Gunnar Nilsson i Radio Sjuhärad om jäv

Hörde just inslaget i Radio Sjuhärads morgonnyheter från fredagen den 8:e. Dels var det på nyheterna under dagen, och dels har ett klipp lagts ut på webben.

Ni kan lyssna på klippet här, och göra er egen bedömning efter att ha läst mina kommentarer nedan. Jag kommer försöka få tillfälle att ge min egen bild av det i radion, eftersom det är en allvarlig anklagelse Gunnar kommer med.

Reportern som påannonserade inslaget på nyheterna inledde med att säga: ”Politiker i Mark anklagas nu för jäv.” ”Det är kristdemokratiske Per-Olof Hermansson…”. ”De borgerliga i Barn- och Ungdomsnämnden, med kristdemokraten och vice-ordföranden i nämnden, Per-Olof Hermansson, i spetsen, har argumenterat för förändrade regler som ger friskolorna mer pengar. Han säger också att ”den friskola som utan jämförelse får mest skattepengar är den kristna skolan Letebo, i Horred , där Per-Olof Hermanssons barn går. Det tycker ordföranden i nämnden, socialdemokraten Gunnar Nilsson, är mycket när en jävs-situation.” (Jag har två barn som går där, de 5 övriga går eller har gått på kommunala skolor)

För det första är det fegt av Gunnar Nilsson att ta upp frågan när jag inte är närvarande på presskonferensen. Han har aldrig i nämnden lyft frågan. Det han säger innebär ett ifrågasättande av min heder, mina motiv och drivkraft. Reportrarna tolkar det som att han anklagar mig för jäv.

Lyssnar man mer noggrant säger han inte det rakt ut, utan han svävar: ”Det är bekymmersamt, tycker jag, var går gränsen till jäv”

Han anklagar mig inte rakt ut för att vara jävig (i radion i alla fall). Han sår misstro, och vill misskreditera mig, skuldbelägga mig och mina motiv, när h an säger att det är bekymmersamt ur jävs-synpunkt.

Antingen är jag jävig, eller också är jag inte jävig. Det finns inget mellanläge. Han mumlar i skägget (som han inte har), och vill med antydningar om jäv skapa en ”Guilt by association”, det kallas att skambelägga någon. Jag tycker det är falskt.

Jag inser att han är desperat, han har inga argument, och kör då ett billigt debattknep.

Nej, han har inga argument mot de förändringar vi gjort, och de yrkanden som jag fört fram för ett nytt regelverk, eftersom de vi redan genomfört, och ämnar ändra i regelverket ligger helt i linje med Skolverkets tidigare rapport, och Alliansregeringens nya utredning som har förslag på alla de punkter som vi fört fram, som ligger helt i linje med vad vi yrkat.

Kan han inte argumentera mot våra förslag i stället??

På journalistens frågor svarar han: ”Det kan man säga”, ”Det kan man säga, ja” , ”Jo, så är det”

Vad är det då som Gunnar helt och fullt håller med om, och alltså står för:

1. ”Kan man beskriva det så att de borgerliga vill … hitta regler som gör att friskolorna får mer pengar?”

– ”Det kan man säga”

2. ”Under 2007 var det på grund av de ändrade reglerna med mer pengar till friskolan, så försvann 1 miljon kronor från de kommunala skolorna?”

– ”Det kan man säg, ja”

3. ”Och grundskolan gick med över 3 Mkr i förlust?”

– ”Ja, så är det”

Jag förstår att Gunnar på presskonferensen dragit dessa argument, och mitt i intervjun säger han också, som svar på frågan ”Hur ser ni socialdemokrater på det här, då?” : ”Vi ser att det är viktigt att de pengarna som… vad får det för konsekvenser för oss. För vi har ju inga extra pengar, utan det är ju de pengar vi har i vår samlade verksamhet. De får ju tas någonstans för att föra över dem.

Avslutningsvis säger han som sammanfattning:

”Det är viktigt då att vi ser på det, vad får det för konsekvenser när vi gör de här fördelningarna av pengarna. Det är oerhört viktigt. Och att vi vet, De här pengarna de tar vi därifrgån, och ger dit”

För mig är det solklart att med hans sätt att se (att vi fördelar pengar ”från” kommunala skolan och ”till” friskolorna, dvs en omfördelning) så är alla de ledamöter som har egna barn eller barn-barn i kommunal förskola, barnomsorg eller grundskola, med hans eget resonemang lika jävig. Vi beslutar jag (enligt Gunnar) om nedskärning av kommunens skolor, och då sitter de i samma jävssituation som Gunnar menar att jag har.

Nu menar inte jag att ledamöterna är jäviga för att de har barn i den kommunala skolan. Det är Gunnars åsikt som innebär denna syn. Inte min.

En analys av Gunnars resonemang, som inte argumenterar mot våra förslag, utan enbart bygger på ett resonemang att friskolorna inte skall få mer pengar:

1. Han menar att om vi följer lagen och förslagen i Skolverkets rapport och skapar tydliga regler och rättvisa, lika villkor för bidrag till fristående enheter så får det som konsekvens att de får mer pengar (och det är negativt enligt (s)).

– Motargument: Vi driver frågan om tydliga skriftliga regler, och rättvisa, lika villkor, som en principfråga. Vi driver inte ”mer pengar åt friskolorna”. De fristående enheterna har rätt till lika villkor enligt lagen. Hur man gör det kommer också förtydligas i en ny proposition och ny lag om ”Bidrag på lika villkor” från regering och riksdag. Den menar vi att man skall följa. Om detta sedan får som konsekvens att de får mer pengar, så är det deras rätt, och vi måste ta hänsyn till detta i den kommunala budgeten (som också omfattar de fristående enheterna). De kommunala skall inte få försämrad kvalitet för att de fristående fått vad som rätterligen tillkommer dem.

2. Han menar att det är friskolornas som delvis orsakat nämndens förlust.

– Mot: De ökade bidrag som friskolorna är enligt ekonomen Allan Wiberg till 300.000 kr förorsakade av de nya reglerna. Resterande beror på ökat antal elever, ökat antal barnomsorgstimmar, och att kommunens omsorgs- och skolkostnader ökat. Ökade kostnader för vår egen verksamhet skall automatiskt ge ökade bidrag till de fristående, efter som de skall ha lika villkor. Eftersom även den kommunala verksamheten haft ökade kostnader så innebär det att det inte är så att friskolorna ”tagit” från kommunens verksamhet. Det han kallar förlust är ju att all verksamhet (kommunens och de friståendes) haft högre kostnader än budget. Både kommens skolor och de fristående har alltså fått mer pengar.

Med all sannolikhet kommer Fullmäktige att täcka nämndens förlust, vilket därmed innebär att kommunens förskolor och grundskolor INTE förlorat på att de fristående fått ökade bidrag.

En sak som Gunnar glömmer: De barn som går i fristående förskola eller skola är också kommunens barn. De har rätt till likabehandling enligt lagen. Han glömmer också det faktum att om den fristående skola de idag går i inte skulle finnas, så skulle de idag gå i kommunens skola, och då skulle kostnaden vara högre. Om dessa barn utan att blinka har rätt at få dessa kostnader täckta om de går i kommunens skola, varför skall de då inte få dem täckta om de går i en friskola??

Men i hans socialdemokratiska rättvisesystem gäller den gamla regeln: ”Vi är alla jämlika, men några är mer jämlika än andra”.

Det är denna princip som vi borgerliga inte kan skriva under på.

(s)-politiker till attack, anklagar mig för jäv

Gunnar Nilsson, ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden gör ett utfall mot mig i dagens BT

Vi hade nämndsmöte i onsdags. Det var inga kontroversiella frågor på bordet. Vi hade inga omröstningar. Två ärenden hade BUN:s AU beslutat återremittera/bordlägga för vidare bearbetning, för att ta upp dem på nästa nämndsmöte i mars.

