Ett Mark i tillväxt!

Insändare i Markbladet.

Som säkert alla vet står kommunens alla verksamheter inför kraftiga krav på effektiviseringar. Det var så nyligen som 2009-2010 som vi hade en liknande situation.

Vad är problemet? Det finns två starkt påverkande faktorer: 1. Volymförändringar som är svåra att förutse, 2. Kostnadsökningar är större än kommunens intäktsökningar, främst gällande personal, men även t.ex hyra, kost, städ mm.

Vi måste i de olika nämnderna arbeta hårt med effektivisering och prioritering så att de pengar vi har verkligen används på rätt ställe och på rätt sätt. Men det räcker inte att enbart arbeta med kostnadssidan, vi måste också arbeta med kommunens intäktssida.

Det kan gälla avgifter, men först och främst handlar det om att vi måste bli en kommun med ökande skatteintäkter. Ökande skatteintäkter kommer av ökande antal arbetade timmar (konjunkturberoende), men främst av ökad befolkningstillväxt, särskilt genom ökad inflyttning.

Redan om några år kommer vi behöva göra ytterligare effektiviseringar. Främsta motmedlet är att Marks kommun blir en kommun i tillväxt.

Detta konstaterade vi Kristdemokrater redan i vårt lokala handlingsprogram inför valet 2010. Och vi kommer de kommande åren driva frågan med ökande intensitet.

Förra året lade vi en motion om detta, och vi har i samband med inriktningsbeslutet för den nya Översiktsplanen (ÖP) krävt att vi sätter upp ett betydlig kraftigare mål för befolkningstillväxten än 0,5 % per år. Övriga partier var rädda för att sätta en definitiv siffra, och vi lade då förslaget att målet skulle vara en god tillväxt, för att i själva ÖP:n sedan definiera vad detta är.

För att Marks kommun skall bli en inflyttningskommun måste det finnas detaljplanerade områden, färdiga att exploatera både för enskilda som vill bygga, men också för entrepenörer som vill bygga ett område med hus utifrån ett concept (för att få ned priset per villa). Områdena som vetter mot Göteborg, Kungsbacka och Varberg är särskilt lämpliga för detta.

I nuvarande ÖP finns plats för ca 4.000 lägenheter (villor/hyreslägenheter mm), men de flesta finns inte i verkligheten eftersom de som äger marken inte vill sälja. Vi kristdemokrater menar att kommunen då måste bli mer aktiv och drivande, t.ex köpa in mark när tillfälle ges, så att det finns ett lager för framtida behov.

Sist men inte minst måste vi som kommun ha en attitydförändring: alla tjänstemän och politiker behöver präglas av en vilja till tillväxt, vi behöver ha en mer säljande attityd, och givetvis också skapa en organisation som är mer aktiv och säljande i praktiken. Kommunen behöver vara drivande, istället för förvaltande.  Det händer en del, men det måste hända mer och snabbare.

Marks Bostad AB måste också bli mer aktiv och bygga fler lägenheter än bolaget gjort tidigare. Ett sätt att få medel till detta är att sälja av en del av det egna beståndet.

Kristdemokraterna i Mark

Per-Olof Hermansson

Gruppledare

Häpnadsväckande pressmeddelande från valberedningsens ordförande

Mitt i den känsliga och smärtsamma process som partiet nu befinner sig i gick valberedningens ordförande ut och deklarerade sitt fulla stöd för partiledaren, utan förbehåll.  Min fråga bli snarast hur hon ska kunna leda valberedningens arbete med medlemmarnas förtroende när hon nu föregripit den process som pågår.

Pressmeddelande

Jönköping den 24 november 2010

Vi har fortsatt STORT förtroende för Hägglund

– Göran Hägglund har fortsatt stort förtroende i sitt hemdistrikt Jönköping. Både som partiledare för Kristdemokraterna och som Sveriges socialminister.

Det deklarera Kristdemokraterna distriktsledning i Jönköpings län med anledning av den kritik som väckts på andra håll.

