Sverigedemokraterna storsatsar i Mark

Förra veckan fick jag ett flygblad från dem i brevlådan. Det har tydligen inte gått till alla hushåll eftersom några jag frågat inte fått det.

Kanske de tror att jag, som kristdemokrat, är en presumtiv väljare/medlem?

Jag försvarar SD:s rätt att föra fram sina åsikter och delta i debatten. I förra valet, när debatterna i gymnasiet förbereddes, föreslog jag att vi skulle tillåta SD att delta. Nu blev det inte så, utan de som har parlamentarisk representation fick delta.

Det tycker jag var fel. Vi skall möta SD i debatt, men det skall vara debatt med argument och öppenhet med vad man står för.

Flygbladet innehåller inga namn, men en mailadress och ett mobilnummer. På Sverigedemokraternas hemsida som talar om storsatsning i Sjuhärad, hänvisas till en Thomas Bengtström vad gäller Mark och Svenljunga.

Flygbladet lyfter fram ett antal frågor, några som det är lätt för alla att stödja. Vem vill inte ha ett företagsklimat i toppklass? Vem vill inte ha en väl fungerande sjukvård och äldreomsorg? Vem vill inte tillåta skolavslutning i kyrkan?

Andra frågor är plankade rakt av från Kristdemokraterna, t.ex den om vårdnadsbidrag och ökad valfrihet inom barnomsorgen. Eller den om att införa en dräglig pension för alla pensionärer.

Notera också att deras logga, en blåsippa med blått, vitt och gult, är direkt vald för att åka snålskjuts på vår kristdemokratiska vitsippa (också med blått, vitt och gult, samt grönt).

Sakpolitiskt är flygbladet tunt och förrädiskt. Det för inte fram några som helst konkreta förslag på hur vi skall göra för att uppnå allt det som de vill.  Hur skall vi få en kommunalskatt klart under riksgenomsnittet? Eller hur vi skall finansiera deras förslag. Hur skall vi finansiera upprustning av våra vägar?

Skall man föra en ansvarsfull politik i kommun, landsting och riksdag så måste man argumentera grundligt, och finansiera sina förslag.

Det förrädiska med SD och deras retorik är att den är populistisk. Den för fram det som ett stort flertal vill i många frågor. Samtidigt lyfter de fram massinvandringen och föreslår att vi stoppar de mångkulturella experimentet – men utan argument.

De kanske tror, och några väljare också kanske tror, att deras politik ligger nära kristdemokratisk politik.

Men det finns en avgrundsskillnad: respekten för människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Kristdemokratin grundar sig på alla människors lika värde. Det gäller de som har funktionshinder av olika slag, de som är födda i Afrika eller Asien, det gäller invandrare i Sverige. Ingen är mindre värd än någon annan beroende på prestation, utbildning, kompetens, ras, kön, religion, nation eller politisk åsikt.

Kristdemokratin står för solidaritet, brödraskap inte bara mellan svenskar, utan också mellan svenskar och andra folkslag.

Kristdemokratin är internationalistiskpå jorden är vi alla människor, oavsett nationalitet, och alla nationaliteter berikar varandra.

Sverige har haft invandring (och utvandring) sedan urminnes tider. Redan på 800-talet kom kristna munkar in med en för vår nation främmande lära: kristendomen. Sedan dess har det mesta vi i Sverige kan och gjort av värde tillkommit genom invandrare som tagit med sig sin kunskap och kompetens till Sverige. Det må vara läkekonst och ört-medicin som kom med munkarna, det kan var skrivkonsten och boktryck, det må vara järnindustrin eller textilindustrin: allt detta har vi fått in via invandrare.

Skulle vi följa sverigedemokraterna skulle vi vara en outbildad, underutvecklad, fattig nation, och vi skulle inte kunna kosta på oss allt det positiva som Sverigedemokraterna vill göra.

Skall vi stoppa det mångkulturella experimentet så måste vi också i konsekvensens namn förbjuda svenskar att utvandra. Det blir en polisstat av nationalistiskt slag vi får.

Jag önskar att de lokala Sverigedemokraterna framträder med namn, och står för sina åsikter, inte bara i anonyma flygblad, utan också öppet i debatter där vi kan ta upp sakfrågorna till grundlig behandling och argument. Så får vi se vad er politik går för.