Den ena av dem var reglerna för fristående skolor och förskolor i Mark.

När jag fick problem med bil i torsdags ringde jag till Gunnar på förmiddagen och sa att jag inte kunde komma på presskonfererensen. ”Men det är ju inga konstigheter”, sade jag. ”Nej, vi var ju överens om alla frågor”, sade Gunnar.

Döm om min förvåning när BT-journalisten sedan ringer på sen-eftermiddagen och berättar om Gunnars utfall. Han anklagar mig för att vara jävig vad gäller frågan om regler för de fristående skolornas ekonomiska bidrag, redovisningen av bidragen mm. Han tycker jag är jävig för att jag har två barn i Leteboskolan.

Gunnar tog upp en fråga som inte ens var under behandling på mötet. Hans angrepp på mig uppfattar jag som ett ifrågasättande av min heder. Det var ett slag under bältet, eftersom han uttnyttjade tillfället då jag inte var närvarande. Hade jag varit där hade han inte vågat.

Jag förstår att Gunnar i sakfrågan inte har några argument, och därför i desperation tar till jävs-argumentet i ett försök att oroa och uppröra sina väljare.

Svagt, Gunnar!

Till saken hör att jag kollat med jurister om jävsförhållanden när man sitter i en politisk nämnd. Jag har dessutom läst lagen, och förordningar för att själv bilda mig en uppfattning i frågan.

Man är inte jävig om frågan som behandlas är generell. Den fråga vi har på bordet är frågan om att skapa ett regelverk för de fristående enheterna i Marks kommun. Det är inte Leteboskolan som är uppe till behandling.

Förvaltningen har tillsammans med de fristående enheterna arbetat fram ett förslag till regelverk. Jag har yrkat ändring på några av punkterna.

Bakgrunden är att kommunen de senaste 10 åren har en praxis som varit otydlig. Relationerna med de fristående och villkoren för beräkning av bidrag, utbetalning mm har inte varit skriftliga. Det har skapat oro, och otydlighet. Dessutom har på vissa punkter de fristående inte fått fullt ut det som de har rätt till.

Jag föreslog då i början av 2007 att vi skulle skapa ett regelverk med regler som gör att de får en rättssäker, transparent, förutsägbar och rättvis behandling. Detta har ingen opponerat sig emot.

Som underlag har jag utgått från Skolverkets rapport (nr xxx) som Skolverket på uppdrag av dåvarande (s)-regeringen tog fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, samt Friskolornas riksförbund.

Jag drivs inte av ett ensidigt intresse att ge de fristående mer pengar. Jag drivs av ett rättvise-patos. De har samma rätt som kommunens skolor. Friskolornas barn är också kommunens barn.

Till råga på allt så är alla mina yrkanden i linje med Skolverkets förslag i rapporten. Dessutom lade i tisdags Alliansregeringens utredare fram sin utredning som bygger på Skolverkets rapport. Och i denna utredning föreslår han ett antal förändringar i lagen som ligger helt i linje med mina förslag. På några punkter har han skarpare förslag än jag.

I tidningen framför Gunnar en uppgift som är ren lögn. Han säger  ”I december lade han [dvs jag] ett förslag som innebär att den kommunla ersättningen höjs med sammanlagt 1,2 miljoner per år.”

Faktum: Kommunens kostnader för de fristående enheterna ökade 2007 med 1.2 miljoner kr. Det berodde på olika saker, delvis för att vi tidigare under hösten förändrat vilka overheadkostnader som inte skulle räknas bort från underlaget vid beräkning av de friståendes bidrag. Denna förändring uppskattade ekonomen Allan Wiberg till 300.000 kronor, om jag minns rätt. Den återstående ökningen beror på annat, att kommunens skol- och förskolekostnader ökat, större antal omsorgstimmar, fler antal elever mm. Detta har jag inte orsakat.