– Vi är stolta över vår partiledare som är omtyckt inte bara bland kristdemokratiska medlemmar och väljare, utan också bland folk utanför vårt parti.

För mer information:

Irene Oskarsson
Distriktsordförande
Riksdagsledamot

Arnold Carlzon
1:a vice ordförande
Kommunpolitiker

Mia Frisk
2:e vice ordförande
Landstingsråd

Stina Sinclair
ombudsman
mobil. 070-728 22 25

Utvärderingar där jag hamnar högt

I dagarna har det kommit flera utvärderingar där jag kommit högt, utifrån mina svar på en enkät.

I företagarnas Kandidatguide hamnar jag med fyra andra (varav vi är tre kristdemokrater) högst på listan över företagsvänliga kandidater i Västra Götaland Södra. Ni hittar listan här.

Kandidatguide

Företagarnas kandidatguide

Svenska Evangeliska Alliansen har också gjort en utvärdering utifrån synen på Samvetsfrihet, Äktenskap, dödshjälp och inställningen till aborter. Här finns jag också med.

SEA

SEA:s utvärdering av kandidater

Bloggaren Fason & Tradition lyfter fram ett antal kandidater som han rekommenderar att kryssa, bland dem mig. Han skriver utifrån en konservativ idé-tradition, och även om jag inte kallar mig själv konservativ, utan är mer reformatoriskt inriktad utifrån den judisk-kristna etiken, så är jag på några punkter vad man kan kalla värde-konservativ, eller social-konservativ, dvs jag tror att det finns vissa absoluta värden som inte kan och ska förändras, främst bland dessa är förstås människovärdet.

Föreningen Ja Till Livet listar på sin blogg Enim  kandidater, däribland jag, som värnar människans värde i olika frågor som dödshjälp, abort-prevention, fosterdiagnostik av kön för selektiv abort, sänkning av abortgränsen.

Ni som kommit till sidan för att ni inte hittar en bilaga i Världen Idag eller Dagen kan klicka här så får ni upp den i PDF-format.

Mark, Barn- och ungdomsnämnden tar beslut om småskolor

Idag har BUN i Mark tagit beslut att lägga ned tre småskolor: i Hajom, Berghem och Gullberg.

Kristdemokraterna och Centern yrkade på att vi skulle bevara förskolorna och skolorna på dessa orter för att låta hela kommunen leva; Folkpartiet och Miljöpartiet ville bevara Gullbergsskolan. 

En majoritet av (S), (V), (M) och (MbP, Markbygdspartiet) tog beslutet.

Vi reserverar oss mot beslutet.  Små skolor kostar mer, men har särskilda kvaliteteter, t.ex är de bra för barn med särskilda behov, och orter på landsbygden behöver sina skolor för att fortsätta att attrahera inflyttning. Vi menar att fullmäktige behöver tillföra mer resurser till de mindre skolorna.

Fortfarande ligger Marks kommun långt under genomsnittskommunen vad gäller kostnaden per barn och år.

Göran Hägglund på rätt väg

”Äntligen! ” ropas det ibland. Och det får jag nu faktiskt tillfälle att ropa också.

Jag har varit kritisk till partiledningen (Presidiet, partistyrelsen och centrala tjänstemän) tidigare år för att jag uppfattat det som att ledningen velat vrida partiet i social-liberal, mer politisk korrekt riktning.

Jag har varit allvarligt bekymrad – inte över att vi skulle hamna utanför riksdagen, det tror jag vi slipper eftersom vi har en grupp lojala kärnväljare som inte överger oss – men för att fotfolket, de vanliga medlemmarna på lokalnivå känner sig alienerade från sitt parti. Och det hämmar partiarbetet vilket leder till låga valresultat kring 4-5-6 %.

Men sedan rikstinget i somras har det hänt någonting med Göran Hägglund. Han började prata på ett nytt sätt.

I Almedahlen kom ett nytt, fräscht inlägg som gav många kommentarer bland tidningarnas ledare, och genklang bland bloggar-tyckar som Dick Erixon, Johan Ingarö mm.

Och därefter har det börjat komma en strid ström av artiklar på samma tema.

I aftobladet skrev han i augusti: ”Våga tala om kvalitet”. I DN skrev Göran nyligen ett debattinlägg. Artiklarna har blivit mycket omskrivna och refererade (på ledarsidor, bloggar och kultursidorna).

Nu senast höll Göran ett tal på Kristdemokraternas rådsslag inför valet 2010.  Talet har rönt stor uppmärksamhet.

För mig är Göran Hägglunds tal ett tecken på att man i partitoppen fattat att vi inte kan fortsätta att söka nya väljargrupper i en social-liberal, eller allmänborgerlig riktning, utan hellre öppna upp, utvidga partiet utifrån våra kärnväljare, i värdekonservativ eller social-konservativ riktning.

Det bådar gott.

Men det betyder inte att vi som parti är ett konservativt parti. Vi har en grund i en kristdemokratisk ideologi, kallad personalism, men i partiet skall det vara så högt till tak att de som är (enbart) värde-konservative eller social-konservativa skall känna sig hemma, och få handlingsutrymme inom partiets ram.

Senare tillagt:

Och debatten fortsätter, dels i Debatt i TV, och dels i tidningarna, t.ex Dagen.

Märkligt: Provvalet och valsedeln till EP-valet

Kristdemokraterna har genomfört ett provval. Det skedde i somras, närmare bestämt i augusti. 

Det var lite okonventionellt så till vida att det inte var medlemmarna i partiet som fick utöva sin rösträtt utan det skedde på extra-ordinarie distrikststämmor, där valda ombud från lokalavdelningarna fick vara med och rösta.

Resultatet av provvalet blev klart tidigt under hösten, men offentliggjordes inte. Inte heller lades ett förslag till valsedel fram av valberedningen till den tidpunkt då det skulle vara klart, utan de behövde mer tid att fundera på sitt förslag till valsedel.

Nu har både provvalet (PDF-fil) offentliggjorts, och valberedningens förslag till valsedel blivit publicerat.

Lennart Sacredéus fick som synes flest ringar, dvs val att står först på listan. Han fick också ett mycket högt antal kryss (fjärde plats).  Men han finns inte med på den föreslagna valsedeln. 

Man frågar sig varför?

Ytterligare några justeringar gjordes: Christina Doctare, som fick flest kryss, och kom strax efter Sacredéus i antal ringar (förstaplats), sattes först på fjärde plats på valssedeln.

Några reaktioner:

Dalademokraten skriver

”Kristdemokraternas beslut att lyfta bort Lennart Sacrédeus, kristdemokratisk riksdagsledamot från Mora, från kandidatlistan inför valet till Europaparlamentet väcker anstöt. Det är uppseendeväckande att ett parti som så ofta talar om värdegrund inte respekterar sina egna medlemmars önskan.”

Dagen skriver om reaktionerna, och säger att valberedningens ordförande nu vill satsa på nya kort, och att Lennart Sacrédeus tillhör de gamla.

Några reflektioner:

Bland valberedningens förslag finns flera bra namn bland de första tio. Men många av dem är äldre än Lennart och har varit med i partiet lika länge, eller längre än Lennart.

Vad menar Göran Sydhage när han säger att valberedningen vill satsa på nya kort, och att Lennart tillhör de gamla?

Eller ligger något annat, som inte sägs öppet bakom? Säg i så fall det, så att vi alla kan vara med och bedöma rimligheten i det beslut valberedningen fattade när de inte tog med honom i listan.

Resultatet av provvalet är intressant.

Man kan notera att de som står för en linje som idag är lite på kant med partistyrelsen, och som kan sägas stå för en mer ortodoxt kristdemokratisk ideologisk linje har fått ett oerhört stort stöd i antal röster. 

Detta trots att det inte var partimedlemmar utan distriktsombud som röstade. 

Är partiledningen och partistyrelsen helt enkelt ur takt med partiapparaten (räknat de som är ombud). Och hur är takten då om man jämför med partimedlemmarna?

Jag förstår att valberedningen behövde den extra tiden för att fundera på hur de skall få ihop valsedeln.

Om resultatet i provvalet stämmer (och det gör det väl?), då står vi inför en spännande framtid.  Partiledningen behöver lyssna mer på sitt fotfolk, både de som är aktiva i lokalföreningarna (dvs de som blir ombud i distriktsstämmorna) och de som är parti-medlemmar.

Det skall bli intressant att se nästa opinionsundersökning.

Kristdemokratisk ideologi – igen

Nu på söndag kväll är det debatt i Agenda med Kristdemokraterna i Kris som tema. På Svt:s hemsida finns ett litet forumdär man kan skriva vad man tycker. De flesta som skriver är tyvärr ignoranta och känslosamma. Jag har försökt lägga lite fakta på bordet: 
 
”Jag förstår inte den rabiata tonen en del inlägg har ovan. Det tyder på att ni har dåliga argument. En argumentation som håller skall för det första vara relevant, och för det andra var sann.
 
Det hjälper inte att ta till invektiv, skällsord, känslor eller annat subjektivt, vilket de flesta inlägg ovan gjort. Det blir inte mer giltiga argument för det.
 
Verkligheten är att Kristdemokraterna är ett parti med en mycket genomtänkt ideologi, med människovärdet som den övergripande principen. 
 
Personalismen, där människan sätts i centrum, är det kristdemokratiska alternativet till individualismen och kollektivismen som präglar de övriga partierna i svensk politik. Människan är inte en individ som lever isolerad, utan en gemenskaphetsvarelse som behöver ett socialt sammanhang, en gemenskap. Men människan är inte heller bara en del i ett kollektiv, där kollektivet står över och styr över människan.
 
Den grundläggande gemenskapen i samhället är familjen (i vid bemärkelse, även en ensamstående med barn, mor- och farföräldrar är en familj). Familjen behöver stöd från samhället att ta sitt ansvar och fylla sin uppgift för att det uppväxande släktet skall utvecklas och må bra.
 
En kristdemokratisk människosyn är att människan är en rationell varelse, med förmåga att göra både gott och ont, och därmed ansvarig för sina handlingar. Men hon är dock ofullkomlig, vilket gör att samhällets behöver regler, lagar som styr, och det behövs en maktdelning som hindrar subgrupper att få alltför mycket makt.
 
En annan bärande princip är förvaltarskapstanken: jorden är vår till låns. Vi behöver förvalta, bruka och bevara, samt sköta den så att den finns kvar för kommande släkten. Det betyder att vi är emot ett egoistiskt konsumtionssamhälle där alla strävar efter egen maximal lycka.Subsidiaritetsprincipen (som vi omfattar) säger att ansvar och beslut skall tas på lägsta möjliga nivå, och att övergripande nivå skall stödja de underliggande så att de kan fullfölja sin uppgift.
 
Slutligen solidaritetstanken säger oss att vi är alla del av samma mänsklighet, oavsett ras, kön, ålder, utbildning, förmögenhet, härkomst. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi behöver särskilt värna de fattiga, svaga och utsatta, både här i Sverige och ute i världen. ”Allt vad ni vill att människor skall göra mot er, det skall ni göra mot dem!”
 
Denna ideologi är det vi står för. Och jag tror att en mycket stor del av Sveriges befolkning ställer upp på dessa grundläggande tankar.Ett av våra problem är att vi inte allti får ut budskapet, ett annat är att vi ofta har media emot oss.
 
Och vi är inte alltid politiskt korrekta, vilket straffar sig i dagens klimat där man inte alltid skall säga vad man egentligen tycker, utan det som andra tycker att man skall tycka.
 