Per-Olof Hermansson,

Ordförande Kristdemokraterna i Mark

5 reaktion på “Sverigedemokraterna storsatsar i Mark

 1. Per-Olof Hermansson, Kd´s ordf. i Mark far ut i ett antal illa underbyggda och polemiska utfall på sin blogg med anledning av ett sverigedemokratiskt (sd) flygblad. Det enkla flygbladet är medvetet allmänt hållet då det är ämnat att visa en viljeinriktning och långsiktig sverigedemokratisk målsättning. Formatet lämnar inget utrymme, och är ej heller ämnat lämna ingående förklaringar kring finansieringen av såpass komplexa ämnesområden som infrastruktur eller pensioner. Många av frågeställningarna berör ej heller entydigt eller ens enbart kommunala angelägenheter. Vi kommer att presentera fullt finansierade förslag både på riks och lokalnivå när det blir aktuellt.Några hastiga kommentarer. Kd har inte ensamrätt på vare sig valfrihet eller ett kommande (?) vårdnadsbidrag. Sd står fast vid det grundläggande människovärdet, dock ej att förväxla med fri invandring eller diverse sociala rättigheter.Exposen över svensk invandring och dess historiska konsekvenser är milt sagt något bristfällig. Påståendet att det mesta som gjorts av värde i Sverige tillkommit genom invandrare är knappast trovärdigt, utan att förringa en minoritet av framgångsrika invandrare.De senaste decenniernas massiva invandring har dock fått negativa konsekvenser ur både ett samhällsekonomiskt liksom socialt och kulturellt perspektiv.Jag hoppas få återkomma i ett annat sammanhang för ett mer utförligt genmäle. Mvh Krister Maconi (sd)

 2. Du svarar inte på min huvudkritik: att stoppa massinvandringen och det mångkulturella experimentet leder att man också måste förbjuda svenska att utvandra och svenskars kulturella deltagande i den globala världen. Observera att över en miljon svenskar utvandrade till USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är väl en massutvandring (resp massinvandring i USA) som heter duga?

 3. Hej Per-Olof! Jag är ngt förvånad över din argumentation. Utvandring är en en rättighet i varje demokrati värd namnet.Nivån på invandringen är i huvudsak en nationell angelägenhet, förutom vissa minimiförpliktelserna som regleras genom internationella traktat och överenskommelser vilka även Sverige åtagit sig att uppfylla.Svenskar liksom japaner eller finländare eller islänningar för den delen kommer även fortsättningsvis att resa,flytta och deltaga i ett internationellt informations och kulturutbyte alldeles oavsett invandringens omfattning.Kulturer har och kommer även fortsättningsvis att uppvisa divergerande attraktions och livskraft.
  Analogin med den amerikanska situationen under 1800 talet haltar betänkligt, även om jag tror mig förstå den underliggande moraliska dimensionen.USA på den tiden var ett land i stort behov av arbetskraft, även lågutbildad sådan.Offentligt finansierade sociala skyddsnät saknades helt.Situationen och behoven i dagens avancerade postindustriella samhällen skiljer sig såtillvida markant.Sverigedemokraterna är villiga att tillgodose näringslivets legitima behov av spetskompetens i vid mening.
  Arbetsmarknadens funktionssätt i synnerhet beträffande den mer lågproduktiva delen av arbetskraften (inklusive undersysselsatta samt de som idag ej står till arbetsmarknadens förfogande men vill och kan arbeta helt eller delvis)kräver fortsatta reformer för att ge denna mkt stora grupp av människor en chans och låter sig svårligen förenas med dagens flykting och invandringspolitik.
  Beträffande mångkulturalismen råder nog en viss begreppsförvirring.Dagens politiskt iscensatta försök att radikalt omstöpa samhället i en multietnisk form är förknippat med stora risker inte minst långsiktigt. Det saknar också förankring i breda folklager.I USA pågår förövrigt sedan lång tid en livfull och mer öppen debatt om den sk salladsskålen resp. smältdegeln.Historisk har assimileringsprocessen varit ett sammanhållande kitt och en positiv kraft både i USA och Sverige. Dagens situation med en kontinuerlig massiv invandring kombinerad med ovannämnda radikala experimentlusta är härvidlag unik i bägge länder och är både ansvarslös och illavarslande ur ett antal perspektiv. Som konservativ förskräcks man över hur lättsinnigt en liberal elit helt präglad av materialistiska värderingar och hänsyn anammat en förenklad syn på globaliseringen.
  Västvärlden är unik ej universell som en viss statsvetare behagade uttrycka sig.

  Mvh Krister Maconi (sd)

 4. Pingback: Sverigedemokraterna - en analys « Kristdemokrat i Mark

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *