SD – Fortsatt analys

Herrarna Maconi och Bengström har missuppfattat mina debattinlägg. Jag skrev en artikel om att SD storsatsar i Mark och gjorde en analys. SD-debattörerna behagade inte svara på min tes: att SD förskönar sig med en mängd politiska förslag som alla kan ställa upp på, men att deras egentliga syfte är att stoppa invandringen.

Sedan gjorde jag en analys av SD:s principprogram, som till största delen visar sig vara en program för etnisk homogenitet och mot mångkultur. Som reaktion får jag från Maconi och  Bengtström ett utfall mot Kristdemokraterna som parti. Det är ju inte det som är under diskussion.

Det jag vill föra fram till Markborna, de som är presumtiva väljare, är att de skall vara vaksamma och genomskåda Sverigedemokraternas agenda.

De för fram att Sverige haft en misslyckad invandringspolitik. Jag kan hålla med om att delar av vår invandringspolitik inte fungerat. Invandrare har inte fått en rätt chans att integreras i samhället. Men den debatten tar jag hellre med Socialdemokraterna, de som haft huvudansvaret för invandringspolitiken under lång tid.

De säger också att de alls inte vill förbjuda invandringen. Men läser man alla deras handlingsprogram så framträder en annan bild: De vill stoppa mass-invandringen, dvs tillåta viss invandring. Främst från nordiska länder, i andra hand från EU-länder, men absolut inte från länder utanför EU. De är emot integration.

I stället förordar de assimilation. Assimilation betyder att ”bli lika”.  Ju mer färg på människorna desto mindre skall de tillåtas invandra. Det är logiskt eftersom de aldrig kan bli riktigt lika en ”riktig svensk”. Sd säger ju i sitt invandrarpolitiska program: ”Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk”. Följden blir att en afrikan eller asiat, eller en från Kosovo eller Chile inte kan assimileras, de kommer ju aldrig av andra svenskar att uppfattas som svensk.  ”invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum”, som det heter i det invandrarpolitiska programmet.

Därför blir det också logiskt (enligt SD-logik) att säga ”Det nuvarande statliga adoptionsstödet skall slopas vid utländska adoptioner” (Familjepolitiska programmet). Undersförstått säger man att även om ett barn från t.ex Afrika växer upp i en svensk familj, får svenska värderingar och känner sig som en svensk, så kommer barnet inte riktigt att uppfattas som svensk av andra svenskar, och är därför ingen svensk. Det barnet kan inte assimileras, och bör därför inte komma hit.

De säger att jag utelämnat 30 sidor av handlingsprogrammet. Jag har läst alla deras handlingsprogram. Det finns många bra förslag, men allt är genomsyrat av en viss inställning vad gäller nation, folk, svenskhet mm, kort sakt man är negativ till invandrare. T.ex säger de i arbetsmarknadspolitiska programmet: ”svenska jobb skall i första hand gå till svensk arbetskraft.” ”Sverige är svenskarnas land” står det i Demokratiprogrammet.

I sitt Kriminalpolitiska program säger de att de vill införa ”Straffarbete”, och den skall kunna utdömas med ”hård regim”. Vilka skall sättas i dessa läger? De använder inte det ordet, och beskriver inte platsen för straffarbetet alls, men det går kalla kårar …

SD vurmar för etnisk renhet, de har en nationalromantisk syn på samhället, och vill helst ha tillbaka ett samhälle som vi hade på 1950-talet. Det är det jag läser i deras handlingsprogram.

Maconi och Bengström avslutar med att lyfta fram några länder som haft en restrektiv invandringspolitik, och som är rika och framgångsrika. Det går lika lätt att lyfta fram motsatsen: Schweitz, Tyskland, England, Israel har alla haft stor invandring, och de är rika och framgångsrika. Inget land har haft en sådan stor invandring som Israel, tre miljoner sedan 1948 med en befolkning idag på 7 miljoner. De är duktiga på att integrera nya invandrare: de får språkutbildning och jobb-praktik och integrerat boende direkt efter ankomsten.

Min slutsats om Sverigedemokraterna efter att ha läst principprogram och alla handlingsprogram är att partiet vill göra sig salongsfähiga genom att putsa sitt anseende och ha ett brett program med många acceptabla politiska förslag, men man har en grundsyn som inte är acceptabel. Man har på sig färgade glasögon, och ser på all frågor utifrån sin syn på invandrare och mångkultur, utifrån sin nationalistiska grundsyn.

Därigenom är de väsensskilda från Kristdemokraterna, trots likheter i enskilda förslag. Vi bygger vår politik på en annan grund, den judeo-kristna värdegrunden: ”Allt vad ni vill att människor skall gör emot er, det skall ni göra emot dem”.

Sverigedemokraterna delar inte den grunden.

Sverigedemokraterna – en analys

Utifrån mitt tidigare inlägg, har Sverigedemokraterna skrivit några kommentarer. Mitt inlägg blev en insändare i Markbladet, och de svarade med ungefär samma innehåll som i deras kommentar. Här följer mitt svar.

Jag noterar att Maconi och Bengtström (Sverigedemokraterna) inte förstått eller velat förstå min artikels huvudpoäng, och därmed inte svarat på denna, utan istället kommit med en mängd sidospår. Min huvudpoäng var att Sverigedemokraterna i sitt flygblad presenterat en rad krav som i princip alla håller med om, men mitt upp i dessa lyfter de fram sitt egentliga (enda?) syfte: stoppa massinvandringen och det mångkulturella experimentet.

De försöker ”klä upp sig” och visa upp en ”anständig” sida, för att vinna röster för att genomföra sin egentliga agenda.

Det är detta jag kallar förrädiskt.

Eftersom de inte kommer med några argument mot ”massinvandringen” och det ”mångkulturella experimentet” eller mot det jag hävdade, att om man skall förbjuda invandring så måste man också förbjuda utvandring, så vänder jag mig istället till deras principprogram, och till deras invandrarpolitiska program. De går att ladda ner från internet.

Jag noterar att principprogrammet är på 5 sidor, det invandrarpolitiska är på hela 6 sidor. De flesta andra handlingsprogrammen är på 2-3 sidor. Vi förstår var fokus ligger. Läser man i de sverigedemokratiska forumen på internet ser man samma fokus: det handlar mest om invandrarfrågor.

Tittar man på principprogrammet så genomsyras det helt av vissa teman. Man märker tendensen redan i första stycket: ”Sverigedemokraterna bildades … som ett intresseparti för svenskar”.

Av 47 stycken talar 32 stycken (dvs ca 70%) positivt om följande teman: nationen, nationalstaten, den nationalistiska principen, folket, svenskarna, folkhemmet, hembygden, fäderneslandet, gemensam eller homogen kultur, gemensam identitet, assimilering. Och det talas negativt om kulturell mångfald, blandning av kulturer, integration, invandring, överstatlighet, imperialism.

Vi känner igen terminologin.

För att citera några meningar, så att ni också får termerna i ett sammanhang.”Den viktigaste faktorn i ett … samhälle är den gemensamma identiteten, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för sverigedemokraternas politik. — I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent.

”Låt alla folk vara herrar i eget hus”

”Nationen utgörs av folket”

”Svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk”

”ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning”

”Sverige är svenskarnas land.”

”Låt Sverige förbli Sverige.”

”Sveriges framsteg och välstånd är det svenska folkets verk.”

”Vi [kan] känna solidaritet med dem vi kan identifiera oss med.”

Jag som växt upp i södra Afrika känner väl igen dessa tongångar. I Sydafrika kallades denna politik Apartheid, åtskillnad. Man skall låta varje folkslag leva för sig själv och utvecklas åtskilda. Man skall inte blanda folk.

Nu blir det tydligare: Sverigedemokraterna är förklädda rasister.

Ännu så länge har jag inte citerat från det invandringspolitiska programmet. Det kan vi ta nästa gång, om Sverigedemokraterna vill fortsätta debatten. Då kan jag också komma med lite citat från Sverigedemokrater på internet och vissa forum.

Läs fortsättningen: SD – Forsatt analys

Sverigedemokraterna storsatsar i Mark

Förra veckan fick jag ett flygblad från dem i brevlådan. Det har tydligen inte gått till alla hushåll eftersom några jag frågat inte fått det.

