Tron som politisk drivkraft

Debattartikel i Dagen, publicerad 2010-08-06

En del väljare efterfrågar ett kristet parti. Ibland beskylls Kristdemokraternas för att vara just det.

Kristdemokraterna är inte ett kristet parti. Däremot är det många, bland grundarna och nuvarande aktiva, som vill ta ansvar i politiken baserat på en kristen världsbild, och driven av kristna värderingar om vad som är rätt, gott och sant.  För många kristna har partiet den mest genomtänkta ideologiska och filosofiska grunden för ett politiskt handlingsprogram, och stämmer med vår kristna grundsyn på människan, livet och samhället vi lever i.

Att utifrån den judisk-kristna etiken agera för medmänniskors bästa är en god grund för samhällsengagemang.

Och där är vi definitivt inte ensamma: Bland våra förebilder kan vi finna Moder Theresa i Indien som arbetade med de utslagna och lägst värderade i Indien, och som gav dem människovärde. William Wilberforce genomdrev slaveriets avskaffande började arbeta med detta som sitt livs kall efter sin omvändelse till kristen tro.

Västeuropas återuppbyggnad efter Nazism och Kommunism har letts av personer som Lech Walesa i Polen, Vaclac Havel i Tjeckoslovakien, Tunne-Väldo Kelam i Estland som samtliga gjort det utifrån en kristen övertygelse och med tro som en brinnande drivkraft.

Tro och politik
Katolsk och luthersk teologi talar om att det finns ”Guds två svärd”, eller två regementen: det andliga och det värdsliga. En sådan syn är till god hjälp när man driver politik, då verkar man i det värdsliga regementet, men personen som verkar har förstås sin tro som grund.

Jag tror att dessa begrepp kan hjälpa oss förstå Kristdemokratins problem igår och idag.

Det finns två diken att ramla i när man som kristen politiker verkar i Kristdemokraterna. I partiets tidiga år var många aktiva i det ena diket där man agerade som om partiet var en del av det andliga regementet: man sjöng psalmer och samlades i kyrkliga lokaler, och använde trosargument i politiska frågor. Jag menar att detta berodde på alltför dålig ideologisk förståelse, och alltför dålig teologi.

Idag hamnar många kristdemokrater i det andra diket: för att undvika att blanda tro och politik, och för att visa sig själv och andra (inte minst media) att man inte driver konfessionell politik så distanserar man sig från sina kristna rötter och sin personliga trosuppfattning, och tonar ned tron som drivkraft. Återigen beror detta på dålig ideologisk förståelse och dålig teologi. Därmed hamnar man i en olycklig dichotymi, och det är den som är så farlig för partiets identitet, och det leder också till politiska slutsatser som i mångt strider mot partiets grundläggande ideologiska premisser.

Som bekännande kristen och som politiker vill jag verka i det ”värdsliga regementet”, men med min tro som drivkraft, och utifrån den judisk-kristna etiken. Det kan jag göra utan att falla i något av de två dikena.

Jag vill bygga ett samhälle som behandlar alla lika, och som vilar på en god vilja att ge alla människor rätt till ett gott liv, ett sådant liv som vi var och en eftersträvar. Kärlek till medmänniskan, och omsorg om de svaga (barn och äldre) skall vara en bärande princip i samhällsbygget.

Jag vill som kristdemokrat vara frimodig och oförfärad när jag som politiker står upp för kristna värden och kämpar för alla människors absoluta, lika värde, de fattiga och sjuka i tredje världens rätt till hälsa, utbildning och utveckling, och alla människors rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet i Sverige och även internationellt.

Grunden för mitt engagemang i politiken

Jag är bekännande kristen, och jag är också politiker.

Jag gick med i Kristdemokraterna redan på 70-talet, och har blivit mer och mer aktiv sedan slutet av 90-talet.

Varför Kristdemokraterna?

Kort och gott för att partiet har den mest genomtänkta ideologiska och filosofiska grunden för ett politiskt handlingsprogram, och som stämmer med min kristna grundsyn på människan, livet och samhället vi lever i.

För mig är politik allt som har att göra med hur vi reglerar våra publika liv, våra institutioner, våra relationer med andra medborgare, och med andra länder.

Som kristen är det självklart för mig att utgå från Bibelns etiska principer, och särskilt den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni också göra mot dem.”  Det liknar det svar som en judisk rabbi gav på frågan om hur man kan sammanfatt lagen: ”Allt vad ni inte vill att någon skall göra mot er det skall ni inte göra mot dem.” När Jesus fick en liknande fråga om vilket som är det största budet i lagen svarade Jesus: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd”, och fortsatte: Sedan kommer ett som liknar detta: ”Du skall älska din nästa som dig själv”.

För mig betyder det att vi skall bygga ett samhälle som behandlar alla lika, och som vilar på en god vilja att ge alla människor rätt till ett gott liv, ett sådant liv som vi var och en eftersträvar. Kärlek till medmänniskan skall vara en bärande princip i samhällsbygget.

Vi behöver i Sverige och internationellt etisk vägledning i vårt handlande och i våra relationer.  Vi behöver mer värderingar, vi måste våga peka ut mer tydlig vad som är gott och sant och eftersträvansvärt.

Man brukar säga att politik och religion skall skiljas åt. Det blir lätt snarare en tendens att man inom det offentliga, i media och politik i sin strävan att vara neutral blir anti-religiös. Men visa mig den politiska filosofi som bygger på ateism, eller den agnostiker, eller ateist som har en filosofi som ger etisk vägledning både för den enskilde och för samhället!

Kan man utifrån sunt förnuft och rationalitet (tankeförmåga) forma etiska värderingar? Jag kan inte se att det är gjort, även om någon skulle säga att det går. Snarare har värdeneutrala filosofer som Hägerström nått fram till värdenihilistism: att det inte finns objektiva, sanna värden; att anse något vara gott eller ont är bara känsloyttringar och godhet finns inte som något verkligt i sig.

Sverige och Europa bygger på en kristendomens historia och kultur. Oavsett vad folk tycker så är vi alla präglade av kristna idéer och begrepp.  Oavsett vad man tycker så är de 10 budorden, Bibelns etik och kristendomens ideal en del av vårt kulturarv, och genomsyrar litteratur, musiken, film mm.

Vi har sett hur de två ledande Ismerna (Nazism och Kommunism) skapade totalitära stater där den starka staten och kollektivet krossade den enskilda människan och hennes människovärde upphävdes.

Efter kriget ville ledande politiker i Tyskland och Frankrike bygga ett nytt Europa, baserat på värderingar, och värderingarna hämtades från den kristna människosynen och traditionen. Jag är stolt att veta att de var kristdemokratika politiker. Den tyske nationalekonomen Wilhelm Röpke var en av dem.

Och det var ledande kristdemokrater som var med och formade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som även de bygger på kristen människosyn, och som idag accepteras över hela världen.

Vi som vill stå på en tydlig kristen värdegrund för vår politik beskylls ofta i media för att vara ”kristen höger”.  Men ser man på historien så visar det sig att de som genomdrivit många omvälvande politiska förändringar i samhället varit övertygade, bekännande, brinnande kristna.

Jag kan nämna Moder Theresa som arbetat med de utslagna och lägst värderade i Indien, och som gav dem människovärde. William Wilberforce som genomdrev slaveriets avskaffande började arbeta med detta som sitt livs kall efter sin omvändelse till kristen tro.

I vår tid har sådana som Lech Walesa i Polen, Vaclac Havel i Tjeckoslovakien gått i spetsen för en demokratisering av sina tidigare kommunistiska länder, ofta med livet som insats och med förföljelse och fängelse som straff. I Estland gick Tunne-Väldo Kelam samma kamp. Också dessa har baserat sitt agerande på en kristen tro och med sin kristna övertygelse som brinnande drivkraft.

Med dessa som förebilder är jag frimodig och oförfärad när jag som politiker vill stå upp för kristna värden och kämpa för alla människors okränkbara lika värde, de fattiga och sjuka i tredje världens rätt till hälsa, utbildning och utveckling, alla människors rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet i Sverige och även internationellt t.ex i Irak och andra muslimska länder.

Jag skäms inte när jag med partiets medicinetiska program som grund vill tala om det är två skyddsvärda individer som står i fokus när en kvinna vill göra abort, och därför måste vi våga tala om hur vi gör för att minska aborttalen, och om fosterdiagnostikens roll, om ungdomsgraviditeterna mm.

Jag skäms inte när jag också vill agera för att införa en civilrättslig registrering av alla par, och att äktenskap skall förbehållas den ceremoni som kyrkor och samfund har för sina medlemmar som vill bli välsignade inför Gud (det är inte statens uppgift att reglera hur det går till).

Alf Svensson har sagt:  ”Kristdemokraterna kan med största frimodighet tala om kristen etik” och för detta  ‘har vi historiens vittnesbörd med oss i bagaget”.

Med inspiration från mina förebilder ovan vill jag också jobba för ett starkare civilsamhälle, där staten blir mer av medaktör och mindre stark stat.  Staten behövs, och vissa uppgifter behöver den utföra mer än idag, t.ex behöver vi ett starkare försvar.

Kristdemokratisk riksdagskandidat reagerar starkt mot Sensus genuspolicy

På nyhetsplats berättar Kyrkans tidning att Sensus infört en ny policy för arbetssökande. Den ansökande skall i formulär för ansökan kryssa i om de är han, hon eller hen.

– Häpnadsväckande, säger Per-Olof Hermansson, ordföranden för Kristdemokraterna i Mark, och tillika riksdagskandidat för partiet i Västra Götaland södra. ”Företeelser som denna vill skapa ett samhälle med förtryckande nyspråk, och likriktning i tanken.”

– Det tar priset för det sämsta sättet att verka för jämställdhet på. Det här är ett exempel på när någon skulle behöva ropa ”Kejsaren har inga kläder”!

”Tyvärr möter vi mer och mer företeelser inom genusområdet som faller på sin egna absurditet, t.ex Lunds universtitets pilotprojekt som syftar till att genus-certifera kurser baserat på kurlitteraturen och författarnas kön.

Som kristdemokrat vill jag verka för att tendenser som denna beivras. Vi behöver i stället arbeta för att människor genom en inneboende mänsklighet baserat på etik och kultur behandlar varandra som de själva vill bli behandlade. Besluten om hur man skall leva måste lämnas till den enskilde i sitt sammanhang, familjen, och ytterst civilsamhälllet, inte till politiker och statliga institutioner.”

För mer information kontakta:

Per-Olof Hermansson, 0709-91 97 60

per-olof.hermansson@kristdemokraterna.se

PS. Ett antal organisationer är med i Sensus som jag tror skulle bli mycket förvånade om de kände till Sensus genuspolicy. Dags att byta studieförbund? Här är listan.

Rätten att följa sitt samvete

I höstas var jag på Kristdemokraternas partifullmäktige, där vi fastställde partiets nya medicinsk-etiska program. Programmet fastslår att fosterdiagnostik skall ske för barnets bästa och användas i livets tjänst, inte för att förhindra barn med oönskade egenskaper att födas. Samma dag som vi tog detta beslut uttryckte Torbjörn Tännsjö att det vore önskvärt att vi fick färre människor med dyslexi, färgblindhet och andra svagheter, med hjälp av en utökad användning av fosterdiagnostik.

Tyvärr är Tännsjö bara toppen på ett isberg. Han själv är ytterst tydlig, men det han säger är idag allmängods – och egentligen konstaterar han bara vad som idag gäller: folk väljer bort barn med sjukdomar, och ibland på grund av kön, med hjälp av fosterdiagnostik – och finner inget konstigt i det.

Det är mycket tal om integritet i Sverige idag. Normalt talas det om integritet när man vill skydda någon från att utsättas för ett övergrepp av något slag. Till exempel menar några att man kränker ett barns integritet när man som jude omskär pojken. Men frågan om integritet kan också kopplas till den personal som skall utföra fosterdiagnostiken eller aborten. Att tvinga personal att utföra en fosterdiagnostik med abortsyfte kan vara kränkande. I Sveriges grundlag saknas rätten till samvetsfrihet. Det borde finnas en samvetsklausul, liksom det finns i många andra länder, som ger personalen rätt att avstå från att delta i något som strider emot deras samvete.

Om mindre än ett år är det val, bland annat till riksdagen.  Alla borde ha rätt till samvetsfrihet genom införande av en samvetsklausul. Läs mer på internetsajten www.samvetsklausul.se och visa gärna ditt stöd för ett skydd för vårdpersonal som inte vill delta i urholkningen av människans unika värde.

Artikeln införd i ENIM, den ideella föreningen Ja till Livets tidning, nr 5 2009

Läs mer om fosterdiagnostik på denna blogg

Göran Hägglund kritiserar Prof. Torbjörn Tännsjös nyttoetik och syn på fosterdiagnostik

På barnmorskekonferensen Reproduktiv hälsa 2009 i Stockholm, Barnmorskeförbundets årliga nationella yrkeskonferens, kritiserade Göran Hägglund, socialminister i regeringen, Torbjörn Tännsjös etik, särskilt vad gäller hans syn på fosterdiagnostik som kom fram i en artikel i Aftonbladet.

Särskilt tung blir hans tal med tanke på att Professor Tännsjö var huvudtalare vid konferensen.

Bl a sade han:

”För vad är det för samhälle vi skulle få om personer klassificerades och ratades redan innan de ens blivit födda? Vad är det för en människosyn som utvecklas ur ett sådant beteende? — Vi tror på människovärdets okränkbarhet och vi tror på jämlikhet mellan man och kvinna. Det finns ingen anledning för oss att hitta på ursäkter för att vi ska kunna kompromissa med de här utgångspunkterna.”

Han sade också: ”De kinesiska familjerna väljer bort flickfostren av en rad olika skäl men tanken att välja bort kränker tanken på alla människors lika värde och människans okränkbara värde. Vi ska motverka alla sådana tankar överallt där de kan förekomma. Se referat på Tidningen vårdfackets hemsida.

Läs hela talet som Göran Hägglund höll på regeringens hemsida. (Det är den skriftliga versionen, Hägglund omproviserar ofta så det faktiska talet avvek till del, som ni ser av det sista citatet ovan.

Om fosterdiagnostik, abort och samvetsklausul mm

Igår var jag på Kristdemokraternas partifullmäktige, där vi bl a antog partiets valplattform och valplan för 2010.

Men viktigare kanske ändå är att vi antog partiets medicin-etiska program. Vi är det enda parti i Sverige, och en av få i hela världen (enligt uppgift från ordföranden i utredningsgruppen som tagit fram programmet) som har ett medicin-etiskt program.

Programmet är bra, om än med vissa skönhetsfläckar.

Det finns ett långt avsnitt om fosterdiagnostik. Kristdemokraterna anser att fosterdiagnostik skall ske för barnets bästa, det skall ske i livets tjänst, och inte för att förhindra att barn med oänskade egenskaper föds.

Är det en Försynens ironi att på samma dag som vi konstaterar detta så skriver Professor Torbjörn Tännsjö i Aftonbladet en artikel där han oförblommerat argumenterar för att det är bra om vi kan få ett samhälle där vi genom fosterdiagnostik och aborter får färre människor med problem.

Detta är hårresande, och den som inte inser det behöver en lektion i historia.

Under 30- och 40-talet användes rashygieniska argument för att nå samma effekt: en perfekt människa genom att hindra svaga och handikappade att få barn, bl a genom sterilisering. Och i nazi-tyskland genom att helt enkelt avrätta människor som klassades som livsodugliga på grund av något handikapp.

Rent ut säger Tännsjö: ”det [är] bra om man får ett samhälle med färre människor med problem. Att kunna välja bort dyslexi, färgblindhet och andra svagheter tror han endast skulle leda till något gott.”

Han vill också att samhället inte skall bedöma vilka svagheter som skall leda till abort, utan säger :”Att utveckla tekniker för fosterdiagnostik handlar endast om individens rätt att välja”.

Fosterdiagnosik och aborter är idag också ett problem för personalen som tjänstgör på våra sjukhus. De hamnar i ett dilemma: Skall de utföra sitt jobb, eller skall de avstå från att delta utifrån sina samveten, om de t.ex inte tycker att det är rätt att abortera på grund av kön, eller Down Syndrom, eller i framtiden på grund av fostrets färgblindhet, eller andra svagheter.

I Sverige har vi inge generell samvetsklausul som skydd för en person samvetsfrid.

Detta tycker jag är en stor brist i våra mänskliga rättigheter, och jag yrkade också att det medicin-etiska programmet skall innhålla en punkt om att införa ensamvetsklausul för personal i samband med fosterdiagnostik och abort. Tyvärr fick vi inte gehör för detta, men jag kommer att driva frågan framöver.

Många tror att vi har en samvetsklausul idag i vården, men i praktiken handlar det om att man får byta arbetsuppgifter, dvs välja ett jobb som inte utsätter en för den situation som man har samvetsbetänkligheter för. (Dagen)

Idag räknas rätten till abort som viktigare än personalens samvetsfrid. (Dagen)

Jag återkommer om mer i denna fråga.