Att mina yrkanden vad gäller regelverket skulle öka kostnaderna med 1.2 miljoner kr är fel.

Gunnar säger att jag är jävig. Men om jag är jävig då vi diskuterar beräkning av bidrag och regelverket för de fristående, då är större delen av nämnden jävig när vi diskuterar fördelning av resurser till de kommunala skolorna. Många har ju barn, eller barn-barn i den kommunala skolan.

Så Gunnars påstående faller på sin egna orimlighet. Ingen skulle kunna sitta i en nämnd då.

Dessutom vill jag påpeka att ingen politiker i Mark slagits så mycket för Barn- och Ungdomsnämnden vad gäller att ge nämnden extra ramtilldelning för att höja skolans kvalitét. I budgetberedningen yrkade MarkAlliansen på att ge BUN 34 miljoner kronor extra för 2008. Sossarna yrkade på 7.5 miljoner kronor. I Kommunstyrelsen fick vi igenom detta med hjälp av Markbygdspartiet.

Av dessa pengar går mer än 96% till de kommunala skolorna.

Jag har två frågor till Gunnar: Hur får du mina förslag till 1.2 miljoner? Vad är den juridiska jävsgrunden?

Du är skyldig mig en ursäkt, Gunnar!

Dagen efter – och Centerns reaktion

I tisdags, dagen efter träffen mellan MarkAlliansen och Markbygdspartiet exploderade media med nyheten.

Tyvärr enligt min bedömning med alltför starka rubriker och för tvärsäkra slutsatser.

Det vi sagt var att vi var överens om att vår avsikt vara att bilda en utökad MarkAllians, inkluderande MbP.

Tidningar och Radio Sjuhärad skrev om detta som att det redan var ett faktum, och att maktskifte nu var bestämt.

Jag blev besviken.

Men lika besviken blev jag när jag hörde och läste om Centerns reaktion. Någon eller delar av styrelsen skickade idag ett presmeddande där de mycket kraftigt markerade tveksamhet till samarbete med MbP.

Jag beklagar att detta gjorts till en medie-sak. Jag hade hellre sett att vi fört diskussionen internt.

Dessutom har den som formulerade pressmeddelandet ett grovt fel på en punkt. Det står: ”Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.” Detta är fel. I kommunallagen 4 Kap §10a står det tydligt att ”Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd, 1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige”

Det är solklart. Det som inte är solklart är om detta kan appliceras på vår situation i Mark. Vi har ju inte majoritet, utan en minoritet som styr.

Om denna sak finns mer att säga, men jag tar inte upp det i detta inlägg. Eventuellt återkommer jag om det åter blir aktuellt att fundera på vad lagen säger. I dagsläget när allt gått i stå är det inte relevant.

Centerns pressmeddelande i sin helhet:

Den turbulenta situationen som råder i Markpolitiken för närvarande är förödande. Naturligtvis skulle det vara bra om vi kunde få en ny och klar majoritet i ledningen, men samtidigt är det uppenbart att ny ledning i Mark bygger på en överenskommelse med Markbygdspartiet, ett parti som vi inte har de bästa erfarenheter av. Dessutom skakas ju partiet av inre stridigheter och avhopp. Att i ett sådant läge välkomna ett samarbete med Markbygdspartiet är mycket tveksamt.

Den hittills framförda informationen i media har gett en alldeles felaktig bild av hur de formella turerna kan hanteras. Socialdemokraterna och vänsterpartiet, som i nuläget styr kommunen i minoritet, äger i princip frågan om, och i så fall när de vill avgå. Kommunallagen ger inga möjligheter för nya majoriteter att med våld flytta undan en sittande ledning.

Däremot finns det naturligtvis anledning att reflektera över hur länge vänsterblocket är beredda att styra Marks Kommun i minoritet, med de svårigheter som det medför.

För oss i Centerpartiet är det viktigare att alliansgruppen i nuläget arbetar med att vara beredda på ett övertagande om och när den nuvarande ledningen stiger åt sidan, och inte som nu sker basunera ut att det är bara är formaliteter som återstår för ett maktskifte.

