Grunden för mitt engagemang i politiken

Jag är bekännande kristen, och jag är också politiker.

Jag gick med i Kristdemokraterna redan på 70-talet, och har blivit mer och mer aktiv sedan slutet av 90-talet.

Varför Kristdemokraterna?

Kort och gott för att partiet har den mest genomtänkta ideologiska och filosofiska grunden för ett politiskt handlingsprogram, och som stämmer med min kristna grundsyn på människan, livet och samhället vi lever i.

För mig är politik allt som har att göra med hur vi reglerar våra publika liv, våra institutioner, våra relationer med andra medborgare, och med andra länder.

Som kristen är det självklart för mig att utgå från Bibelns etiska principer, och särskilt den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni också göra mot dem.”  Det liknar det svar som en judisk rabbi gav på frågan om hur man kan sammanfatt lagen: ”Allt vad ni inte vill att någon skall göra mot er det skall ni inte göra mot dem.” När Jesus fick en liknande fråga om vilket som är det största budet i lagen svarade Jesus: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd”, och fortsatte: Sedan kommer ett som liknar detta: ”Du skall älska din nästa som dig själv”.

För mig betyder det att vi skall bygga ett samhälle som behandlar alla lika, och som vilar på en god vilja att ge alla människor rätt till ett gott liv, ett sådant liv som vi var och en eftersträvar. Kärlek till medmänniskan skall vara en bärande princip i samhällsbygget.

Vi behöver i Sverige och internationellt etisk vägledning i vårt handlande och i våra relationer.  Vi behöver mer värderingar, vi måste våga peka ut mer tydlig vad som är gott och sant och eftersträvansvärt.

Man brukar säga att politik och religion skall skiljas åt. Det blir lätt snarare en tendens att man inom det offentliga, i media och politik i sin strävan att vara neutral blir anti-religiös. Men visa mig den politiska filosofi som bygger på ateism, eller den agnostiker, eller ateist som har en filosofi som ger etisk vägledning både för den enskilde och för samhället!

Kan man utifrån sunt förnuft och rationalitet (tankeförmåga) forma etiska värderingar? Jag kan inte se att det är gjort, även om någon skulle säga att det går. Snarare har värdeneutrala filosofer som Hägerström nått fram till värdenihilistism: att det inte finns objektiva, sanna värden; att anse något vara gott eller ont är bara känsloyttringar och godhet finns inte som något verkligt i sig.

Sverige och Europa bygger på en kristendomens historia och kultur. Oavsett vad folk tycker så är vi alla präglade av kristna idéer och begrepp.  Oavsett vad man tycker så är de 10 budorden, Bibelns etik och kristendomens ideal en del av vårt kulturarv, och genomsyrar litteratur, musiken, film mm.

Vi har sett hur de två ledande Ismerna (Nazism och Kommunism) skapade totalitära stater där den starka staten och kollektivet krossade den enskilda människan och hennes människovärde upphävdes.

Efter kriget ville ledande politiker i Tyskland och Frankrike bygga ett nytt Europa, baserat på värderingar, och värderingarna hämtades från den kristna människosynen och traditionen. Jag är stolt att veta att de var kristdemokratika politiker. Den tyske nationalekonomen Wilhelm Röpke var en av dem.

Och det var ledande kristdemokrater som var med och formade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som även de bygger på kristen människosyn, och som idag accepteras över hela världen.

Vi som vill stå på en tydlig kristen värdegrund för vår politik beskylls ofta i media för att vara ”kristen höger”.  Men ser man på historien så visar det sig att de som genomdrivit många omvälvande politiska förändringar i samhället varit övertygade, bekännande, brinnande kristna.

Jag kan nämna Moder Theresa som arbetat med de utslagna och lägst värderade i Indien, och som gav dem människovärde. William Wilberforce som genomdrev slaveriets avskaffande började arbeta med detta som sitt livs kall efter sin omvändelse till kristen tro.

