Reglerna om vårdnadsbidrag

Äntligen kommer nu reglerna om vårdnadsbidraget. I Marks kommun har vi i Kommunfullmäktige röstat igenom att vi skall införa vårdnadsbidraget från 1 juli 2008.

En stor del av kritiken från vänstern (s+v) var att reglerna inte vara klara, och att det inte går att förutspå konsekvenserna. Nu har vi fått regeringens förslag på regler. Jag tror inte vänstern ändrar sin uppfattning, de vill nog även fortsättningsvis stoppa vårdnadsbidraget.

Nu kan vi börja jobba på införandet här i Mark. Vi skall göra en enkät som går ut till alla föräldrar med barn som nyfödda upp till 2½ år, dvs de som har rätt att välja vårdnadsbidraget den 1 juli 2008. Sedan behöver vi fortsätta att hålla koll på de som får nya barn framöver för att kunna planera förskolans utbyggnad.

Vårdnadsbidraget gäller från 1-årsdagen, till treårsdagen. Det gäller per barn! Det kanske inte är många som har barn så tätt, men det var en viktig principiell punkt. Men för de som har tvillingar så betyder det mycket.

Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt ta ut vårdnadsbidraget om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Detta är mycket bra. Det gör att syskon eller far- och morföräldrar kan hjälpa till att ordna familjens livspussel, och familjen får hjälp ekonomiskt att fixa detta.

Möjlighet finns att införa vårdnadsbidraget på deltid. Detta för att den kan kombineras med att man går ner från heltid och jobbar deltid, och utnyttjar den kommunala barnomsorgen på deltid. Här behöver jag läsa det detaljerade förslaget för att kunna göra en analys på vad det betyder. Troligen innebär det att fler går ner på deltid under dess viktiga 2 år, och minskar sin barnomsorgstid, och tar ut ett vårdnadsbidrag på deltid.

En förälder som nyttjar vårdnadsbidraget på heltid kommer få rätt till ledighet på heltid. Detta blir en ändring i föräldraledighetslagen.

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, kommer förälderna få behålla på den nivå som gällde omedelbart före en period med vårdnadsbidrag. Detta är också mycket viktigt. Det är ett skydd för den förälder som vårdar barnet.

Den överhoppningsbara tiden i a-kassan förlängs tills barnet fyller 3 år.

Vårdnadsbidraget får ej kombineras med andra bidrag: föräldrapenning, långtidssjukpenning, arbetslöshetsersättning. Principiellt tycker jag själv att en förälder som har en baby på några månader borde kunna få vårdnadsbidraget för det äldre barnet som kanske är 2½ år. Annars håller inte logiken, utan risken är att en del föräldrar stoppar in det äldre barnet på förskolan, och då har ju reformens syfte motarbetats.

Vårdnadsbidraget kommer kunna delas om barnet har delad vårdnad med delat boende och föräldrarna är överens.

Läs mer vad Socialminister Göran Hägglund skriver idag en Brännpunkts-artikel om vårdnadsbidraget.

Fullständig seger – Kommunfullmäktige i Mark beslutar om vårdnadsbidrag

Kommer precis från Kommunfullmäktiges möte som började igår, men slutade efter midnatt.

MarkAlliansen fick igenom alla de punkter som vi fick igenom i Kommunstyrelsen. Det blev votering i ett antal frågor och Markbygdspartiet valde sida: de stödde oss.

De stora debatterna handlade om vårdnadsbidraget, konkurrensutsättningen av fler kommunala verksamheter, samt möjligheten för Marks Bostad AB att sälja delar av fastighetsbeståndet.

S+v var upprörda, ja, kanske man kan säga förtvivlade, och tonläget från deras håll blev ömsom propagandistiskt, och omsöm löjeväckande.

En stor debatt blev det också om vänsterns förslag att föra in ett uppdrag till KS att ge alla kommunalt anställda rätt till heltid. Förslaget från KS som låg på bordet (och som vi i MarkAlliansen stödde) var att alla anställda skall ha rätt till anställningsavtal med inviduella lösningar. Vi är inte emot heltid, men ser att fokus skall vara på att lösningarna skall vara flexibla ur den anställdes perspektiv som hjälp att lösa ”livspusslet” i nutid och över tiden (yngre, föräldrageneration, äldre) med möjlighet att variera anställningstiden beroende på vilken fas i livet man finns.