Kanske de tror att jag, som kristdemokrat, är en presumtiv väljare/medlem?

Jag försvarar SD:s rätt att föra fram sina åsikter och delta i debatten. I förra valet, när debatterna i gymnasiet förbereddes, föreslog jag att vi skulle tillåta SD att delta. Nu blev det inte så, utan de som har parlamentarisk representation fick delta.

Det tycker jag var fel. Vi skall möta SD i debatt, men det skall vara debatt med argument och öppenhet med vad man står för.

Flygbladet innehåller inga namn, men en mailadress och ett mobilnummer. På Sverigedemokraternas hemsida som talar om storsatsning i Sjuhärad, hänvisas till en Thomas Bengtström vad gäller Mark och Svenljunga.

Flygbladet lyfter fram ett antal frågor, några som det är lätt för alla att stödja. Vem vill inte ha ett företagsklimat i toppklass? Vem vill inte ha en väl fungerande sjukvård och äldreomsorg? Vem vill inte tillåta skolavslutning i kyrkan?

Andra frågor är plankade rakt av från Kristdemokraterna, t.ex den om vårdnadsbidrag och ökad valfrihet inom barnomsorgen. Eller den om att införa en dräglig pension för alla pensionärer.

Notera också att deras logga, en blåsippa med blått, vitt och gult, är direkt vald för att åka snålskjuts på vår kristdemokratiska vitsippa (också med blått, vitt och gult, samt grönt).

Sakpolitiskt är flygbladet tunt och förrädiskt. Det för inte fram några som helst konkreta förslag på hur vi skall göra för att uppnå allt det som de vill.  Hur skall vi få en kommunalskatt klart under riksgenomsnittet? Eller hur vi skall finansiera deras förslag. Hur skall vi finansiera upprustning av våra vägar?

Skall man föra en ansvarsfull politik i kommun, landsting och riksdag så måste man argumentera grundligt, och finansiera sina förslag.

Det förrädiska med SD och deras retorik är att den är populistisk. Den för fram det som ett stort flertal vill i många frågor. Samtidigt lyfter de fram massinvandringen och föreslår att vi stoppar de mångkulturella experimentet – men utan argument.

De kanske tror, och några väljare också kanske tror, att deras politik ligger nära kristdemokratisk politik.

Men det finns en avgrundsskillnad: respekten för människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Kristdemokratin grundar sig på alla människors lika värde. Det gäller de som har funktionshinder av olika slag, de som är födda i Afrika eller Asien, det gäller invandrare i Sverige. Ingen är mindre värd än någon annan beroende på prestation, utbildning, kompetens, ras, kön, religion, nation eller politisk åsikt.

Kristdemokratin står för solidaritet, brödraskap inte bara mellan svenskar, utan också mellan svenskar och andra folkslag.

Kristdemokratin är internationalistiskpå jorden är vi alla människor, oavsett nationalitet, och alla nationaliteter berikar varandra.

Sverige har haft invandring (och utvandring) sedan urminnes tider. Redan på 800-talet kom kristna munkar in med en för vår nation främmande lära: kristendomen. Sedan dess har det mesta vi i Sverige kan och gjort av värde tillkommit genom invandrare som tagit med sig sin kunskap och kompetens till Sverige. Det må vara läkekonst och ört-medicin som kom med munkarna, det kan var skrivkonsten och boktryck, det må vara järnindustrin eller textilindustrin: allt detta har vi fått in via invandrare.

Skulle vi följa sverigedemokraterna skulle vi vara en outbildad, underutvecklad, fattig nation, och vi skulle inte kunna kosta på oss allt det positiva som Sverigedemokraterna vill göra.

Skall vi stoppa det mångkulturella experimentet så måste vi också i konsekvensens namn förbjuda svenskar att utvandra. Det blir en polisstat av nationalistiskt slag vi får.

Jag önskar att de lokala Sverigedemokraterna framträder med namn, och står för sina åsikter, inte bara i anonyma flygblad, utan också öppet i debatter där vi kan ta upp sakfrågorna till grundlig behandling och argument. Så får vi se vad er politik går för.

Per-Olof Hermansson,

Ordförande Kristdemokraterna i Mark