Äntligen en gymnasieskola för alla

I mitten av oktober fattade riksdagen äntligen beslut om en ny gymnasieskola. Med detta beslut tog vi ett stort steg framåt för svensk skola, inte minst för de elever som vill utveckla ett yrkeskunnande. En av de största utmaningarna är att skapa en skola där alla elever känner sig bekräftade och stimulerade. Ett viktigt redskap i det arbetet är att elever med praktiska förmågor uppmuntras och beröms på samma sätt som elever med mer teoretiska talanger. Under en lång tid har gymnasieskolan haft en alltför ensidig betoning på teoretiska kunskaper och högskolebehörighet på bekostnad av yrkeskunnighet. Denna inriktning har drabbat många elever, inte minst i form av försämrad självkänsla och förlorad stolthet. Kravet på att alla elever ska uppnå högskolebehörighet har onekligen lett till en skola där många elever lämnats efter.

Det krävs ett trendbrott för svensk gymnasieskola. En viktig utgångspunkt är att elever med fokus på yrkeskunnande ska kunna utvecklas och stimuleras på samma sätt som elever med sikte på akademiska studier. Yrkeskunskaper ska tas till vara på samma sätt som teoretiska begåvningar. Det handlar om att se till varje elevs behov och förutsättningar. Skolan ska lyfta, inte sänka elever. Vår övertygelse är att varje elev kan lyckas i skolan med rätt stöd och motivation.

Kristdemokraterna har länge kämpat för att yrkesprogrammen ska utvecklas och yrkeskunnande uppvärderas. Det blir nu äntligen verklighet. Lärlingsprogrammen blir permanenta, yrkesprogrammen ges en ökad programfördjupning och entreprenörskap ska betonas mycket mer jämfört med idag. Ingen elev på yrkesförberedande program ska stängas ute från högre utbildning. För de elever som vill satsa vidare på akademiska studier finns möjlighet till behörighet inom gymnasieskolans ram. Men för de elever som önskar att gå vidare till en yrkeshögskola eller direkt till arbetsmarknaden ges möjlighet till ökat yrkeskunnande. Vi är övertygad om att denna omläggning kommer att leda till färre avhopp och att fler elever klarar av utbildningens mål. Regeringens satsning på de yrkesförberedande utbildningarna är en vinst för alla, inte minst för de elever som i dagens skola känner att deras yrkeskunnande inte är något värt.

Vänsterkartellen är emot regeringens nya skolpolitik. De säger visserligen ja till regeringens förslag om ökad yrkesfördjupning, men säger sig samtidigt vilja ha ökade teoretiska krav på de yrkesförberedande programmen. Det riskerar att leda till att många elever inte klarar kunskapsmålen. Det i sin tur leder till ökade avhopp med allvarliga konsekvenser både för enskilda och för samhället. Det är märkligt hur arbetarpartier, som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utger sig för att vara, inte gläds åt den nya gymnasieskolan.

Vi är mycket nöjda över det beslut riksdagen har tagit som innebär en tydlig uppgradering av de praktiska linjerna. Vi skapar nu förutsättningar för en modern gymnasieskola, en skola där alla elever räknas och där alla elevers talanger är viktiga. Den ger förutsättningar för att fler ska klara utbildningens krav, för att fler ska kunna gå direkt från gymnasieskola till arbete och för att färre elever ska tvingas hoppa av skolan eller lämna den utan fullständiga betyg.

Eva Johnsson, Riksdagledamot                         Per-Olof Hermansson,
Distriktsordförande
Ordförande Barn- och Ungdomsnämnden i Mark Kristdemokraterna

Publicerad i Borås Tidning, 2009-12-02