föreningen Hemmaföräldrar är en nättidning för de föräldrar som är för valfrihet och som vill se ett brett utbud av barnomsorgsalternativ.

Föräldraupprorets hemsida hittar du här. Slutligen HARO, den kanske mest kända av de organisationer som kämpar för föräldrarnas rätt.

Som avslutning kan ni läsa NWT:s ledare, den är insiktsfull och pekar på hur det jäser ute i landet över att det inte händer någonting.