I vår tid har sådana som Lech Walesa i Polen, Vaclac Havel i Tjeckoslovakien gått i spetsen för en demokratisering av sina tidigare kommunistiska länder, ofta med livet som insats och med förföljelse och fängelse som straff. I Estland gick Tunne-Väldo Kelam samma kamp. Också dessa har baserat sitt agerande på en kristen tro och med sin kristna övertygelse som brinnande drivkraft.

Med dessa som förebilder är jag frimodig och oförfärad när jag som politiker vill stå upp för kristna värden och kämpa för alla människors okränkbara lika värde, de fattiga och sjuka i tredje världens rätt till hälsa, utbildning och utveckling, alla människors rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet i Sverige och även internationellt t.ex i Irak och andra muslimska länder.

Jag skäms inte när jag med partiets medicinetiska program som grund vill tala om det är två skyddsvärda individer som står i fokus när en kvinna vill göra abort, och därför måste vi våga tala om hur vi gör för att minska aborttalen, och om fosterdiagnostikens roll, om ungdomsgraviditeterna mm.

Jag skäms inte när jag också vill agera för att införa en civilrättslig registrering av alla par, och att äktenskap skall förbehållas den ceremoni som kyrkor och samfund har för sina medlemmar som vill bli välsignade inför Gud (det är inte statens uppgift att reglera hur det går till).

Alf Svensson har sagt:  ”Kristdemokraterna kan med största frimodighet tala om kristen etik” och för detta  ‘har vi historiens vittnesbörd med oss i bagaget”.

Med inspiration från mina förebilder ovan vill jag också jobba för ett starkare civilsamhälle, där staten blir mer av medaktör och mindre stark stat.  Staten behövs, och vissa uppgifter behöver den utföra mer än idag, t.ex behöver vi ett starkare försvar.

fortsättning… Om äktenskapet

Jag har fått en kommentar till min tidigare bloggartikel om äktenskapet. Eftersom homolobbyn är duktig på att sprida ”falska sanningar” så vill jag lyfta fram mitt svar.

En kommentar till artikeln hävdar  ”Begreppet oäkta barn uppkom först i slutet av 1700-talet”. Vidare resonerade han om att ett äktenskap mellan två ofruktsamma, men av olika kön, skulle vara samma som två homosexuella (med tanken att båda relationerna inte kan få barn). Därmed vill han visa att barnet inte har med äktenskapet att göra. Mitt svar kommer här:

Ang. begreppet ”oäkta barn”. Begreppet kommer från fornsvenska ”oäkta” i betydelsen ”oäkta barn”, och i sin tur härstammar det från Tyskan som jag skriver [i min tidigare artikel]. Efter 1420-25 (i Heliga Birgittas uppenbarelser) förekommer oftast utskrivet: ”oäkta barn”. Se Svensk Ordbok, Sv. Akademin, Stockholm 2009, s 2266. 

Ordet ”äkta” finns både som verb och adjektiv. Adjektivet kommer från fornsvenska ”‘äkta” och betyder ”av äkta, legitim börd” och kommer från lågtyskans ”echte”, ”född inom äktenskapet; laglig”. Se Svensk Ordbok, s 3.676 

Verbet har samma härstamning som ovan, och betyder ”att göra legitim, gifta sig med”. Om man äktade kvinnan så gjorde man relationen laglig, legitim. (Sid. 3.676). 

Om ett barn fötts utom äktenskapet så kunde man ”äkta” barnet, genom att gifta sig med moderna, dvs göra relationen, och de ev. barnen legitima. 

Enligt historiker så kom begreppet ”äkta barn” och äktenskap in i Sverige i samband med kristendomens införande.  ” Det var faktiskt införandet av kristen tro i Norden som medförde bruket av begreppet ”oäkta barn”” Se Populär Historia, nr 2 1993, Sven Rosborn, Anna Larsdotter 

Läs också WIkipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Frillobarn och http://sv.wikipedia.org/wiki/O%C3%A4kta_barn. Man bör dock ta Wikipedia med en viss skepsis, eftersom vem som helst kan redigera där. 

Äktenskapets ändamål eller syfte är till för att bl a. (!) skydda barn och efterkommande. Om en institutions ändamål/syfte inte nås, så är därmed inte institutionen i sig förfelad. Den är fortfarande vad den är, med ett syfte som är ouppnått. Te.x är syftet för en Bil att man skall kunna åka från en punkt till en annan, men om motorn havererat så är det fortfarande en bil. Eller Syftet med ett politiskt parti är att uppnå vissa förändringar i samhället. Men om partiet aldrig blir invalt och syftet inte nått så är det fortfarande ett parti. 

Ditt resonemang bygger på en logisk begreppsförvirring. Äktenskapets två kön är en s.k. ”nödvändig betingelse”, på latin conditio sine qua non. Men det är inte en s.k. ”tillräcklig betingelse” (på latin causa causans), utan det krävs också att parterna är friska, unga och fertila. 

”Om en viss händelse eller faktor är både nödvändig och tillräcklig brukar den anses vara en orsak i rättsliga sammanhang. Problem uppstår när detta inte är fallet. Ofta menar doktrinen att fokus då bör vara på nödvändiga villkor, s k sine qua non-kausalitet. Kallas ibland felaktigt för ”logiskt kausalitet”. Se http://www.juridicum.su.se/user/masc/Seminarium2….

Finns både nödvändiga och tillräckliga betingelser i äktenskapet kan det fastslås att äktenskapet orsakat barnets födelse. 

Med din resonemangslogik (sätt att resonera) skulle man kunna frånta en funktionsförhindrad människa sitt människovärde, vilket ju faktiskt också är vad totalitära stater brukar hamna i. 

Ett ändamål/syfte definieras av den nödvändiga betingelsen, t.ex att en bil har 4 hjul och motor, även om det inte är tillräckligt. Människovärdet bygger på den nödvändiga betingelsen att personen är en människa. Att du kräver av mig att resonera SOM OM det dessutom behövs vissa sk tillräckliga betingelser för ett ändamål är att göra ett katastrofalt tankefel. Det krävs inte av en person att de är friska, har två armar och två ben, har intellekt och tankeförmåga över en viss nivå för att de skall var människa, och ha fullt värde. Det som krävs är det nödvändiga: att de är en människa. 

På samma sätt krävs det inte av ett äktenskap att det är två friska, unga, fertila, däremot krävs det att de är två olika kön: den nödvändiga betingelsen måste vara uppfylld.

Skall ateisten Reinfeldt göra våld på kyrkan?

Reinfeldt hävdade i radio att kyrkklockorna kommer ringa till midsommar (dvs för vigsel av homosexuella).

Hur kan en statsminister var så okunnig?

Formellt är kyrkorna och samfunden fria från staten. Talar vi om Svenska kyrkan har den en kyrkoordning – en kyrkans egen interna lag, som reglerar vad som inom kyrkan får göras och hur. 

Skall kyrkan praktisera vigsel av homosexuella så måste först kyrkomötet besluta om den gudstjänstritual som skall brukas. I dagens vigselritual är det helt och hållet en gudstjänst där en man och en kvinna vigs till makar.

Kyrkan kommer inte hinna ta beslut om någon ritual för vigsel av homosexuella förrän tidigast sent på hösten. Kyrkomötet sammanträder bara två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Menar Reinfeldt att staten skall tvinga Kyrkan att viga homosexuella redan till midsommar?

Troligen är det så att han  helt enkelt inte är medveten om hur Svenska kyrkan (eller de andra samfunden) fungerar. Han är helt enkelt okunnig.

Det i sig är intressant. Reinfeldt kör över en samstämmig opinion från kyrkor och samfund som vill bevara begreppet äktenskap för relationen mellan en man och kvinna. Men han gör det som okunnig och icke insatt.

I vilka andra frågor driver Reinfeldt igenom sin övertygelse utan att vara insatt och kunnig?

Jag har tappat allt förtroende för honom.

Läs även debattartikeln av  de moderata riksdagsmän som går emot Reinfeldt i frågan. (i Dagen)

Mer om äktenskapet: Dagen