Äktenskapet

Det var ett tag sedan jag skrev. Det har varit jul och nyårshelger, men för egen del även influensa och magsjuka, som kommit i vägen. Nu tar vi nya tag i politiken i Mark, och i Sverige.

I dagarna har tiden gått ut för inlämning av remissvar på äktenskapsutredningen.

Jag ämnar kommentera frågan framöver. Det är en viktig fråga, inte bara för de homosexuella och deras lobbyingorganisationer, utan även för oss som räknar oss som kristdemokrater, eller de som räknar sig som till de socialkonservativa eller värdekonservativa.

Jag är glad att Kristdemokraterna ställt upp tydligt i frågan i de TV och radio-intervjuer som vari i frågan. Lyssna till Alf Svenssson på SVT.

Äktenskapet är en gammal och utbredd institution. Vad äktenskapet är låter sig inte bestämmas i en lagändring. Ordet äktenskap står för den juridiskt bindande relationen mellan en man och en kvinna, för att garantera familjens och släktens fortbestånd socialt, ekonomiskt, kulturellt, andligt mm.

Att ändra ordet äktenskap till att betyda även relationer mellan par av samma kön är att omdefiniera ordet. Det är ett slags nyspråk, man ändrar innebörden i ett ord.

Etymologiskt kommer ‘äktenskap’ från fornsvenskan och urgermaniskan (aektaskap, aektenskap, ml-tyskan: echteshap) där det hör i hop med begreppet ‘äkta’ i betydelsen ‘laglig’, ‘legitim’. Vad som åsyftades var att relationen var en legitim relation, med tanke på de barn som föddes ur relationen. Var det inte en legitim relation sades barnen vara ”oäkta”.

Se Etymologisk ordbok

Äktenskapet var alltifrån forntiden en överenskommelse, ett kontrakt, mellan man och kvinna och deras släkten specifikt med syfte att släkten skulle överleva och fortbestå. Barnperspektivet var ett av de viktiga perspektiven.

Idag vill alltfler göra gällande att det är staten som bestämmer innehållet, eller definitionen av vad äktenskap är. Jag tycker att det är lika barockt som när Nazisterna definierade att den ariska rasen var förnämast, de andra raserna var underlägsna, men den judiska var inte per definition del av människorasen. Där har vi politiskt korrekthetens metod att definiera något som inte låter sig definieras av något eller någon, utan som i sig själv är! Vi är människor, vi definieras inte vara människor eller inte. Samma med äktenskapet. Det är, det definieras inte av någon eller något.

Det är också märkligt att de homosexuella nu längtar efter ‘äktenskapet’ när de ju har ‘partnerskapet’ som ju är samma sak rent juridiskt. De har samma rättigheter och skyldigheter där.

Och intressant nog är det efter 10 år med partnerskapslagen bara några tusen (drygt 2 tusen när jag kollade förra året) som registrerat sig som partners.

Att ändra begreppet äktenskap för dessa några tusen personers skull, och bortse från barnperspektivet, är minst sagt anmärkningsvärt.

Barnperspektivet är nu inte intressant. I andra sammanhang så är det väldigt viktigt. Var finns logiken i detta?

Det är också märkligt att man vill omdefiniera en av parametrarna i ‘äktenskapet’ som det är definierat i svensk lag (och i de flesta andra länder och kulturer nu och i historien). De vill ta bort könet som en parameter.

Men de andra parametrarna då? Åldern (man måste vara 18 år), släktskap (man får inte vara syskon, halvsyskon, släkt i uppåt eller nedgående led), antalet parter (man får bara var två).

Varför bara lyfta ut en parameter? Varför får man inte gifta sig med sin syster om det är äkta kärlek (jag argumenterar med motståndarens argument)? Varför får man inte vara gift med flera andra på en gång, 3 kvinnor och 2 män?

Varför är det acceptabelt att nu förändra just könet som en parameter: Jo, det är poltiskt korrekt.

Det andra är (ännu??) inte politiskt korrekt.

Detta är för mig ett av de starkaste argumenten mot ett könsneutralt äktenskap: Man vill förändra en uråldrig instituation bara för att något är politiskt korrekt, men väljer att inte ändra andra parametrar för de är inte politiskt korrekta.

Att något är politiskt korrekt betyder inte att det kommer att bli bestående. Attityder ändras med tidens gång. Tänk så mycket som varit politiskt korrekt i olika samhällen tidigare århundranden, men som vi idag ser på med förundran och bestörtning. Det kan gäller allt från behandlingen av psykiskt utvecklingsstörda (tex. steriliseringarna i Sverige), det kan gäller synen på främlingar och människor av andra raser t.ex under romartiden, eller i nazi-tyskland, det kan gälla synen på oliktänkande i Sovjetryssland.

Om något är ‘politiskt korrekt’ så bör man se upp och tänka igenom sakfrågan utan hänsyn till hur vinden blåser. Risken är stor att det politiskt korrekt inte är lika accepterat i kommande generationer.

Det är något att tänka på även vad gäller synen på äktenskapet idag.

Valrörelsen igång

Nu är valrörelsen i full gång. Vi Kristdemokrater har fått med väldigt mycket av våra förslag från vårt Garantibevis i Alliansens valmanifest. Läs mer om detta på lokalavdelningens hemsida.

Några av de förslag som finns med i Alliansen vill vi driva mer radikalt.

Vi vill att vårdnadsbidraget skall kunna erhållas av föräldrar ända upp till skolåldern.

Vi vill helt lägga ned AMS, och överlämna uppdraget att förmedla jobb till andra aktörer, privata bolag, ideella föreningar, fackföreningarna m.m. Detta kan de göra mot betalning, och jag kan garantera att om ett privat bolag skulle få förmedla jobb mot betalning så blir det fart på förmedlingarna!

Vi har dessutom ett antal krav som vi fortsätter att driva, även om vi inte fick med Alliansen på dessa.

Vi vill tillsätta en värdekommission, och en hederlighetskommission, som led i arbetetet för att skapa ett hederligare Sverige.

Vi vill att enprocentsmålet skall fortsatt upprätthållas i det internationella biståndet.

Vi vill höja garantipensionen, och sänka inkomstskatten för pensionärer.

Kommunerna skall få ökad möjlighet att besluta om strandskyddet, vilket ger plats för fler bostäder, särskilt på landsbygden.

I skolan vill vi införa ett ansvarskontrakt mellan elev, lärare och föräldrar, och en färdighetsgaranti som talar om vi lovar att eleven skall kunna läsa, skriva och räkna när det gått ut grundskolan.

På en punkt utmärker vi oss speciellt. Vi hävdar att äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, skall bevaras i nuvarande form, och gälla mellan man och kvinna.

Här är de andra i Alliansen politiskt korrekta, trots att majoriteten av deras väljare står för en traditionell syn på äktenskapet.

Vi vet att vi har en majoritet av svenska folket med oss i denna fråga.

Det går inte att med ett penndrag definiera om betydelsen av ett ord. Ordet äktenskap har betydelsen ”legalt fasttälld samlevnad mellan man och kvinna”. Om en man och en kvinna bor ihop utan att stadfästa detta legalt på tingsrätten eller i kyrkan, så är det inget äktenskap, hur mycket de än lovara varandra trohet och livslång kärlek. (Det är bra att de gör det, men det ändrar inte betydelsen av ordet ”äktenskap”.) Samma med om men man och man eller kvinna och kvinna bor ihop, eller om de stadfäster sin relation på tingsrätten så blir det inget äktenskap.

Denna betydelse har ordet äktenskap i alla kulturer och språk.

Om Sverige fortsätter på spåret att i politiskt korrekthetens namn omdefiniera innebörden av olika ord så hamnar en värld som liknar George Orwells ”1984”, där orden i ”Nyspråk” omdefinierades för att styra människors tankar och förmåga att själva reflektera och tycka vad de ville.

”En spade är en spade, hur mycket man än kallar det en hacka”

För dig som är intresserad att läsa mer om teknik att manipulera människors tankar med ”Nyspråk”, klicka här.