Men på sikt kommer vi att nå fram, det är jag övertygad om: under resan kommer det gå upp och ibland ner, och problem kommer dyka upp som behöver lösas: Men så är ju livet! Det är väl ingen dans på rosor för någon egentligen?

Kristdemokraterna och de mänskliga rättigheterna

Med anledning av en kommentar till inlägget om att rätten att uttrycka en åsikt, och inte bara ha en åsikt, fick jag anledning att läsa på vad kristdemokratiska riksdagsmän motionerat och sagt i Riksdagen och Justitieutskottet om våra mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är ett av partiets fundamentala byggstenar.

Läser man motionen  ”En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009” då kan man inte annat var än stolt över sitt parti och den ideologi som vi har.

Den aktuella frågan som var under debatt i kommentarerna berörs i ett särskilt stycke som jag citerar i sin helhet:

”Kriminalisera deltagande i eller stöd till rasistiska organisationer

Det demokratiska samhället undergrävs av de rasistiska organisationerna och de brott som följer i dessa organisationers spår. Ökningen av hatbrott med rasistiska och naziinspirerade förtecken och ideologiskt motiverad organiserad brottslighet de senaste åren är varningsklockor.

Den svenska regeringen har av FN:s kommitté mot rasdiskriminering i snart 30 år kritiserats för sin underlåtenhet att effektivt lagstifta mot rasistisk propaganda i organiserad form. Från svenskt håll sägs att vår lagstiftning för att stävja hets mot folkgrupp skulle vara tillräcklig. Detta envisas man med trots att FN-kommittén gång på gång förklarar att det inte räcker.

Kristdemokraterna anser att enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet skall ses som en kriminell handling. Kristdemokraterna anser att lagstiftarna måste ge tydliga signaler. Denna inskränkning av föreningsfriheten motiveras med att föreningens verksamhet då strider mot mänskliga rättigheter genom att den ägnar sig åt förföljelse av flyktingar eller människor på grund av deras nationella ursprung eller trosbekännelse.

Eftersom det inte finns specificerade bestämmelser om ideella föreningar, kan den förening som förbjuds idag återuppstå under annat namn imorgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism, vilket Kristdemokraterna länge krävt och fortsätter kräva i olika sammanhang. Om detta finns skrivningar i en annan kristdemokratisk motion.”

 ——–

Eftersom jag sitter i lokal BRÅ i Mark blev jag också intresserad av en annan motion som jag ramlade över.

Läs och begrunda!

(s)-politiker till attack, anklagar mig för jäv

Gunnar Nilsson, ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden gör ett utfall mot mig i dagens BT

Vi hade nämndsmöte i onsdags. Det var inga kontroversiella frågor på bordet. Vi hade inga omröstningar. Två ärenden hade BUN:s AU beslutat återremittera/bordlägga för vidare bearbetning, för att ta upp dem på nästa nämndsmöte i mars.

Den ena av dem var reglerna för fristående skolor och förskolor i Mark.

När jag fick problem med bil i torsdags ringde jag till Gunnar på förmiddagen och sa att jag inte kunde komma på presskonfererensen. ”Men det är ju inga konstigheter”, sade jag. ”Nej, vi var ju överens om alla frågor”, sade Gunnar.

Döm om min förvåning när BT-journalisten sedan ringer på sen-eftermiddagen och berättar om Gunnars utfall. Han anklagar mig för att vara jävig vad gäller frågan om regler för de fristående skolornas ekonomiska bidrag, redovisningen av bidragen mm. Han tycker jag är jävig för att jag har två barn i Leteboskolan.

Gunnar tog upp en fråga som inte ens var under behandling på mötet. Hans angrepp på mig uppfattar jag som ett ifrågasättande av min heder. Det var ett slag under bältet, eftersom han uttnyttjade tillfället då jag inte var närvarande. Hade jag varit där hade han inte vågat.

Jag förstår att Gunnar i sakfrågan inte har några argument, och därför i desperation tar till jävs-argumentet i ett försök att oroa och uppröra sina väljare.