Marks Kommun mår inte bra av turbulens. Att i stället lugnt och sansat och i dialog med övriga partier, finna lösningar som både på kort och lång sikt ger en stabilitet åt kommunen är Centerpartiets strävan.

Markbygdspartiet – på väg mot MarkAlliansen

Fyra medlemmar av Markbygdspartiet har idag med buller och bång hoppat av.

Jag tror personligen inte att det är så allvarligt för partiet. Två av dem har tidigare hoppat av flera andra partier, (m) och (kd). En av dem har tidigare hoppat av miljöpartiet.

Så jag tror inte problemet i första hand är Mbp, eller Henry Sandahl, även om del säkert har synpunkter på hur det partiet styrs.

Tvärtom blir Mbp mer homogent, och sammanhållet, enligt min bedömning.

Jag tror också att det turbulenta pokerspel som iscensattes efter valet regisserades av några av dessa numera avhoppare.

Nu inser, vad jag förstår, Mbp att de inte vinner något på att spela fristående. De är ju trots allt i grund och botten ett borgerligt parti, och endast i gemenskap med MarkAlliansen kan de bidra till att driva kommunen framåt i konstruktiv riktning, och ta ansvar för att kommunen växer och utvecklas.

Vi har idag träffat Mbp och fört konstruktiva samtal om samarbete i syfte att uppnå en allians.

MarkAlliansen fungerar dag mycket bra, till stor del beroende på det förtroende som byggts upp mellan de ingående partierna.

Det krävs en del för att samma förtroende skall uppnås mellan alla dessa partier och Mbp, men jag tror personligen att det går, men det krävs givetvis att alla parter drar sitt strå till stacken.

Hur snabbt detta kommer gå återstår att se.

Målet är förstås att en allians skall vara långsiktigt hållbar, och kunna genomför en aktiv ledning av kommunen.

Makten i sig själv är inget självändamål – utan den politik man kan genomföra är det som är det yttersta syftet.

Konfrontationspolitik

I Hallands nyheter (se föregående inlägg) sa Pelle Pellby (s) också att MarkAlliansen ”driver en sådan konfrontationspolitik.” Och menade att ”det blir knöligt att hantera”. Tacka för det!

Det förstår till och med jag att det är knöligt att genomföra eller hantera en borgerlig politik, speciellt när det är reformer som vänstern tycker är avskyvärda.

Samma visa fick vi höra i Pelles inledningstal i debatten i KF, och läsa in inledningen till MORP:en.

Jag tycker dock att det är märkligt att Pelle kallar det konfrontationspolitik när vi för fram våra förslag. Men när han för fram sina förslag att avslå vårdnadsbidraget eller inte tillåta försäljning av del av bostadsbeståndet i MBAB, då är det inte konfrontationspolitik.

Att vi skulle få vår vilja igenom är konfrontationspolitik. Om vänstern får sin vilja igenom skulle inte vara konfrontationspolitik. Vari ligger logiken??

(Hur länge) Kan Pelle (s) fortsätta regera?

Läste ett referat om KF-förhandlingarna i Hallands Nyheter i morse som konstaterar att ”politiken nu hamnat i läget att det är socialdemokrater som ska genomföra en borgerlig politik, eftersom det är socialdemokrater som sitter på alla ordförandeposter”. ”Pelle Pellby menar att det är sådant man får ta …” Pelle säger vidare: ” Det blir alltid så att man måste hantera beslut som man inte tycker om, det ingår i det politiska spelet.”

Hur länge skall (s) ta sådana smällar utan att förlora i trovärdighet?

Vi i MarkAlliansen avser ju inte att minska våra insatser att påverka och förändra politiken i Mark. Fler förslag kommer där det kommer bli votering och med Markbygdspartiets röster får vi ju normalt igenom vad vi vill.

Som det är nu är det en olycklig sits.

Vänstern (S+V) har ordförandeposterna i nämnder, och majoritet (3 mot 2) i alla arbetsutskott. Men MarkAlliansen har med stöd av Markbygdspartiet majoritet i alla nämnder, i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige.

Problemet är hur förvaltningarna, t.ex kommunledningskontoret, eller Barn- och ungdomsförvaltningen, skall tolka situationen. Vilken ”majoritet” skall de lyssna på, vilka politiska direktiv skall de utgå ifrån. Självklart gäller de formella beslut som tas, men det finns många ärenden som behöver ha en politiskt färgad inriktning redan innan de kommer så långt som till beslut.

Resultatet blir en otydlighet från den politiska ledningen som är olycklig.

Min känsla är att det kan leda till två situationer: i den ena så blir förvaltningarna lite handfallna och avvaktande och väntar på de politiska signalen som kommer genom beslut, i den andra så driver förvaltningarna en mer självständig linje utifrån egna ställningstaganden.

Ingen av dessa situationer är önskvärd.

Det är klart att en politisk ledning blir tydligare, snabbare och starkare om den politiska majoriteten är samma i arbetsutskott, styrelser och nämnder, samt att de som har den politiska majoriteten också har ordförandeposterna.

MarkAlliansen satsar på barnen och skolan

Det har blåst upp en politisk tvist, något oväntad, i Marks kommun och det gäller hur mycket resurser vi skall ge till Barn- och Ungdomsnämnden utöver den grundläggande ramen som de fått när vi räknat upp lönekostnaderna samt gjort en omräkning enligt resursfördelningsmodellen (beroende på hur elevantalet ökat eller minskat). Den grundläggande ramen innebär också ett effektiviseringskrav på 1% 2008 och även kommande år. I praktiken en nedskärning av kvaliteten eftersom nämnden redan i år (2007) skurit ned med 8 MKr, och därför i egentlig mening inte kan effektivisera mer i sin nuvarande organisation.

Vi i MarkAlliansen vill satsa 34 MKr under 2008-2010 utöver grundramen. S+v vill satsa 7.5 Mkr.

Något oväntad skriver jag eftersom vi i nämnden varit överens över blockgränserna om att äska en förstärkning för att kunna återställa lärartätheten till den nivå vi hade 2006. Även i budgetberedningen har tongångarna varit sådana att jag tolkat det så att även vänstern förstått skolans prekära situation med de nedskärningar som varit tidigare, och som nuvarande grundläggande ram skulle utgöra.

Dessutom har vi sagt att vi redan nästa år inför 2009 är beredda att skjuta till ytterligare medel om det behövs.

S+V vill ha kvar ca 8 Mkr varje år, utöver det överskott på ca 30 Mkr som kommunen enligt sitt finansiella mål skall ha, och som vi också följer med vårt MarkAlliansförslag. Men att ha ytterligare överskott utöver 2% anser vi vara onödigt. Redan 2% överskott är mycket med tanke på att vi har mycket god soliditet i kommunen, jämfört med andra kommuner, och detta uppbyggda egna kapital får inte tas i bruk. Varför skall vi då bygga upp kapitalet än mer, om man inte kan använda det?

Radio sjuhärad uppmärksammar skillnaden i våra förslag till skolan. Hela nyhetsinslaget kan du lyssna till i intervjun med mig och kommunalrådet Pelle Pellby (s).

Pelle Pellby säger ”Marginalerna är inte särskilt stora och då är det bättre att vi är lite mer försiktiga och faktiskt också ställer krav på nämnder och styrelser att de måste visa resultat för de extra pengar de faktskt får innan vi pumpar in mer pengar.”

Men faktum är: Vänsterns förslag att effektivisera med 1% 2008 innebär en nedskärning med 5 Mkr, pengar som man sedan ger som ett tillskott. Därmed har nämnden inte alls fått några extra pengar, utan lika mycket som vi fick för 2007 då vi skar ned budgeten med 8 Mkr. Då är det inte lätt att visa resultat.