Dagen efter – och Centerns reaktion

I tisdags, dagen efter träffen mellan MarkAlliansen och Markbygdspartiet exploderade media med nyheten.

Tyvärr enligt min bedömning med alltför starka rubriker och för tvärsäkra slutsatser.

Det vi sagt var att vi var överens om att vår avsikt vara att bilda en utökad MarkAllians, inkluderande MbP.

Tidningar och Radio Sjuhärad skrev om detta som att det redan var ett faktum, och att maktskifte nu var bestämt.

Jag blev besviken.

Men lika besviken blev jag när jag hörde och läste om Centerns reaktion. Någon eller delar av styrelsen skickade idag ett presmeddande där de mycket kraftigt markerade tveksamhet till samarbete med MbP.

Jag beklagar att detta gjorts till en medie-sak. Jag hade hellre sett att vi fört diskussionen internt.

Dessutom har den som formulerade pressmeddelandet ett grovt fel på en punkt. Det står: ”Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.” Detta är fel. I kommunallagen 4 Kap §10a står det tydligt att ”Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd, 1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige”

Det är solklart. Det som inte är solklart är om detta kan appliceras på vår situation i Mark. Vi har ju inte majoritet, utan en minoritet som styr.

Om denna sak finns mer att säga, men jag tar inte upp det i detta inlägg. Eventuellt återkommer jag om det åter blir aktuellt att fundera på vad lagen säger. I dagsläget när allt gått i stå är det inte relevant.

Centerns pressmeddelande i sin helhet:

Den turbulenta situationen som råder i Markpolitiken för närvarande är förödande. Naturligtvis skulle det vara bra om vi kunde få en ny och klar majoritet i ledningen, men samtidigt är det uppenbart att ny ledning i Mark bygger på en överenskommelse med Markbygdspartiet, ett parti som vi inte har de bästa erfarenheter av. Dessutom skakas ju partiet av inre stridigheter och avhopp. Att i ett sådant läge välkomna ett samarbete med Markbygdspartiet är mycket tveksamt.

Den hittills framförda informationen i media har gett en alldeles felaktig bild av hur de formella turerna kan hanteras. Socialdemokraterna och vänsterpartiet, som i nuläget styr kommunen i minoritet, äger i princip frågan om, och i så fall när de vill avgå. Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.

Däremot finns det naturligtvis anledning att reflektera över hur länge vänsterblocket är beredda att styra Marks Kommun i minoritet, med de svårigheter som det medför.

För oss i Centerpartiet är det viktigare att alliansgruppen i nuläget arbetar med att vara beredda på ett övertagande om och när den nuvarande ledningen stiger åt sidan, och inte som nu sker basunera ut att det är bara är formaliteter som återstår för ett maktskifte.

Marks Kommun mår inte bra av turbulens. Att i stället lugnt och sansat och i dialog med övriga partier, finna lösningar som både på kort och lång sikt ger en stabilitet åt kommunen är Centerpartiets strävan.

Markbygdspartiet – på väg mot MarkAlliansen

Fyra medlemmar av Markbygdspartiet har idag med buller och bång hoppat av.

Jag tror personligen inte att det är så allvarligt för partiet. Två av dem har tidigare hoppat av flera andra partier, (m) och (kd). En av dem har tidigare hoppat av miljöpartiet.

Så jag tror inte problemet i första hand är Mbp, eller Henry Sandahl, även om del säkert har synpunkter på hur det partiet styrs.

Tvärtom blir Mbp mer homogent, och sammanhållet, enligt min bedömning.

Jag tror också att det turbulenta pokerspel som iscensattes efter valet regisserades av några av dessa numera avhoppare.

Nu inser, vad jag förstår, Mbp att de inte vinner något på att spela fristående. De är ju trots allt i grund och botten ett borgerligt parti, och endast i gemenskap med MarkAlliansen kan de bidra till att driva kommunen framåt i konstruktiv riktning, och ta ansvar för att kommunen växer och utvecklas.

Vi har idag träffat Mbp och fört konstruktiva samtal om samarbete i syfte att uppnå en allians.

MarkAlliansen fungerar dag mycket bra, till stor del beroende på det förtroende som byggts upp mellan de ingående partierna.

Det krävs en del för att samma förtroende skall uppnås mellan alla dessa partier och Mbp, men jag tror personligen att det går, men det krävs givetvis att alla parter drar sitt strå till stacken.

Hur snabbt detta kommer gå återstår att se.

Målet är förstås att en allians skall vara långsiktigt hållbar, och kunna genomför en aktiv ledning av kommunen.

Makten i sig själv är inget självändamål – utan den politik man kan genomföra är det som är det yttersta syftet.

MarkAlliansen och Markbygdspartiet röstade tillsammans i KS: vårdnadsbidrag mm

Idag på Kommunstyrelsen (KS) behandlades Mål- och resultatplanen (MORP) för 2008-2011.

Till stora delar har vi i Budgetberedningen arbetat fram ett gemensamt förslag.

Men på några viktiga punkter har vi i MarkAlliansen haft andra förslag än den grupp som haft majoritet i Budgetberedningen och KS arbetsutskott (KSAU) vars beslut låg som förslag nu på KS-mötet.

Det var dessa punkter som nu stod i fokus på KS. I KS har vi nämligen lika många ledamöter som vänstern, och Markbygdspartiet är vågmästare. Extra spännande!

Efter den gångna tidens tidningsskriverier om att vi i MarkAlliansen vill ge extra tillskott till Barn- och Ungdsomsnämnden (BUN) , för att stärka kvaliteten i grundskolan, men också för att genomföra vårdnadsbidraget, så hade vänsterpartierna (s + v) kommit sig för att lägga ett nytt förslag i KS, som skiljde sig från det förslag som vänsterpartierna själva lagt och tagit i budgetberedningen och i KSAU. (Sic!)

De ville lägga 15 Mkr (5 + 5 + 5) för åren 2008, 2009 och 2010 för att förstärka BUN:s verksamhet, dvs för att höja kvaliteten. Dessutom ville de lägga 15 Mkr (5 + 5 + 5) som en extra reserv inom Kommunfullmäktiges ram, att delas ut till BUN när nämnden börjat arbeta med sin omställningsprocess. BUN skulle därför få komma tillbaka till KF med rapporter om hur arbetet förlöper och äska de pengarna allteftersom.

Det blev givetvis debatt kring detta. I själva verket är det en pappersfigur, en slags Kejsarens nya kläder, dvs betyder inget, eftersom KF ändå alltid har makten över pengarna, och när som helst kan besluta tilldela nya tillskott till de nämnder som har behov av detta. T.ex kan det ske i nästa års MORP-arbete.

Att låta pengarna ligga hos KF är också att misstro BUN om förmåga och vilja att sköta sitt uppdrag.

Detta var deras försök att ”värva” Markbygdspartiet. Men Mbp genomskådade det.

Tidigare har Pelle Pellby sagt att MarkAlliansens förslag att ge extra tillskott för att stödja BUN var att äventyra kommunens ekonomi, och att det inte finns marginal för detta i den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför.

Nu vände de på en 5-öring, och föreslog lika mycket som oss (i runda slängar). Hur trovärdigt är det?

Deras ursprungliga förslag innebar en besparing (effektivisering) av BUN:s verksamhet på 5 Mkr nästa år, samt ca 5 Mkr 2009, och 7,5 Mkr 2010. Till detta hade det ursprungliga förslaget från vänstern ett omställningsbidrag på 7,5 Mkr för de tre åren. Dvs totalt sett en nedskärning. Då skall man betänka att under 2007 har BUN fått en nedskärning på 8 Mkr som gått ut över lärartätheten.

Lyckligtvis vann vi med Mpb:s hjälp denna omröstning. Inga pengar i en ”låtsas”-reserv hos KF.

Därutöver fick vi igenom vår vilja på alla punkter där vi skiljde oss från vänstern.

Konkurrensutsättningspunkten, att inför en policy om detta, samt uppdraget att lämna ut ytterligare verksamhet på entrepenad står kvar i MORP:en.

Deras förslag (som togs i KSAU) att lägga till en sats om att ”heltid är en rättighet och deltid en möjlighet” strök vi. Det räcker att det står att ”anställda skall ha anställningsavtal med möjlighet till individuella lösningar”.