Jag pläderade för att vi i KS under 2008 skulle arbeta med frågan om rätt till en fast anställning, rätt till heltid och deltid genom att bearbeta arbetsgivarpolicyn. Som förebild lyfte jag fram Markaryds kommun och dess kommunstyrelseordförande, Bengt Gerdmundsson, som införde en sådan arbetsgivarpolicy redan 1999, och som inte ökat heltiderna mer än 1-2%, men som gett de anställda mycket större trygghet och flexibilitet och gjort dem mer nöjda.

Det var extra roligt att jag gjorde detta eftersom Pelle Pellby strax därefter visade en webb-film från SKL:S hemsida, där Bengt Gerdmundsson berättade om deras lösning.

Detta blev också det kompromissförslag som vänstern till slut, efter ajournering och diskussioner mellan gruppledarna, lade. Detta kom som ett uppdrag till KS utanför MORP:en, och i MORP:en står det fortfarande att alla anställda skall ha rätt till anställningsavtal med individuella lösningar, så det är utgångspunkten.

Mer om debatten, framförallt om vårdnadsbidraget, i senare inlägg.Det måste vara bittert för vänsterpartierna att sitta i ledningen och för Pelle Pellby (s) som kommunalråd att vara med om detta totala nederlag.

MarkAlliansen och Markbygdspartiet röstade tillsammans i KS: vårdnadsbidrag mm

Idag på Kommunstyrelsen (KS) behandlades Mål- och resultatplanen (MORP) för 2008-2011.

Till stora delar har vi i Budgetberedningen arbetat fram ett gemensamt förslag.

Men på några viktiga punkter har vi i MarkAlliansen haft andra förslag än den grupp som haft majoritet i Budgetberedningen och KS arbetsutskott (KSAU) vars beslut låg som förslag nu på KS-mötet.

Det var dessa punkter som nu stod i fokus på KS. I KS har vi nämligen lika många ledamöter som vänstern, och Markbygdspartiet är vågmästare. Extra spännande!

Efter den gångna tidens tidningsskriverier om att vi i MarkAlliansen vill ge extra tillskott till Barn- och Ungdsomsnämnden (BUN) , för att stärka kvaliteten i grundskolan, men också för att genomföra vårdnadsbidraget, så hade vänsterpartierna (s + v) kommit sig för att lägga ett nytt förslag i KS, som skiljde sig från det förslag som vänsterpartierna själva lagt och tagit i budgetberedningen och i KSAU. (Sic!)

De ville lägga 15 Mkr (5 + 5 + 5) för åren 2008, 2009 och 2010 för att förstärka BUN:s verksamhet, dvs för att höja kvaliteten. Dessutom ville de lägga 15 Mkr (5 + 5 + 5) som en extra reserv inom Kommunfullmäktiges ram, att delas ut till BUN när nämnden börjat arbeta med sin omställningsprocess. BUN skulle därför få komma tillbaka till KF med rapporter om hur arbetet förlöper och äska de pengarna allteftersom.

Det blev givetvis debatt kring detta. I själva verket är det en pappersfigur, en slags Kejsarens nya kläder, dvs betyder inget, eftersom KF ändå alltid har makten över pengarna, och när som helst kan besluta tilldela nya tillskott till de nämnder som har behov av detta. T.ex kan det ske i nästa års MORP-arbete.

Att låta pengarna ligga hos KF är också att misstro BUN om förmåga och vilja att sköta sitt uppdrag.

Detta var deras försök att ”värva” Markbygdspartiet. Men Mbp genomskådade det.

Tidigare har Pelle Pellby sagt att MarkAlliansens förslag att ge extra tillskott för att stödja BUN var att äventyra kommunens ekonomi, och att det inte finns marginal för detta i den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför.

Nu vände de på en 5-öring, och föreslog lika mycket som oss (i runda slängar). Hur trovärdigt är det?

Deras ursprungliga förslag innebar en besparing (effektivisering) av BUN:s verksamhet på 5 Mkr nästa år, samt ca 5 Mkr 2009, och 7,5 Mkr 2010. Till detta hade det ursprungliga förslaget från vänstern ett omställningsbidrag på 7,5 Mkr för de tre åren. Dvs totalt sett en nedskärning. Då skall man betänka att under 2007 har BUN fått en nedskärning på 8 Mkr som gått ut över lärartätheten.

Lyckligtvis vann vi med Mpb:s hjälp denna omröstning. Inga pengar i en ”låtsas”-reserv hos KF.

Därutöver fick vi igenom vår vilja på alla punkter där vi skiljde oss från vänstern.

Konkurrensutsättningspunkten, att inför en policy om detta, samt uppdraget att lämna ut ytterligare verksamhet på entrepenad står kvar i MORP:en.

Deras förslag (som togs i KSAU) att lägga till en sats om att ”heltid är en rättighet och deltid en möjlighet” strök vi. Det räcker att det står att ”anställda skall ha anställningsavtal med möjlighet till individuella lösningar”.

När det gäller bidrag till BUN för att förstärka kvaliteten i grundskolan fick vi igenom vårt förslag att ge 6 Mkr 2008, 5,5 Mkr 2009 och 8 Mkr 2010, utöver det förslag som låg från KSAU på 5 Mkr 2008, och 2.5 Mkr 2009.

Vårt förslag landar då på att BUN får 11 Mkr 2008, 8 Mkr 2009, och 8 Mkr 2010, dvs totalt 27 Mkr för de tre åren.

Vänsterns nya förslag för BUN var 15 Mrk för de tre åren.

Vi fick också glädjande igenom att BUN ”skall införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens budgetproposition för 2008, att gälla från och med 1 juli 2008”.

Därtill följde förståss de pengar som vi yrkat: 2 Mkr 2008, 3 Mkr 2009 och 2 Mkr 2010 för vårdnadsbidraget, totalt 7 Mkr för de tre åren.

Nästa punkt där vi skiljdes åt ideologiskt är stödet till Marks Bostad AB. Vi hade i KSAU föreslagit att ge nya direktiv till MBAB: ”att öka utbyggnadstakten av hyreslägenheter i kommunen för att möta den ökande efterfrågan som finns”. Detta hade vänstern förståss inga problem med.

Men vårt nästa förslag hade de problem med: ”MBAB ges möjligheter att sälja del av bostadsbeståndet för att helt eller delvis finansiera nyproduktion av lägenheter i kommunen.”

Men åter igen fick vi igenom vad vi ville!

Dessutom hade (s) ett förslag att ge Spinnerskan (moderbolaget) direktiv att ge 6 Mkr i bidrag till MBAB för nyproduktion av hyreslägenheter, i första hand i Horred. Här fick de stöd av oss. Det är inget som motsäger vårt andra yrkande.

Det kändes som en stor dag idag.

MarkAlliansen satsar på barnen och skolan

Det har blåst upp en politisk tvist, något oväntad, i Marks kommun och det gäller hur mycket resurser vi skall ge till Barn- och Ungdomsnämnden utöver den grundläggande ramen som de fått när vi räknat upp lönekostnaderna samt gjort en omräkning enligt resursfördelningsmodellen (beroende på hur elevantalet ökat eller minskat). Den grundläggande ramen innebär också ett effektiviseringskrav på 1% 2008 och även kommande år. I praktiken en nedskärning av kvaliteten eftersom nämnden redan i år (2007) skurit ned med 8 MKr, och därför i egentlig mening inte kan effektivisera mer i sin nuvarande organisation.

Vi i MarkAlliansen vill satsa 34 MKr under 2008-2010 utöver grundramen. S+v vill satsa 7.5 Mkr.

Något oväntad skriver jag eftersom vi i nämnden varit överens över blockgränserna om att äska en förstärkning för att kunna återställa lärartätheten till den nivå vi hade 2006. Även i budgetberedningen har tongångarna varit sådana att jag tolkat det så att även vänstern förstått skolans prekära situation med de nedskärningar som varit tidigare, och som nuvarande grundläggande ram skulle utgöra.

Dessutom har vi sagt att vi redan nästa år inför 2009 är beredda att skjuta till ytterligare medel om det behövs.

S+V vill ha kvar ca 8 Mkr varje år, utöver det överskott på ca 30 Mkr som kommunen enligt sitt finansiella mål skall ha, och som vi också följer med vårt MarkAlliansförslag. Men att ha ytterligare överskott utöver 2% anser vi vara onödigt. Redan 2% överskott är mycket med tanke på att vi har mycket god soliditet i kommunen, jämfört med andra kommuner, och detta uppbyggda egna kapital får inte tas i bruk. Varför skall vi då bygga upp kapitalet än mer, om man inte kan använda det?

Radio sjuhärad uppmärksammar skillnaden i våra förslag till skolan. Hela nyhetsinslaget kan du lyssna till i intervjun med mig och kommunalrådet Pelle Pellby (s).

Pelle Pellby säger ”Marginalerna är inte särskilt stora och då är det bättre att vi är lite mer försiktiga och faktiskt också ställer krav på nämnder och styrelser att de måste visa resultat för de extra pengar de faktskt får innan vi pumpar in mer pengar.”

Men faktum är: Vänsterns förslag att effektivisera med 1% 2008 innebär en nedskärning med 5 Mkr, pengar som man sedan ger som ett tillskott. Därmed har nämnden inte alls fått några extra pengar, utan lika mycket som vi fick för 2007 då vi skar ned budgeten med 8 Mkr. Då är det inte lätt att visa resultat.

Vårdnadsbidraget och arbetslinjen

Nu surrar det om vårdnadsbidraget.

Ett av argumenten är att vårnadsbidraget inte stödjer arbetslinjen. Men de som säger så har inte riktigt läst förslaget.

Vårdnadsbidraget syftar till att skapa valfrihet, mer tid för barnen och rättvisare villkor mellan olika omsorgsformer.

Men bidraget baseras inte på hur litet eller mycket förälderna arbetar, utan på hur mycket offentligt finansierad barnomsorg barnet har. Det betyder att man kan fortsätta att jobba och ta emot vårdnadsbidrag.

Huvudpoängen med arbetslinjen är att få ut fler människor i arbetsmarknaden, inte nödvändigtvis småbarnsföräldrarna, utan kanske just de som inte arbetar och inte är småbarnsföräldrar. Dessa skapar då resurser så att småbarnsföräldrarna under de få år det gäller (1-3) kan stanna hemma och själva ta hand om sina barn, om de vill det.

Ett annat argument är att reformen kommer att kosta pengar: Men det blir betydligt billigare än det alternativ som idag erbjuds alla barn: den kommunala barnomsorgen. Ett antal som idag väljer att inte ta del av den kommunala barnomsorgen (som de har rätt till, utan att det diskuteras vad det i så fall skulle kosta) kommer alltså när de får del av vårnadsbidraget inte kosta mer än det alternativ som ges dem idag.

Om det vore så att det är helt ointressant ur samhällssynpunkt att kunna vårda sina barn själv, och det optimala vore att föräldrarna omedelbart gick ut i arbete, då skulle vi i stället avskaffa föräldrapenningen, och införa det system som finns i stora delar av världen: man går tillbaka till jobbet mycket kort efter barnets födelse.

Ni som är kritiker: Är det det ni vill?

Vårdnadsbidraget är skapat utifrån ett barnperspektiv, vad är bäst för barnet.

Äntligen vårdnadsbidrag?

DN skriver att vårdnadsbidraget blir verklighet nästa år, visserligen från 1 juli, inte 1 januari som hittills varit måldatum, men det är ändå en god nyhet att det nu äntligen blir av.

Nu kan vi sätta full fart med planerna för vårdnadsbidrag i Marks kommun!

Folkpartiet har stretat emot på riksplanet, men lokalt står de bakom förslaget.

Det kommer inte kosta något på sikt eftersom det kommer innebära minskad efterfrågan på barnomsorg, och därmed sänkta kostnader för den vanliga barnomsorgen. Vi slipper bygga ut med nya förskolor hela tiden, vilket är en besparing. I en övergångsfas blir det förståss en viss ökning av kostnaderna, men det blir inte permanent.

Vårdnadsbidraget

I tisdags kväll på Kommunfullmäktige fick jag svar på min interpellation om vårdnadsbidraget i Marks kommun.

Bakgrunden är att vi den 28:e november 2006 när vi tog beslut om MORP:en (Mål- och Resultatplanen) för 2007-2010 hade en stor diskussion om vårnadsbidraget, valfrihet för föräldrarna att välja modell för vårdnad av sina barn och valfrihet över huvud taget. Jag hade nämligen yrkat att vi till Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) skulle lägga till ett uppdrag, med direktiv att ”stödja andra former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram” som en förberedelse för den dag då regeringen lägger propositionen om kommunalt vårdnadsbidrag.