Svagt, Gunnar!

Till saken hör att jag kollat med jurister om jävsförhållanden när man sitter i en politisk nämnd. Jag har dessutom läst lagen, och förordningar för att själv bilda mig en uppfattning i frågan.

Man är inte jävig om frågan som behandlas är generell. Den fråga vi har på bordet är frågan om att skapa ett regelverk för de fristående enheterna i Marks kommun. Det är inte Leteboskolan som är uppe till behandling.

Förvaltningen har tillsammans med de fristående enheterna arbetat fram ett förslag till regelverk. Jag har yrkat ändring på några av punkterna.

Bakgrunden är att kommunen de senaste 10 åren har en praxis som varit otydlig. Relationerna med de fristående och villkoren för beräkning av bidrag, utbetalning mm har inte varit skriftliga. Det har skapat oro, och otydlighet. Dessutom har på vissa punkter de fristående inte fått fullt ut det som de har rätt till.

Jag föreslog då i början av 2007 att vi skulle skapa ett regelverk med regler som gör att de får en rättssäker, transparent, förutsägbar och rättvis behandling. Detta har ingen opponerat sig emot.

Som underlag har jag utgått från Skolverkets rapport (nr xxx) som Skolverket på uppdrag av dåvarande (s)-regeringen tog fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, samt Friskolornas riksförbund.

Jag drivs inte av ett ensidigt intresse att ge de fristående mer pengar. Jag drivs av ett rättvise-patos. De har samma rätt som kommunens skolor. Friskolornas barn är också kommunens barn.

Till råga på allt så är alla mina yrkanden i linje med Skolverkets förslag i rapporten. Dessutom lade i tisdags Alliansregeringens utredare fram sin utredning som bygger på Skolverkets rapport. Och i denna utredning föreslår han ett antal förändringar i lagen som ligger helt i linje med mina förslag. På några punkter har han skarpare förslag än jag.

I tidningen framför Gunnar en uppgift som är ren lögn. Han säger  ”I december lade han [dvs jag] ett förslag som innebär att den kommunla ersättningen höjs med sammanlagt 1,2 miljoner per år.”

Faktum: Kommunens kostnader för de fristående enheterna ökade 2007 med 1.2 miljoner kr. Det berodde på olika saker, delvis för att vi tidigare under hösten förändrat vilka overheadkostnader som inte skulle räknas bort från underlaget vid beräkning av de friståendes bidrag. Denna förändring uppskattade ekonomen Allan Wiberg till 300.000 kronor, om jag minns rätt. Den återstående ökningen beror på annat, att kommunens skol- och förskolekostnader ökat, större antal omsorgstimmar, fler antal elever mm. Detta har jag inte orsakat.

Att mina yrkanden vad gäller regelverket skulle öka kostnaderna med 1.2 miljoner kr är fel.

Gunnar säger att jag är jävig. Men om jag är jävig då vi diskuterar beräkning av bidrag och regelverket för de fristående, då är större delen av nämnden jävig när vi diskuterar fördelning av resurser till de kommunala skolorna. Många har ju barn, eller barn-barn i den kommunala skolan.

Så Gunnars påstående faller på sin egna orimlighet. Ingen skulle kunna sitta i en nämnd då.

Dessutom vill jag påpeka att ingen politiker i Mark slagits så mycket för Barn- och Ungdomsnämnden vad gäller att ge nämnden extra ramtilldelning för att höja skolans kvalitét. I budgetberedningen yrkade MarkAlliansen på att ge BUN 34 miljoner kronor extra för 2008. Sossarna yrkade på 7.5 miljoner kronor. I Kommunstyrelsen fick vi igenom detta med hjälp av Markbygdspartiet.

Av dessa pengar går mer än 96% till de kommunala skolorna.

Jag har två frågor till Gunnar: Hur får du mina förslag till 1.2 miljoner? Vad är den juridiska jävsgrunden?

Du är skyldig mig en ursäkt, Gunnar!