När det gäller bidrag till BUN för att förstärka kvaliteten i grundskolan fick vi igenom vårt förslag att ge 6 Mkr 2008, 5,5 Mkr 2009 och 8 Mkr 2010, utöver det förslag som låg från KSAU på 5 Mkr 2008, och 2.5 Mkr 2009.

Vårt förslag landar då på att BUN får 11 Mkr 2008, 8 Mkr 2009, och 8 Mkr 2010, dvs totalt 27 Mkr för de tre åren.

Vänsterns nya förslag för BUN var 15 Mrk för de tre åren.

Vi fick också glädjande igenom att BUN ”skall införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens budgetproposition för 2008, att gälla från och med 1 juli 2008”.

Därtill följde förståss de pengar som vi yrkat: 2 Mkr 2008, 3 Mkr 2009 och 2 Mkr 2010 för vårdnadsbidraget, totalt 7 Mkr för de tre åren.

Nästa punkt där vi skiljdes åt ideologiskt är stödet till Marks Bostad AB. Vi hade i KSAU föreslagit att ge nya direktiv till MBAB: ”att öka utbyggnadstakten av hyreslägenheter i kommunen för att möta den ökande efterfrågan som finns”. Detta hade vänstern förståss inga problem med.

Men vårt nästa förslag hade de problem med: ”MBAB ges möjligheter att sälja del av bostadsbeståndet för att helt eller delvis finansiera nyproduktion av lägenheter i kommunen.”

Men åter igen fick vi igenom vad vi ville!

Dessutom hade (s) ett förslag att ge Spinnerskan (moderbolaget) direktiv att ge 6 Mkr i bidrag till MBAB för nyproduktion av hyreslägenheter, i första hand i Horred. Här fick de stöd av oss. Det är inget som motsäger vårt andra yrkande.

Det kändes som en stor dag idag.

Markbygdspartiet i vågmästarrollen

I det två tidigar fullmäktigemöten vi haft har MBP tydligt visat sin borgerliga profil.

Vid första mötet lade man fram förslaget att utse Lennart Brunnander till Kommunfullmäktiges ordförande.

Eftersom förslaget inte var förankrat hos oss i MarkAlliansen, och vi ingått en överenskommelse med (s) och (v) om att de skulle få ordförandeposter så gick Lennart upp och förklarade att han inte var kandidat. Han förklarade också bakgrunden: Att Markbygdspartiet skriftligt i en pressrelease tydligt sagt ifrån att man ville vara oberoende och inte ville stödja något block. Därmed har vänstersidan fått majoriteten.

Henry Sandahl gick upp och orerade ordrikt om socialism och annat. Tydligt framgick att MBP i alla händelser inte var socialistiskt.

I förra fullmäktige stödde MBP alla voteringar där MarkAlliansen yrkade något annat än vänstersidan.

Under sista veckorna har MBP kontaktat MarkAlliansen för att föra förhandlingar så att den borgerliga sidan kan få makten via teknisk valsamverkan vid valen i fullmäktige. Tyvärr tog (c) och (fp) ställning mot ett sådant samarbete. De hänvisade till den överenskommelse som vi gjort med vänsterblocket, och att de inte kunde bryta denna när det nu gått så lång tid sedan valet.

Vår överenskommelse med vänsterblocket var att de skulle få alla ordförandeposter, majoritet i alla 5-mannanämnder och arbetsutskott, samt att vi i nämnderna för övrigt skulle vara lika in nämnderna med MBP som vågmästare, precis som i fullmäktige.

I valberedningen igår framkom en märklig sak: S nominerade bara två ersättar till krisledningsnämnden och räddningstjänstledningen, och Henry Sandahl (MBP) nominerade en till varje av dessa. Detta stämmer inte matematiskt med mandaten, och enda förklaringen är att det finns en ny uppgörelse mellan vänsterblocket och MBP.

Dessutom försa Henry sig när vi skulle nominera till Kommunstyrelsen: ”Jag nominerar två personer: ”Henry Sandahl, och Birgitta Andersson”. Här avbröt ordföranden, Barbro Pettersson (s) honom: ”Nej, Henry, proportionella val kan vi inte förätta här, det får vi ta i fullmäktige”.

Märkligt, men det finns kanske en förklaring som jag inte just nu förstår. Vill man kan man tolka det som ett försök till valteknisk allians mellan (s) och (mbp), men det tror jag straffar sig för (s).