Jag blev mycket förvånad när jag på SVT:s hemsida, vid deras redovisning av vilka kommuner som ämnade införa vårdnadsbidraget, läste att att Marks kommun inte ämnade göra det. Jag och BUN har uppfattat diskussionen och beslutet i KF som en förberedelse att införa vårdnadsbidraget. Jag tog reda på via SVT att det var Pelle Pellby som svarat.

Jag ställde därför en interpellationsfråga till Pelle Pellby:

1. Hur förklarar du ditt svar med hänsyn till KF:s beslut den 28:e november 2006 att ge BUN uppdraget enligt ovan?

2. Anser du att en kommunstyrelseordförande på frågor om kommunens avsikter får gå emot KF-beslut, efter eget gottfinnande?

3. Vilka övriga kommentarer lämnades i kommunens svar i enkäten?

Pelles svar var tunt. Han unviker frågan, och slingrar sig genom att svara:

1. Det finns idag inga nationella beslut som ger Marks kommun eller någon anna kommun ens formella möjligheter att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Det innebär också att KF i Mark överhuvudtaget inte behandlat frågan om kommunalt vårdnadsbidrag än mindre fattat beslut om det. Däremot har KF get BUN i uppdrag att ”nämnden skall stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram”. Det uppdraget fullföljer nämnden bla genom att ge ekonomiskt stöd till barnomsorg som tex föräldrakooperativet Bybarna i Ubbhult, personalkooperativet Ur och Skur och till den förskola som Missionskyrkan i Kinna bedriver. Stödet ges självklart inom lagens ram.

På tredje frågan säger han: 3. Det lämnades inga andra kommentarer i enkäten.

Min motfråg i KF blev: Varför var det då så kontroversiellt det beslut vi tog i KF? Varför var ni så emot mitt yrkande som slutligen vann majoritet: att stödja alternativa former av barnomsorg i annan regi inom lagens ram? Om vi redan gör det och gjort det i många år. Eller var det så att det var mot de fria förskolorna ni argumenterade? Då blir jag än mer bekymrad om var vi skall hamna i denna kommun som styrs av vänsterpartierna.

På detta fick jag inget svar. Han upprepade bara sitt svar att det inte finns något kommunalt vårdnadsbidrag enligt hans punkt 2 ovan.

Dessutom kunde jag upplysa fullmäktige att Pelle visst lämnat en kommentar i enkäten, han hade skrivit att vårdnadsbidraget är en omodern lösning av barnomsorgsfrågan. Detta speglar deras syn: vårdnaden och fostran av barnet skall skötas av utbildade barnpedagoger, och inte av föräldrarna.

Vi behöver kämpa mer om detta i Mark. Jag kommer att följa frågan här på bloggen, och skärskåda socialdemokraternas ideologi vad gäller vård och fostran av barn. Deras politik bygger nämligen på den socialpolitik som Alva Myrdal lanserade i böckerna Kris i befolkningsfrågan (1934) och Stadsbarna (1938). Det kom också en SOU (Statens Offentliga Utredningar) 1938 som jag kommer att redovisa.

Det blir ingen rolig läsning för våra politiska motståndare…

Som en början på denna skärskådning följer här några intressant länkar:

Elise Claesson, fd facklig jämställdhetsexpert, välkomnar Ulrika Messing till hemmafruklubben i Aftonbladet.

Sifo redovisar högt stöd för stöd till de som vill vara hemma och själv ta hand om sina barn.

Föreningen Barnens rätt till föräldrarnas tid kämpar för att få vårdnadsbidraget och redovisar för debatten och kampanj, bla föräldraupproret.

Föreningen Hemmaföräldrar är en nättidning för de föräldrar som är för valfrihet och som vill se ett brett utbud av barnomsorgsalternativ.

Föräldraupprorets hemsida hittar du här. Slutligen HARO, den kanske mest kända av de organisationer som kämpar för föräldrarnas rätt.

Som avslutning kan ni läsa NWT:s ledare, den är insiktsfull och pekar på hur det jäser ute i landet över att det inte händer någonting.