KD Mark: Tillväxt i kommunen ger resurser som behövs i välfärden

Kristdemokraterna i Mark har fastställt vårt kommunalpolitiska program för 2011-2014.

Ett Mark i tillväxt!

Vi vill skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka, men ingen lämnas efter. Tillväxt skapar resurser som vi behöver för en bra skola och ett värdigt omhändertagande av våra äldre. Företagarandan i Mark måste stimuleras och uppmuntras för att nå detta mål.

Hela kommunen ska leva

Vi vill utveckla Mark till en kommun där alla delar av kommunen är livskraftiga. Tomter att bygga på ska kunna erbjudas överallt. Kommunens vägar och fastigheter ska skötas och underhållas. En av politikens viktigaste uppgifter är att uppmuntra enskilda initiativ, stödja civilsamhället, skapa förutsättningar och ge goda möjligheter för föreningar, entreprenörer och familjer. Detta behövs för att hela Mark ska leva.

Ett mänskligare samhälle

En kommun i tillväxt behöver familjer som fungerar. Familjen skall få stöd, särskilt de som är svaga eller utsatta. Skolan skall få mer resurser till lärare, särskilt för de elever som har särskilda behov. Vi tycker att det blir bäst då du själv får bestämma över hur du vill ordna ditt liv, detta gäller både hur du ska ta hand om dina barn, vilken skola du vill att barnen skall gå i och vilken äldreomsorg du vill ha. Vi vill införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen.

Den gångna mandatperioden

Vi har infört vårdnadsbidrag, valfrihet i hemtjänsten (LOV) , friskolorna har fått mer likvärdig ersättning, och vi har gett mer resurser till skola och förskola.

Handlingsprogram

Vi vill skapa en kommun i stark tillväxt genom:

 •  I Mål- och Resursplanen sätta upp ett tillväxtmål: befolkningen skall öka med 1% varje år!
 • Nya detaljplaneområden för villor, industri och handel skapas i alla delar av kommunen särskilt i delarna som vetter mot Göteborg, Kungsbacka och Varberg
 • Ett kommunalt bolag får i uppdrag att driva exploateringen av några områden
 • Förutsättningar för ett attraktivt och varierat boende och företagande drivs i hela kommunen
 • Slå vakt om tillgänglighet till familjedaghem, förskola, och skola på mindre orter
 • Marks bostad bygger nya lägenheter i högre takt – även på småorterna
 • Marks bostad säljer en del av sitt innehav för att finansiera utbyggnad
 • Möjlighet till sjönära boende i högre utsträckning

Vi vill värna ett gott företagsklimat genom att:

 • Införa ett lotssystem för hjälp åt företagare i den kommunala byråkratin
 • Skapa ett företagarråd bestående av politiker, tjänstemän och företagare där frågor dryftas för att lösas snabbt
 • Införa utmaningsrätt gällande kommunal service
 • Kommunen i sina upphandlingar sätter kriterierna så att inte våra lokala och svenska leverantörer missgynnas
 • Stödja service och lokal handel särskilt i de små orterna t.ex med hjälp av EU-projekt

Vi vill ge våra äldre ett liv i värdighet och respekt genom att satsa på:

 • Värdighetsgaranti med inriktning att de äldre skall få ett värdigt live, och känna välbefinnande.
 • Garantin tydliggör vad vi som kommunen lovar inom äldreomsorgen på ett mätbart och konkret sätt
 • De äldre skall, så långt möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
 • Inför kompensation till en enskild person om kommunen inte klarat av att ge ett beslut i tid eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som socialnämnden garanterat
 • Äldrevårdcentral – en central plats där äldre kan få hjälp och relevant vård från olika aktörer: socialförvaltning, primärvård, läkare med geriatrisk kompetens mm.
 • Fler trygghetsboenden i alla delar av kommunen – både privata och kommunala
 • Utökat valfrihetssystem inom LOV (lagen om valfrihet): hemtjänst, äldrevård, trygghetsboenden mm.
 • Rätt till äldreomsorg på det egna språket (t.ex. finska, spanska, serbiska)

Vi vill ge våra barn och familjer valfrihet, stöd och trygghet genom:

 • Med barnomsorgspengen uppmuntra fler privat aktörer att starta förskolor och familjedaghem
 • Fler familjedaghem i kommunens regi
 • Stärka vårdnadsbidraget och förbättre villkoren
 • Mindre barngrupper i förskolan
 • Föräldrastöd anpassat utifrån familjernas behov

Vi vill ge våra barn och ungdomar en god skolgång med förberedelse för vuxen- och arbetsliv genom

 • Ökad lärartäthet i skolan och förskola
 • Alla skall få introduktion vad det är att driva företag i samarbete med näringslivsorganisationerna
 • Öka antalet lärlingsplatser för de som inte vill eller kan gå en teoretisk linje
 • Högre kvalitet på maten – så mycket möjligt lokalproducerat och av råvaror
 • Ökat stöd till Kulturskolan – alla skall få en chans att lära sig ett instrument så tidigt som möjligt
 • Friskolor skall ha likvärdig ersättning – fortfarande finns smärre delar där kommunens egna skolor gynnas
 • Lägg ut städning av skolor på entrepenad och frigör pengar till lärarresurser istället

Vi vill ge våra funktionshindrade möjlighet till ett värdigt liv genom

 • Ökad tillgänglighet -med hänsyn till olika funktionsnedsättningar, t.ex synskadade inte kan se de hinder som finns på trottoarer

Övrigt

 • Sätta upp tjänstegarantier i stället för de serviceåtaganden som idag inte fungerar.
 • Barnkonventionen – alla beslut skall synas utifrån barnkonventionen och hur det påverkar våra barn och unga
 • Näringslivsperspektiv – alla beslut skall synas utifrån hur det påverkar näringslivet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *