Myrdals syn på barnomsorg

Eftersom jag citerade Alva Myrdal i mitt inlägg i Kommunfullmäktige den 28 november så vill jag ge ett mer ordagrannt citat:

”Det finns inom det husliga arbetet både såsom husmor och tjänare – fortfarande möjligheter för klena, imbecilla, indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl utrustade individer att stanna kvar och dra sig fram.”

Hon skrev också:
”I detta kapitel är vår uppgift nämast att mera i formen av valda exempel ge en konkretare föreställning om de socialpolitiska åtgärder, som i första rummet kunna tillgripas för att tjäna ett kvalitativt höjande av människomaterialet. I närmaste planet ligger då givetvis den radikala utsovring av höggradigt livsodugliga individer, som kan åstadkommas genom sterilisering.” [min kursivering]

Alva och Gunnar Myrdal, 1934 i ”Kris i befolkningsfrågan”

Debatt mot vänsterpartiet

I torsdags förra veckan var jag inbjuden till Kunskapens Hus (Gymnasiet) i Mark för att hålla en debatt mot vänsterpartiet, som representerades av Emil Persson.

Vi hade fått uppgiften att försöka tala om moral, skola, ungdomsarbeten mm, och förstod att just moral var en viktig fråga att ta upp.

Det blev en intressant debatt.

Jag inledde med att lyfta fram FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, och Europakonventionen. Samtliga dokument har Sverige skrivit på är och bunden av.

Dessa tre dokument förkroppsligar i mångt och mycket en kristdemokratisk ideologi. Människovärdet står i centrum, och betraktas som något okränkbart.

I debatten kom vi in på centrala frågor utifrån detta: om vad som är rätt och fel, om det finns något rätt och fel, om det finns värden över huvudtaget.

Vi kristdemokrater menar att utifrån en judisk-kristen tradition, och utifrån den grekiska filosofin, och den romerska rätten så kan vi argumentera för att värden finns, och oavsett majoritetsförhållanden kan man motivera människovärdets okränkbarhet.

Det stod också klart att för en vänsterpartist finns bara en mätare av vad som är rätt (eller fel): majoriteten.

Eftersom debatten blev livfull, och uppskattade av gymnasisterna, så vill jag i kommande upplägg mer nogrannt gå igenom den kristdemokratiska ideologin, och peka på vad som gör den så unik bland de poliska partierna i Sverige idag.

Det är på det ideologiska, grundläggande planet, som vi särskilt utmärker oss, och har något att tillföra, som saknas bland samtliga andra partier.

Jag kommer gå igenom vårt partis historiska bakgrund, grunderna till vår ideologi, samt beskriva ideologins centrala delar. Utifrån detta lyfter jag sedan fram några viktiga sak-politiska frågor som vi driver – och pekar på hur detta grundas i just vår ideologi.

Så häng med…